Verejné obstarávania

Kreatívne trhovisko Žilina – Dočasná stavba

Prijatie ponúk do
29. apríla 2022
Dátum zverejnenia
8. apríla 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=70547114

Vyhodnotenie

„Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Kreatívne trhovisko Žilina – Dočasná stavba“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 08.04.2022, ID zákazky: 70547114 a to z dôvodu, že verejnému obstarávateľovi bola doručená iba jedna ponuka, ktorá prekročila predpokladanú hodnotu.