Verejné obstarávania

Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center) (NOVÁ)

Prijatie ponúk do
11. januára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=93356158

Vyhodnotenie

Zrušenie verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina, dňa 20.12.2021 vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky pod názvom: „Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov-SOC (Security Operations Center), ID: 93356158, prostredníctvom certifikovaného systému ezakazky.sk

Verejný obstarávateľ predmetné verejné obstarávanie ruší v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie: V priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitého zreteľa.

Nové verejné obstarávanie bude vyhlásené v čo najkratšej dobe. Verejný obstarávateľ pri opakovanom zadávaní zákazky bude postupovať v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.