Dotácie

Grantový systém – rok 2009

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2009 – PROJEKTY TYPU A

Pre rok 2009 Mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v 5 oblastiach:

 • kultúra
 • vzdelávanie
 • šport
 • sociálna a zdravotná oblasť
 • životné prostredie a zeleň

Objem finančných prostriedkov na podporu aktivít – projekty typu A

Oblasti EUR SKK

Sk
Šport 73 026,62 2 200 000,-
Kultúra 69 707,23 2 100 000,-
Vzdelanie 29 874,53 900 000,-
Sociálna a zdravotná oblasť 26 555,13 800 000,-
Prostredie mesta a zeleň 23 235,74 700 000,-
Spolu 222 399,25 6 700 000,-

Všeobecné priority na rok 2009

 • aktivity v uliciach mesta a medzinárodné aktivity s cieľom oživiť atraktivitu mesta Žilina
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov

Špecifické priority pre rok 2009

 • v sociálnej a zdravotnej oblasti: riešenie sociálnej situácie na Bratislavskej ulici, debarierizácia a zapájanie znevýhodnených sociálnych skupín a ľudí s postihnutím do života mesta a spoločnosti
 • v oblasti športu: rozvoj masového športu a mládežníckeho športu, ďalej aktivity participujúce na projekte mesta Žilina Športový mesiac Žiliny – „Žilinčania športujte“. Viac informácií o tomto projekte nájdete od januára 2009 na www.zilina.sk/sekcia šport/.

Uzávierka podávania žiadostí na podporu aktivít

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov je pondelok 9. februára 2009. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v celom kalendárnom roku 2009.

Vyhodnotenie žiadostí

Schválené projekty mesto zverejní do 6. marca 2009 na www.zilina.sk – výsledky grantových dotácii. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií.

Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby
 • mimovládne organizácie
 • štátne inštitúcie
 • samosprávne inštitúcie
 • cirkevné inštitúcie
 • podnikateľské subjekty
 • podnikatelia (SZČO)

Žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.

Kritéria hodnotenia projektov

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.

Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyučtovanie do určeného termínu.

 

zameranie hodnotenia

body

kvalita projektu

1 – 30

prínos pre obyvateľov Žiliny

1 – 25

súvislosť s prioritami na rok 2009

1 – 15

spolupráca s ďalšími inštitúciami a jednotlivcami

1 – 10

pozitívny dopad aktivít projektu alebo ich možná kontinuita

1 – 10

kvalitné vyplnenie formulára podľa propozícií

1 – 5

predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)

1 – 5

maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie

100

 

Podmienky pre žiadateľov

 • Príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 350 € /10 544,- Sk/ a maximálne 5000 € a/150 630,-Sk/ 
 • Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Zvyšných 30% hradí žiadateľ z iných zdrojov ako sú zdroje mesta. 
 • Zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 30 dní po podpísaní Dohody o poskytnutí grantu a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.
 • Jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty v rámci podpory aktivít – projekty typu A. 
 • Vyúčtovanie musí predložiť najneskôr 15. novembra 2009 podľa podmienok v Dohode o poskytnutí grantu (v prípade aktivít od 15 . novembra 2009 do 31. decembra 2009 musí žiadateľ požiadať finančné oddelenie MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie do konca decembra 2009, ktoré musí predložiť pri podpise zmluvy. 
 • Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorá je dostupná na www.zilina.sk – grantové dotácie – dokumenty 
 • Vyplnený a podpísaný grantový formulár odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8:00 do 17:00) v zalepenej obálke s náležitým počtom kópií na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 9. februára 2009 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty). 
 • Počet kópií: pre oblasti kultúra, prostredie mesta a zeleň, vzdelávanie 6 kópií, pre oblasť športu 7 kópií, pre sociálnu a zdravotnú oblasť 9 kópií 
 • Na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2009 + napísať jednu z oblastí podpory: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť, prostredie mesta a zeleň. 
 • Ak žiadateľ prikladá výročnú správu za minulý rok alebo iné doplňujúce materiály (nie je povinné), tak ich priloží v príslušnom počte kópií (nie iba v počte 1ks). 
 • Organizácie financované z rozpočtu mesta a organizácie, ktoré zriaďuje mesto a mestské organizácie môžu predložiť žiadosti jedine na projekty vykonávané nad rámec činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta. 
 • Aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny, alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny a musia byť ukončené v roku 2009. 
 • Charakter projektu má mať verejnoprospešný charakter alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter. 
 • Úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, o ktorých sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, zaslať fotografie z konania aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve). 
 • Mesto Žilina má možnosť monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

Prílohy na stiahnutie