Dotácie

Grantový systém – rok 2019

Objem finančných prostriedkov schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline pre jednotlivé oblasti grantového systému:

 • kultúra 70 000 EUR
 • šport 28 000 EUR
 • sociálna a zdravotná oblasť 15 000 EUR
 • vzdelávanie 10 000 EUR
 • životné prostredie 15 000 EUR
 • inštitucionálna podpora 35 000 EUR

Špecifické priority na rok 2019:

Pre oblasť kultúry:

 • kultivovanie verejného priestoru mesta Žilina, projekty a aktivity podporujúce kultúrnu a historickú identitu Žiliny (knihy, výskumy, výstavy, konferencie, …),
 • významné žilinské podujatia s viacročnou tradíciou (napríklad medzinárodné festivaly),
 • tvorba a prezentácia autorov s trvalým pobytom v Žiline (divadlo, výtvarné umenie, fotografia, hudba …), prezentácia autorov aj v zahraničí – šírenie dobrého mena mesta,
 • vzdelávacie a amatérske kultúrne podujatia a kurzy podporujúce tvorivosť Žilinčanov a život v mestských častiach,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov.

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež,
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých,
 • podpora významných medzinárodných športových podujatí,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • podpora organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných a netradičných športoch na pôde mesta Žilina.

Pre oblasť sociálnu a zdravotnú:

 • aktivity zamerané na potláčanie násilia páchaného v rodinách a pomoc týraným ženám a ich deťom (poradenstvo, krízové bývanie, právna pomoc a pod.),
 • začleňovanie do spoločnosti, podpora a odstraňovanie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím,
 • sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane soc. služieb pre ľudí z Bratislavskej aj ľudí bez domova,
 • zvyšovanie kvality života a podpora poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Žilina,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • rozvoj komunitných služieb v meste Žilina,
 • podpora svojpomocných skupín sociálne ohrozených občanov mesta Žilina,
 • aktivity zamerané na potláčanie zneužívania návykových látok,
 • aktivity zamerané na podporu a pomoc ľuďom po výkone trestu odňatia slobody.

Pre oblasť vzdelávania:

 • podpora vzdelávania, ktoré sa zameriava na začleňovanie znevýhodnených skupín detí a mladých ľudí formou interakcií a zážitkov, so zapojením viacerých partnerov a dosiahnutím medzigeneračného dialógu,
 • projekty zamerané na posilnenie kritického myslenia mladých ľudí a formovanie postojov, ktoré odmietnu šikanu, extrémizmus, korupciu, klientelizmus, šírenie nepravdivých správ v sociálnych médiách,
 • rozvíjanie predčitateľskej, čitateľskej, finančnej a mediálnej gramotnosti interaktívnymi a inovačnými metódami, zapojenie viacerých cieľových skupín v projektoch,
 • podpora tvorivého zážitkového vzdelávania na posilnenie sebahodnoty, schopnosti žiaka samostatne a efektívne riešiť problémy a jeho aktívne zapájanie sa do života komunity a školy.

Pre oblasť životného prostredia:

 • edukačné projekty týkajúce sa zlepšovania životného prostredia formou ochrany zelene, vôd a ovzdušia,
 • edukačné projekty týkajúce sa triedenia, recyklácie a iného narábania s odpadom,
 • edukačné projekty na tému ako nevytvárať odpad s prioritou na eliminovanie plastového odpadu,
 • vytváranie a revitalizácia rekreačno-oddychových zón a komunitných záhrad na sídliskách,
 • zeleň do centra mesta,
 • údržba, starostlivosť a ochrana zelene, záhradno – technické činnosti, formovanie zelene, zabraňovanie poškodzovania zelene,
 • ochrana, podpora a rozvoj vodných biokoridorov v meste,
 • pomoc opusteným a týraným zvieratám, kastračné programy, pomoc zodpovedným psičkárom.

Podávanie žiadostí na podporu aktivít

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov 15.04.2019. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2019.

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
 • inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou,
 • registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie,
 • podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory (právnické alebo fyzické osoby – SZČO),
 • žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.

