Mestská polícia

Verejný poriadok

Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny a odporúčací charakter, pričom nezohľadňujú udalosti, ktoré môžu ovplyvňovať modelové situácie.

RUŠENIE NOČNÉHO KĽUDU

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Pojem nočný kľud nie je v priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, ale s poukazom na zákon o ochrane zdravia ľudí ide o čas ohraničený intervalom od 22.00 hod do 06.00 hod.

V prípade, ak niekto ruší nočný pokoj:

 1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok.

V prípade, ak ruší nočný pokoj hudba z baru, diskotéky alebo pravidelná stavebná činnosť:

 1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok,
 3. obráťte sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva meranie hladiny hluku z hľadiska ochrany zdravia človeka. http://www.ruvzza.sk/01_urad/index01_kon.html

NARÚŠANIE OBČIANSKEHO SPOLUNAŽÍVANIA

V prípade, ak vás niekto urazí alebo vydá na posmech:

 1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. podajte policajtovi vysvetlenie, oznámte priestupok a podajte návrh na prejednanie priestupku.
 3. Návrh môžete podať aj priamo Odboru všeobecnej vnútornej správy na Okresnom úrade. https://www.minv.sk/?ovvs-odbor

V prípade, ak niekto narúša občianske spolunažívanie tým, že sa Vám vyhráža ujmou na zdraví, nepravdivo Vás obviní z priestupku, robí Vám schválnosti alebo sa voči Vám inak hrubo správa:

 1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
 2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok,
 3. vo vlastnom záujme si zadovážte dôkazy.