Mestská polícia

Život a zdravie

Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny a odporúčací charakter, pričom nezohľadňujú udalosti, ktoré môžu ovplyvňovať modelové situácie.

UHRYZNUTIE ČLOVEKA PSOM

V prípade, že Vás uhryzne pes:

  1. ranu čo najskôr vydezinfikujte, oplachujte vodou aj niekoľko minút, previažte sterilným obväzom a vyhľadajte lekára, najlepšie ešte v ten istý deň,
  2. ihneď po útoku zistite majiteľa psa, jeho totožnosť a vyžiadajte si od neho očkovací preukaz a kontakt. Je to naozaj dôležité, pretože za škodu spôsobenú psom zodpovedá jeho držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie.
  3. Ak majiteľ psa odmieta spolupracovať, kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166.
  4. Ak sa majiteľ psa na mieste nenachádza a nie je možné ho zistiť, bezodkladne požiadajte útvar mestskej polície o odchyt psa za účelom veterinárneho vyšetrenia.

POZOR: Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.


ZRANENÁ OSOBA

Poskytnutie prvej pomoci zranenej osobe je nielen morálnou povinnosťou každého občana, ale aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Je potrebné mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. V prípade zistenia osoby postupujte podľa karty prvej pomoci.


LEŽIACA OSOBA

Ležiaca osoba na chodníku alebo akomkoľvek mieste nie je bežným javom a možno potrebuje práve Vašu pomoc. Je potrebné mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. V prípade zistenia ležiacej osoby:

  1. zhodnoťte situáciu bez ohrozenia vlastného života,
  2. zistite príznaky prípadného úrazu alebo ochorenia,
  3. poskytnite prvú pomoc (karta prvej pomoci),
  4. privolajte špecializovanú pomoc (112, 155) a odovzdajte postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.