Krízové situácie

Ukrytie

Ukrytie obyvateľstva sa realizuje pri vzniku mimoriadnych situácií – udalostí (MU). Prob­lematiku úkrytov rieši Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľstva za MU sa už v mierovej dobe budujú a pripravujú ochranné stavby, podľa ochranných vlastností sa členia na:

a.) odolné úkryty

b.) plynotesné úkryty

c.) jednoduché úkryty budované svojpomocne

d.) chránené pracoviská

Odolné úkryty sú odolné stavby:

a) na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu,

b) na zabezpečenie plynotesnosti stavby,

c) na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,

d) na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrývaných, a to najmenej na päť dní.

Plynotesné úkryty sú ochranné stavby a priestory, ktoré

a) zabezpečujú plynotesnosť stavby,

b) zabezpečujú dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,

c) utvárajú podmienky na krátkodobý pobyt ukrývaných, a to najmenej na dva dni.

Jednoduché úkryty budované svojpomocne

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí

Chránené pracoviská

Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie úloh súvisiacich

a) s ochranou štátnych orgánov,

b) s organizovaním a riadením záchranných, lokalizačných a likvidačných prác na zemí.

Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odolných a plynotesných úkrytoch budo­vaných v mieri.