Mestská polícia

Životné prostredie

Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny a odporúčací charakter, pričom nezohľadňujú udalosti, ktoré môžu ovplyvňovať modelové situácie.

VRAK VOZIDLA

Za „vrak“ môžeme označiť vozidlo, ktoré nespĺňa zákonom stanovené podmienky, tzn. má prepadnutú technickú kontrolu, nemá evidenčné číslo, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo bez názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste.

V prípade, ak zistíte vrak:

 1. telefonicky kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. alebo oznámte nález vraku prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním fotografie a informácií o polohe, type, značke vozidla atď. na: operacne@mpza.sk

Pozn.: Rozhodnutie o odtiahnutí vraku vydá podľa zákona správca komunikácie. Mestská polícia Žilina nie je správca komunikácie. Mestská polícia vrak zadokumentuje a vec oznámi správcovi komunikácie.


VÝRUB STROMU

Na výrub stromu v zastavanom území obce s obvodom kmeňa viac ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, je potrebný súhlas mesta.

V prípade, ak zistíte výrub stromu na území mesta:

 1. telefonicky kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. podajte policajtovi vysvetlenie a poskytnite všetky informácie,
 3. podnet môžete podať aj na Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia pri MÚ v Žiline https://www.zilina.sk/sekcie/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia/

VYPÚŠŤANIE SPLAŠKOV

V prípade, ak zistíte vypúšťanie splaškov na pozemok alebo do vodného toku:

 1. telefonicky kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok,
 3. podnet môžete podať aj na Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia pri MÚ v Žiline https://www.zilina.sk/sekcie/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia/

NÁLEZ UHYNUTÉHO ZVIERAŤA

Uhynuté zvieratá rozdeľujeme do niekoľkých kategórií, pričom každý živočích spadá do pôsobnosti rôznych orgánov verejnej a štátnej správy.

 1. V prípade nálezu uhynutých chránených živočíchov, kontaktujte linku 112.
 2. V prípade nálezu uhynutej poľovnej zvery, kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166 alebo policajný zbor na tel. č. 158, ktoré disponujú kontaktmi na poľovné revíri.
 3. V prípade nálezu uhynutých psov, mačiek a holubov, kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166.
 4. V prípade nálezu uhynutých hospodárskych zvierat, kontaktujte Rgionálnu veterinárnu a potravinovú správu https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps25.asp
 5. V prípade nálezu uhynutých exotických zvierat, kontaktujte https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps25.asp

NÁLEZ ZRANENÉHO TÚLAVÉHO PSA

Zabehnutým, opusteným alebo túlavým psom je zviera, ktoré sa zdržuje mimo chovného priestoru bez majiteľa.

V prípade, ak nájdete takéhoto psa zraneného:

 1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. v záujme vlastnej bezpečnosti sa nepokúšajte o manipuláciu so psom sami, nakoľko nepoznáte rozsah zranení a povahu zvieraťa,
 3. poskytnite policajtovi informácie o pohybe a polohe psa.

NÁLEZ TÚLAVÉHO PSA

Zabehnutým, opusteným alebo túlavým psom je zviera, ktoré sa zdržuje mimo chovného priestoru bez majiteľa.

V prípade, ak zistíte takéhoto psa:

 1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. v záujme vlastnej bezpečnosti sa nepokúšajte o odchyt sami, nakoľko nepoznáte zdravotný stav a povahu zvieraťa,
 3. poskytnite policajtovi informácie o pohybe a polohe psa.

SKLÁDKA ODPADU

Tzv. „čiernou skládkou“ odpadu je miesto, ktoré nie je určené na uloženie odpadu a nachádza sa na ňom uložený a ponechaný odpad. Vytváranie takýchto skládok je protiprávnym konaním nie len v rozpore s právnymi normami, ale aj platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

V prípade, ak zistíte založenie skládky odpadu:

 1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166 alebo Policajný zbor na tel. č. 158,
 2. ak poznáte pôvodcu, podajte policajtovi vysvetlenie a poskytnite všetky informácie.
 3. podnet môžete podať aj na Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia pri MÚ v Žiline https://www.zilina.sk/sekcie/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia/