Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 21. 03. 2005


Uznesenie č. 14/2005

Financovanie školstva v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správa o financovaní školstva v meste Žilina

II. konštatuje, že

je potrebné, aby príslušní rodičia detí navštevujúcich školské zariadenia (ZŠ Bánová, ZŠ Bytčica, MŠ Zástranie, MŠ Bytčica a MŠ Strážov) získavala sponzorov
pre financovanie uvedených zariadení a v spolupráci s mestom vytvorili podmienky prevádzkovania v školskom roku 2005/2006.

III. schvaľuje

1. presťahovanie ZUŠ Dobšinského do budovy pavilónu pri ZŠ Gaštanová

2. vyradenie zo siete škôl materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
a) Materská škola Hviezdoslavova 32, Žilina
b) Výdajná školská kuchyňa pri MŠ Hviezdoslavova 32, Žilina

3. vyradenie školských jedální
a) Školská jedáleň pri MŠ Hliny V, V. Javorku 29, Žilina

4. zaradenie výdajných školských kuchýň
a) Výdajná školská kuchyňa pri MŠ Hliny V, V. Javorku 29, Žilina


Uznesenie č. 15/2005

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta:

1) pkn. parc. č. KN 3960/1 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Závodie Karelovi Raškovi, bytom Pod Vinicou 17, Žilina za cenu 200,– Sk/m2

2) pkn. parc. č. KN 3960/1 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Závodie Eduardovi Randovi, bytom Gaštanova 7, Žilina za cenu 200,– Sk/m2


Uznesenie č. 16/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. spoluúčasť Mesta Žilina na financovaní projektu v rámci programu INTERREG III.C 3E00581 – REDETRAL „Regionálny rozvoj a dopravná logistika – najlepšia
európska prax rozvoja logistických parkov v cieľových regiónoch 1 a 2“ vo výške 25 % zo schváleného rozpočtu pre mesto Žilina, ktorý je vo výške 166 670 EUR.
Celková výška príspevku mesta je 41 667,5 EUR.

Ing. Ján Slota, v.r.
primátor mesta Žilina