Verejné obstarávania

Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center)

Prijatie ponúk do
15. decembra 2021
Dátum zverejnenia
3. decembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=57704945

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania na predmet

zákazky: Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC

(Security Operations Center), ID zákazky 57704945“ podľa § 57 ods. 1 b) Zákona č. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.

Predmet zákazky bude predmetom nového verejného obstarávania.