Verejné obstarávania

Prevádzka a servis mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny

Prijatie ponúk do
29. apríla 2022
Dátum zverejnenia
14. apríla 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=86641629&

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk 13.06.2022 do 09:00 hod. bola prostredníctvom portálu eZakazky predložená  1  ponuka.

Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Váhové kritéria

Úspešný uchádzač:

VILLA PRO s. r. o., IČO: 31 682 731

Návrh na plnenie kritérií:

Kritérium K1 (váha 35%) Cena za pravidelné prehliadky a nastavenie funkčnosti (obdobie 12 mesiacov 10 084,80 € s DPH

Kritérium K2 (váha 35%) Cena za dispečerskú (hotline linku) (Obdobie 12 mesiacov) 16 574,40 € s DPH

Kritérium K3 (váha 30%) Odstránenie závad spôsobených vonkajšími vplyvmi (vandalizmus, havária, kalamita) 42,00 € s DPH/1 hod.

Uchádzač splnil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov ( Registračné číslo 2020/8-PO-E6010, platnosť zápisu do 11.08.2023) a ku dňu 13.06.2022 nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti na VO. Verejný obstarávateľ túto skutočnosť overil na portáli Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. VILLA PRO s. r. o., IČO: 31 682 731