Verejné obstarávania

Dodávka a montáž prvkov detského ihriska – ZA Solinky

Prijatie ponúk do
7. júna 2021
Dátum zverejnenia
27. mája 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=45879642

Vyhodnotenie

Informácia a o výsledku vyhodnotenia ponúk

na predmet zákazky:

„Dodávka a montáž prvkov detského ihriska – ZA Solinky“

Ku dňu predkladania ponúk 07.06.2021 do 14:05 hod. boli prostredníctvom portálu eZakazky predložené 3 ponuky.

Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. DEXTRADE Žilina, s.r.o. cena za predmet zákazky 10 100,40 EUR s DPH

2. OCTAGO CORPORATION, j.s.a. cena za predmet zákazky 11 055,26 EUR s DPH

3. CREW, s.r.o. cena za predmet zákazky 13 549,20 EUR s DPH

V Žiline, dňa 08.06.2021

Vypracovala: Mgr. Katarína Zahradníková