Dotácie

Grantový systém – rok 2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANTOVÚ DOTÁCIU NA INŠTITUCIONÁLNU PODPORU PRE ROK 2018

Úvod

Inštitucionálna podpora Mesta Žilina je určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora v Žiline a na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny. Celkový objem prostriedkov v grantovom systéme mesta pre inštitucionálnu podporu je 35 000 EUR.

Inštitucionálna podpora znamená možnosť získať príspevok na celoročnú prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie operačných a režijných nákladov (stabilizačný aspekt) a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom organizácie.

Poslaním Inštitucionálnej podpory je čiastočne spolufinancovať najkvalitnejšie a najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Žiline: organizácie, ktoré sú prínosom pre obyvateľov a mesto – poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú zaujímavé pracovné príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v športovej, sociálnej, kultúrnej alebo inej oblasti, akumulujú finančné prostriedky pre neziskové aktivity, atď.

Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o získanie tejto podpory zaslaním vyplneného formulára, ktorý bude posudzovať odborná grantová komisia. Podstatou získania inštitucionálnej podpory je súťaž medzi neziskovými organizáciami na základe jasných pravidiel a kritérií (viď nižšie).

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie grantových formulárov je 23. júla 2018.

Dokumenty

  • Grantový formulár na stiahnutie
  • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Vyhodnotenie žiadostí

Žiadosti vyhodnotí odborná grantová komisia a najlepšie projekty budú odporučené na udelenie grantovej dotácie mesta. Schválené projekty budú zverejnené do 24. augusta 2018 na www.zilina.sk – výsledky grantových dotácii – inštitucionálna podpora. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantovej komisie.

Oprávnení žiadatelia

O grantovú dotáciu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, neinvestičný fond, nadácia) s pravidelnou, celoročnou činnosťou na území mesta Žilina, ktoré nie sú spolufinancované mestom (t .j. nie sú zaradené do rozpočtu mesta), a ktoré nie sú zriadené orgánom štátnej alebo verejnej správy.

Kritéria pre oprávnených žiadateľov

  • organizácia vykonáva činnosť na území mesta Žilina (ďalej len mesta) alebo poskytuje služby obyvateľom mesta,
  • organizácia aktívne pôsobí na území mesta najmenej 2 roky a je verejne známa,
  • má stabilný tím a aspoň jedného zamestnanca (alebo iný relevantný vzťah na úrovni pracovného pomeru),
  • aktivity žiadateľa majú verejnoprospešný charakter – robí aktivity alebo poskytuje služby slúžiace nielen pre členov organizácie, ale aj pre verejnosť,
  • svojím významom aktivity presahujú lokálnu úroveň,
  • ročný rozpočet organizácie v predchádzajúcom roku je minimálne 16 000 EUR.

Oprávnené náklady

  • energie,
  • komunikačné náklady,
  • prenájom,
  • nákup vybavenia,
  • financovanie v oblasti plánovacích procesov a vnútorného manažmentu organizácie,
  • marketing a PR,
  • finančné riadenie,
  • fundraising,
  • ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom organizácie (vzdelávanie pracovníkov a pod.).

Neoprávnené náklady

  • náklady na jednorazovú aktivitu,
  • investičné náklady (rekonštrukcia nehnuteľnosti, nákup nehnuteľnosti, …),
  • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, na nákup alkoholických a tabakových výrobkov.

Kritéria hodnotenia projektov

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež návrh na výšku podpory víťazných žiadostí.

Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyúčtovanie do určeného termínu.

zameranie hodnotenia 

body 

prínos pre obyvateľov Žiliny (návštevnosť podujatí, počet klientov, originalita služieb)

1 – 20

dosiahnuté úspechy na území mesta

1 – 15

úspechy prekračujúce hranice mesta (celoslovenské aktivity, medzinárodné aktivity, reprezentácia mesta v zahraničí, medzinárodná spolupráca)

1 – 15

finančná stabilita organizácie (úroveň viaczdrojového financovania)

1 – 10

podiel verejnoprospešnej činnosti voči komerčnej činnosti organizácie

1 – 10

personálna štruktúra organizácie

1 – 10

spolu maximálne

100

Ďalšie podmienky pre žiadateľov

  • Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 projekt v rámci výzvy na podporu inštitúcie a jej rozvoja.
  • Dotácia mesta je maximálne 7 000 EUR.
  • Mesto poskytne na podporu organizácie dotáciu vo výške maximálne 25% z celkového rozpočtu organizácie za predchádzajúci rok 2017.
  • Najneskôr 30 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie bude na účet žiadateľa presunutých 70% z celkovej sumy pridelenej grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane žiadateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.
  • Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je 30% zo schválenej sumy grantovej dotácie.
  • Vyúčtovanie grantovej dotácie musí predložiť(pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty) najneskôr do 14. novembra 2018 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie.
  • Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára dostupného na www.zilina.sk – grantové dotácie – dokumenty – inštitucionálna podpora.
  • Žiadateľ odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8.00 h do 14.00 h) vyplnený a podpísaný grantový formulár a povinné prílohy v zalepenej obálke v 1 vyhotovení na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty) a zároveň zašle na mailovú adresu granty@zilina.sk, do predmetu správy je potrebné uviesť „inštitucionálna podpora“.
  • Obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o grantovú dotáciu 2018 – Inštitucionálna podpora“.

Povinné prílohy k žiadosti

  • výročná správa a účtovná uzávierka za rok 2017 a 2016 (ak organizácia nemá uzavretý rok 2017, predloží rovnaké dokumenty za rok 2016 a 2015)
  • kópia dokladov o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovaciu listinu, výpis z obchodného registra)
  • kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite
  • výpis z registra trestov organizácie nie starší ako 3 mesiace

Prílohy na stiahnutie