Dotácie

Grantový systém – rok 2010

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2010 – PROJEKTY TYPU A

Pre rok 2010 Mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v 5 oblastiach:

 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport
 • sociálna a zdravotná oblasť
 • životné prostredie a zeleň

Všeobecné priority na rok 2010

 • aktivity v uliciach mesta a medzinárodné aktivity s cieľom oživiť atraktivitu mesta Žilina
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov

Špecifické priority pre rok 2010

 • v oblasti prostredie mesta a zeleň: revitalizácia prímestských častí pre rekreačné a oddychové účely
 • v oblasti športu: rozvoj masového športu a mládežníckeho športu, revitalizácia Lesoparku Chrasť
 • v oblasti sociálnej: komunálna krízová pomoc

Uzávierka podávania žiadostí na podporu aktivít

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov je pondelok 22. februára 2010. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v celom kalendárnom roku 2010.

Vyhodnotenie žiadostí

Schválené projekty mesto zverejní do 12. marca 2010 na www.zilina.sk – výsledky grantových dotácii. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií.

Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby
 • mimovládne organizácie
 • štátne inštitúcie
 • samosprávne inštitúcie
 • cirkevné inštitúcie
 • podnikateľské subjekty
 • podnikatelia (SZČO)

Žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.

Kritéria hodnotenia projektov

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.

Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyučtovanie do určeného termínu.

 

zameranie hodnotenia

body

kvalita projektu

1 – 30

prínos pre obyvateľov Žiliny

1 – 25

súvislosť s prioritami na rok 2010

1 – 15

spolupráca s ďalšími inštitúciami a jednotlivcami

1 – 10

pozitívny dopad aktivít projektu alebo ich možná kontinuita

1 – 10

kvalitné vyplnenie formulára podľa propozícií

1 – 5

predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)

1 – 5

maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie

100

 

Podmienky pre žiadateľov

 • Príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 330 € /9941,58,- Sk/ a maximálne 5000 € /150 630,-Sk/
 • Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Zvyšných 30% hradí žiadateľ z iných zdrojov ako sú zdroje mesta.
 • Zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 30 dní po podpísaní Dohody o poskytnutí grantu a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.

 

 • Jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty v rámci podpory aktivít – projekty typu A. 
 • Vyúčtovanie musí predložiť najneskôr 20. novembra 2010 podľa podmienok v Dohode o poskytnutí grantu (v prípade aktivít od 20 . novembra 2010 do 31. decembra 2010 musí žiadateľ požiadať finančné oddelenie MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie do konca decembra 2010, ktoré musí predložiť pri podpise zmluvy.
 •  Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorá je dostupná na www.zilina.sk – grantové dotácie – dokumenty na stiahnutie 
 • Vyplnený a podpísaný grantový formulár odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8:00 do 17:00) v zalepenej obálke s náležitým počtom kópií na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 22. februára 2010 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).
 • Počet kópií: pre oblasti kultúra, prostredie mesta a zeleň, vzdelávanie 6 kópií, pre oblasť športu 7 kópií, pre sociálnu a zdravotnú oblasť 9 kópií
 • Na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2010 + napísať jednu z oblastí podpory: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť, prostredie mesta a zeleň.
 • Ak žiadateľ prikladá výročnú správu za minulý rok alebo iné doplňujúce materiály (nie je povinné), tak ich priloží v príslušnom počte kópií (nie iba v počte 1ks).
 • Organizácie financované z rozpočtu mesta a organizácie, ktoré zriaďuje mesto a mestské organizácie môžu predložiť žiadosti jedine na projekty vykonávané nad rámec činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.
 • Aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny, alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny a musia byť ukončené v roku 2010.
 • Charakter projektu má mať verejnoprospešný charakter alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter.
 • Úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, o ktorých sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, zaslať fotografie z konania aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve).
 • Mesto Žilina má možnosť monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

Prílohy na stiahnutie