Z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19. 05. 2003

K Správe o vydaní emisie komunálnych obligácií mesta Žilina

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje 

1. Emisiu komunálnych obligácií mesta Žilina vo výške 100 mil. Sk a priložené emisné podmienky

2. Zapracovanie záväzkov vyplývajúcich z emisie komunálnych obligácií do zmeny návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2003 a návrhov rozpočtov na ďalšie roky do splatnosti emisie schválených komunálnych obligácií

II. poveruje primátora

1. k podpisu mandátnych zmlúv na sprostredkovanie a správu emisie komunálnych obligácií s PKB, a. s. Žilina, súčasťou ktorých budú:
a) schválené emisné podmienky
b) tvorby umorovacích fondov na výplatu výnosov a na výplatu istiny z podielových daní mesta s inkasným právom správcu emisie takto:
- umorovací fond na výnosy sa bude tvoriť mesačnými splátkami 1/12 objemu ročných výnosov z predaja emisie komunálnych obligácií
- umorovací fond na výplatu istiny sa bude tvoriť mesačnými splátkami počnúc tretím rokom životnosti emisie

2. k podpisu záložných zmlúv na majetok mesta, s jednotlivými inštitucionálnymi investormi, ktorí sa zúčastnia primárneho predaja emisie a ktorým bude emisia zaručená

3. k podpisu notárskych zápisníc na majetok mesta s vybranými inštitucionálnymi investormi, ktorí sa zúčastnia primárneho predaja emisie

III. súhlasí

1. ušetrené finančné prostriedky z vybudovania dopravného prepojenia Vlčince – Solinky použiť na budovanie miestnych komunikácií

IV. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, po skončení výberového konania na dodávateľa stavby dopravné prepojenia Vlčince – Solinky zaslať rozpočet na stavbu (krycí list) poslancom mestského zastupiteľstva


K Správe o finančnom vysporiadaní pohľadávky Žilinských komunikácií a. s. a Dopravný podnik mesta Žilina a. s.

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Ručenie mesta Žiliny za úvery poskytnuté PKB a. s. Žilina Žilinským komunikáciám a. s. vo výške 10 000 000,– Sk Dopravnému podniku mesta Žiliny s. r. o. vo výške 40 000 000,– Sk


K Návrhu na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 8/2002/d zo dňa 04. 02. 2002

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ruší

1. uznesenie č. 8/2002/d zo dňa 04. 02. 2002


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. kúpu budovy Závodného klubu Sloveny a. s. Žilina, Kysucká 3, súp. č. 566, a priľahlých pozemkov za účelom dobudovania športového areálu najmä s futbalovým a hokejovým zameraním. Kúpnu cenu nehnuteľnosti uhradiť vzájomným zápočtom pohľadávok na daniach z nehnuteľností za rok 2003 prípadne dohodnúť pre ďalšie roky, prípadne rozdiel medzi súčasnými pohľadávkami a cenou nehnuteľnosti Mesto uhradí prevodom z bežného účtu


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ruší

1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 59/1999/r zo dňa 09. 09. 1999, ktorým bol schválený odpredaj pozemku parc. č. 5531/29 o výmere 26 755 m2, orná pôda a prac. č. 5531/28 o výmere 1 436 m2, orná pôda (celková výmera pozemkov 28 191 m2) za účelom výstavby obchodného centra na cenu 500,– Sk/m2 EXIME s. r. o., Rudlovská 53, Banská Bystrica 

II. schvaľuje

1. odpredaj pozemku parc. č. 5531/29 o výmere 26 755 m2, orná pôda a parc. č. 5531/28 o výmere 1 436 m2, orná pôda (celková výmera pozemkov 28 191 m2) za cenu 500,– Sk/m2 záujemcovi, ktorý uhradí kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy na účet Mesta Žilina


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ruší

1. prevádzkovanie parkoviska pri Nemocnici s poliklinikou na ul. Vojtecha Spanyola do rozhodnutia Okresnej prokuratúry, nakoľko toto parkovisko bolo nezákonne vybudované pred rokom 1989


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zvýšenie mesačnej odmeny poslancom mestského zastupiteľstva o 300,– Sk na krytie výdavkov spojených s používaním mobilných telefónov pri výkone poslaneckej činnosti s podmienkou zverejnenia telefónneho čísla pre verejnosť v Žilinskom Večerníku


K Návrhu zmien a doplnkov Všeobecne záväzných nariadení mesta č. 1/1991 a č. 2/1991

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/1991 o miestnych poplatkoch podľa predloženého návrhu

2. doplnené oproti návrhu: 
§ 2, čl. 4, bod 8 sa dopĺňa bod d) ul. Orolská a Jesenského

Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/1991 nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

II. ukladá 

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť vyvesenie zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1991 o miestnych poplatkoch na úradnej tabuli mesta Žilina 

Termín: 21. 05. 2003


Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmeny a doplnenie nariadenia č. 2/1991 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta podľa predloženého návrhu 

2. pozmenené oproti návrhu:
§ 7 doplnenie o bod 8) a 9)

Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/1991 nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť vyvesenie zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1991 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta na úradnej tabuli mesta Žilina 

Termín: 21. 05. 2003


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. súhlasí

1. so zmenami a doplnkami VZN č. 1/1991 a č. 2/1991 s podmienkou, že 50 % vybraných poplatkov Mesto použije na vybudovanie podzemných a nadzemných parkovacích miest výhodných po stránke ekonomickej výkonnosti a časovej náväznosti

2. Mesto ponechá voľných minimálne 25 % parkovacích miest pre užívateľov bytov s trvalým pobytom v uvedených parkovacích zónach

3. Mesto zachová vstup do uvedených parkovacích zón v doterajšom vyhradenom časovom rozpätí a to: od 4.00 do 9.00 a od 17.00 do 19.00

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zaslať poslancom mestského zastupiteľstva najneskôr do 20. 08. 2003 (dva týždne pred zasadnutím mestského zastupiteľstva) podrobnú analýzu o zavedení systému parkovania v meste Žilina

Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina