Verejné obstarávania

PD, OAD, IČ pre stavbu: Stavebné úpravy profilov chodníkov vybraných ulíc v meste Žilina- vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene- II.etapa

Prijatie ponúk do
28. marca 2022
Dátum zverejnenia
15. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35293069

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: Ing. Martin Svetlánsky; 23 888,0 Eur s DPH za celý predmet zákazky