Dotácie

Grantový systém – rok 2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2013

Pre rok 2013 Mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v 2 oblastiach:

 • kultúra
 • šport

Priority na rok 2013

Pre oblasť kultúry:

 • aktivity v uliciach mesta a medzinárodné aktivity s cieľom oživiť atraktivitu mesta Žilina
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov
 • kultúrne podujatia rozvíjajúce tvorivosť Žilinčanov
 • podujatia podporujúce kultúrnu identitu Žilinčanov
 • kultúrne podujatia zamerané na multikultúrny dialóg

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých
 • podpora pravidelnej športovej činnosti detí a mládeže s dôrazom na zmysluplné trávenie jej voľného času
 • podpora podujatí pre zdravotne znevýhodnených športovcov

Podpora športovej činnosti pre registrovaných športovcov len v sekcii ŠPORTOVÉ DOTÁCIE!!!

Uzávierka podávania žiadostí na podporu aktivít

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov je 5. 4. 2013. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2013.

Vyhodnotenie žiadostí

Schválené projekty mesto zverejní na www.zilina.sk – výsledky grantových dotácii.

Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby
 • mimovládne organizácie
 • štátne inštitúcie
 • samosprávne inštitúcie
 • cirkevné inštitúcie
 • podnikateľské subjekty
 •  podnikatelia (SZČO)

Žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.

Kritéria hodnotenia projektov:

 • zlepšovať kvalitu života a prostredia v Žiline
 • podporovať participáciu občanov na živote v meste
 • podporovať kultúrny a športový život Žilinčanov
 • zvyšovať filantropiu občanov mesta – darovanie času, peňazí, tovarov, služieb alebo vedomostí bez očakávania nejakej protihodnoty
 • vytvárať možnosti tvorivých a podnetných podmienok pre deti a mládež
 • rozvíjať partnerskú spoluprácu mesta, občanov Žiliny, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora
 • zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do oblasti kultúry, vzdelávania, športu, životného prostredia, sociálnej a zdravotnej oblasti v Žiline prostredníctvom viac zdrojového financovania projektov
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií

Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na voľnej súťaži. Predložené projekty medzi sebou súťažia a sú hodnotené odbornými grantovými komisiami. Grantové komisie sú zložené z radov poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov, hodnotia žiadosti o poskytnutie grantových dotácií na základe jasných a zverejnených kritérií a odporúčajú ich na schválenie alebo neschválenie.

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body. Na základe bodového hodnotenia vznikne poradie projektov, ktoré je rozhodujúce pri návrhu na výšku podpory projektov.

Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyúčtovanie do určeného termínu.

Bodovanie projektov

Každý člen príslušnej grantovej komisie pridelí každému hodnotenému projektu počet bodov v rozpätí od 0 do 50 (0 bodov = zlý projekt , 50 bodov = vynikajúci projekt). V bodovaní projektu člen komisie zohľadňuje najmä:

a) kvalitu projektu (myšlienka, hodnoty, potrebnosť, jedinečnosť…),

b) prínos projektu pre obyvateľov Žiliny

a tiež

c) primeraný rozpočet projektu,

d) dobrovoľníctvo,

e) počet Žilinčanov participujúcich na projekte,

f) spoluprácu s ďalšími inštitúciami,

g) referencie a predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (kredit predkladateľa – predpoklad kvalitnej realizácie projektu).

Každý projekt, ktorý naplní aspoň jednu z uvedených priorít pre rok 2013 (viď priority na rok 2013 pre oblasť kultúry, športu) vo svojej oblasti dostane + 5 bodov.

Podmienky pre žiadateľov

 • Príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 330,- € /a maximálne 2 000,- € . Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Zvyšných 30% hradí žiadateľ z iných zdrojov ako sú zdroje mesta.
 • Zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 60 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.
 • Jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty do grantového systému Mesta Žilina 2013. Ak podáva dva projekty, môže ich obidva podať v jednej oblasti alebo ich môže podať v dvoch oblastiach (napríklad jeden projekt podá v oblasti kultúry a jeden projekt v oblasti športu).
 • Vyúčtovanie musí predložiť najneskôr 15. novembra 2013 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (v prípade aktivít od 15. novembra 2013 do 20. decembra 2013 musí žiadateľ požiadať Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie do decembra 2013.
 • Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorá je dostupná na www.zilina.sk – grantové dotácie – dokumenty na stiahnutie.
 • Vyplnený a podpísaný grantový formulár odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8:00 do 17:00) v zalepenej obálke s náležitým počtom kópií na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 2013 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).
 • Počet potrebných vyhotovení pre obidve oblasti je 8.
 • Na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2013 + napísať jednu z oblastí podpory: kultúra, šport.
 • Organizácie financované z rozpočtu mesta a organizácie, ktoré zriaďuje mesto a mestské organizácie môžu predložiť žiadosti jedine na projekty vykonávané nad rámec činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.
 • Aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny, alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny a musia byť ukončené v roku 2013.
 • Charakter projektu má mať verejnoprospešný charakter alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter.
 • Úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, o ktorých sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, zaslať fotografie z konania aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve).
 • Mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

Prílohy na stiahnutie