textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 13. júl 2020 | meniny: Margita

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

13. 07. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
14. 07. 2020
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ Terchová, Obecný úrad

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

BUDATÍNSKY HRAD Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Inštitucionálna podpora 2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE GRANTOVEJ DOTÁCIE NA INŠTITUCIONÁLNU PODPORU PRE ROK 2019

Úvod
Inštitucionálna podpora Mesta Žilina je určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora v Žiline a na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny. Celkový objem prostriedkov v grantovom systéme mesta pre inštitucionálnu podporu je 35 000 EUR.

Inštitucionálna podpora znamená možnosť získať príspevok na celoročnú prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie operačných a režijných nákladov (stabilizačný aspekt) a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom organizácie.

Poslaním Inštitucionálnej podpory je čiastočne spolufinancovať najkvalitnejšie a najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Žiline: organizácie, ktoré sú prínosom pre obyvateľov a mesto - poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú zaujímavé pracovné príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v sociálnej, kultúrnej alebo inej oblasti, akumulujú finančné prostriedky pre neziskové aktivity, okrem oblasti športu, ktorá je podporovaná mestom prostredníctvom samostatného dotačného programu – športové dotácie (tu).


Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o získanie tejto podpory zaslaním vyplneného formulára, ktorý bude posudzovať odborná grantová komisia. Podstatou získania inštitucionálnej podpory je súťaž medzi neziskovými organizáciami na základe jasných pravidiel a kritérií (viď nižšie).

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie grantových formulárov je 15.04.2019.


Oprávnení žiadatelia

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • občianske združenie,
 • neinvestičný fond,
 • nadácia,
 • žiadateľ nie je zriadený orgánom štátnej alebo verejnej správy.


Kritéria pre oprávnených žiadateľov

 • organizácia vykonáva celoročnú činnosť na území mesta Žilina (ďalej len mesta) alebo poskytuje služby obyvateľom mesta,
 • organizácia aktívne pôsobí na území mesta najmenej 2 roky a je verejne známa,
 • má stabilný tím a aspoň jedného zamestnanca (alebo iný relevantný vzťah na úrovni pracovného pomeru),
 • aktivity žiadateľa majú verejnoprospešný charakter – robí aktivity alebo poskytuje služby slúžiace nielen pre členov organizácie, ale aj pre verejnosť,
 • svojím významom aktivity presahujú lokálnu úroveň,
 • ročný rozpočet organizácie v predchádzajúcom roku je minimálne 16 000 EUR.


Povinné prílohy k žiadosti

 • kópia dokladu o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • kópia dokladu o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladu o právnej subjektivite,
 • originál výpisu z registra trestov právnických osôb. Podľa Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z. je povinnosťou mesta si tento výpis zaobstarať, avšak z technických dôvodov nie je pre mesto Žilina možné získať tento výpis bezodkladne. Preto je mesto oprávnené požadovať od žiadateľov priloženie výpisu nie staršieho ako 30 dní (zákonná podmienka) v listinnej podobe,
 • výročná správa a účtovná uzávierka za rok 2018 a 2017 (ak organizácia nemá uzavretý rok 2018, predloží rovnaké dokumenty za rok 2017 a 2016).

Podmienky pre žiadateľov

 • jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci výzvy na podporu inštitúcie a jej rozvoja,
 • dotácia mesta je maximálne 7 000 EUR,
 • mesto poskytne na podporu organizácie dotáciu vo výške maximálne 25% z celkového rozpočtu organizácie za predchádzajúci rok 2018,
 • najneskôr do 60 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie bude na účet žiadateľa presunutých 70% z celkovej sumy pridelenej grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane žiadateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta,
 • výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je 30% zo schválenej sumy grantovej dotácie.

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára dostupného na webovej stránke - klikni tu: zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný grantový formulár v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) spolu s prílohami v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 15.04.2019 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o grantovú dotáciu 2019 – Inštitucionálna podpora“ + uviesť organizáciu, ktorá žiada o grantovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru zo stránky zilina.egrant.sk spolu s prílohami. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Kritéria hodnotenia žiadostí
Každá žiadosť je hodnotená jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí jej pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie žiadostí a tiež návrh na výšku podpory víťazných žiadostí.

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

zameranie hodnotenia
body

prínos aktivít pre obyvateľov Žiliny (návštevnosť podujatí, počet klientov, originalita služieb)
0 – 10

dosiahnuté úspechy, ocenenia, odborná reflexia
0 – 5

finančná stabilita organizácie (úroveň viaczdrojového financovania)
0 – 5

personálna štruktúra organizácie
0 – 5

spolu maximálne
25

Vyhodnotenie žiadostí
Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky grantových dotácií – inštitucionálna podpora. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina, primátor na základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií o pridelení dotácií v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená grantová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí grantovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní,
 • vyúčtovanie musia predložiť najneskôr 15. novembra 2019 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku,
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie.

Oprávnené výdavky

 • energie,
 • komunikačné náklady,
 • prenájom,
 • nákup vybavenia,
 • financovanie v oblasti plánovacích procesov a vnútorného manažmentu organizácie,
 • marketing a PR,
 • finančné riadenie,
 • ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom organizácie (vzdelávanie pracovníkov a pod.).

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • náklady na jednorazovú aktivitu,
 • investičné náklady (rekonštrukcia nehnuteľnosti, nákup nehnuteľnosti, ...),
 • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o grantovú dotáciu mesta,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie

e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)