textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 18. september 2020 | meniny: Eugénia

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 09. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
19. 09. 2020
Lekáreň Dr. Max, 1. mája 1016/4, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

Detské vypletačky Budatínsky hrad, Žilina

Výstava Čaj, láska a svet Krajská knižnica, Žilina

EKOPLAGÁT ´20 Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Mestská polícia

  1. Postavenie a pôsobnosť mestskej polície upravuje Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a osobitné nariadenie mesta.
     
  2. Podrobnosti o spôsobe riadenia, rozdelení kompetencií mestskej polície upravujú normatívno-právne a organizačné predpisy, ktoré vydáva primátor mesta.

1. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.
2. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník; náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
3. Mestská polícia:
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom 18) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 19) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, 19)objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom. 13)
4. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
5. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
6. Mestskú políciu tvoria zamestnanci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta Žilina. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
7. Postavenie, úlohy, organizačnú štruktúru, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej správy a k iným organizáciám upravuje osobitný zákon, 13) organizačný poriadok mesta, pracovný poriadok mesta a mestskej polície a všeobecne záväzné nariadenie mesta.