Neoprávnení žiadatelia:

 • žiadatelia, ktorí v predmete podnikania nemajú uvedenú činnosť, na ktorú žiadajú finančné prostriedky z grantového systému,
 • organizácie zriadené mestom a financované z rozpočtu mesta.

Povinné prílohy k podávaniu žiadosti:

 • kópia dokladu o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,
 • originál výpisu z registra trestov právnických osôb. Podľa Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z. je povinnosťou mesta si tento výpis zaobstarať, avšak z technických dôvodov nie je pre mesto Žilina možné získať tento výpis bezodkladne. Preto je mesto oprávnené požadovať od žiadateľov priloženie výpisu nie staršieho ako 30 dní (zákonná podmienka) v listinnej podobe. V prípade podania viac ako jednej žiadosti je postačujúce predložiť len jeden originál výpisu z registra trestov. K ostatným žiadostiam je možné predložiť fotokópiu výpisu s poznámkou, že originál výpisu je priložený pri druhej žiadosti.

Podmienky pre žiadateľov

 • príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 350,- € a maximálne 2 500,- €,
 • mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt, maximálne však 2 500,- €. Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je 30% zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt,
 • zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 60 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta,
 • jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty do grantového systému mesta Žilina 2019, ak podáva dva projekty, môže ich obidva podať v jednej oblasti alebo ich môže podať v dvoch oblastiach (napríklad jeden projekt podá v oblasti kultúry a jeden projekt v oblasti športu),
 • aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny a musia byť ukončené v roku 2019,
 • charakter projektu má mať verejnoprospešný charakter alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter.

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný grantový formulár v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) spolu s prílohami v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 15.04.2019 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2019 + napísať jednu z oblastí podpory, v ktorej sa žiadateľ uchádza o grant: kultúra, šport, oblasť sociálna a zdravotná, vzdelávanie, životné prostredie + uviesť organizáciu, ktorá žiada o grantovú dotáciu

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru zo stránky zilina.egrant.sk spolu s prílohami. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude projekt hodnotený.

Kritéria hodnotenia projektov

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

zameranie hodnotenia

body

kvalita projektu (obsahová kvalita projektu, jeho cieľov a výsledkov)

0 – 8

prínos pre obyvateľov Žiliny a význam pre mesto ako také

0 – 4

súvislosť s prioritami na rok 2017

0 – 2

spolupráca s ďalšími inštitúciami, jednotlivcami a zapojenie dobrovoľníkov

0 – 2

adekvátnosť nákladov v rozpočte projektu a schopnosť získať ďalšie zdroje

0 –3

predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)

0 – 1

maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie

20

Vyhodnotenie žiadostí

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky grantových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina, primátor na základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií o pridelení dotácií v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená grantová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí grantovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, do 15 dní od ukončenia projektu vyplniť záverečnú správu o uskutočnenom projekte spolu s fotodokumentáciou (min. 5 ks) na webovej stránke zilina.egrant.sk, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve),
 • v prípade nedodržania podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie, napr. nezaslanie záverečnej správy, nebude možné podať vyúčtovanie grantovej dotácie,
 • vyúčtovanie musia predložiť najneskôr 15. novembra 2019 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • v prípade aktivít od 15. novembra 2019 musí žiadateľ požiadať Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie najneskôr do 20. decembra 2019,
 • mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní projektu, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku,
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie,
 • záverečnú správu s priloženou fotodokumentáciou o uskutočnenom projekte vyplniť na webovej stránke zilina.egrant.sk.

Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov na realizáciu projektu,
 • nájom techniky a materiálu na realizáciu projektu,
 • náklady spojené s realizáciou projektu t.j. nákup materiálu, cestovné náklady,
 • služby súvisiace s realizáciou projektu t.j. polygrafické náklady, práce a služby vykonávané na faktúru,
 • honoráre v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) t.j. výkonní umelci (herec, tanečník, spevák, interpret hovoreného slova resp. hudby, režisér, dirigent, autori diel – napr. autori literárnych, vedeckých, umeleckých diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, výrobcovia zvukových a zvukovo-obrazových diel).

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o grantovú dotáciu mesta,
 • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • investičné náklady.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie

e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)

Prílohy na stiahnutie