Uznesenie z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 21. 02. 2005


Uznesenie č. 1/2005

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Kontrolnú správu o plnení zročných uznesení z 18. zasadnutia Mestského zastuptieľstva v Žiline

II. ukladá

1. Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta
venovať sústavnú pozornosť kontrole plnenia úloh uzneseniam s úlohou trvalou


Uznesenie č. 2/2005

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2005

II. ukladá

1. Riaditeľom príspevkových organizácií mesta upraviť príjmy a výdavky svojho rozpočtu v zmysle schválenej 1. zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2005

2. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
upresniť rozpočet výdavkov Školského úradu na originálne kompetencie v zmysle 1. zmeny rozpočtu Mesta na rok 2005


Uznesenie č. 3/2005

Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MvaRR SR z 23. 12. 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytovaní úverov a dotácií ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Výstavbu nájomných bytov v bytových domoch G3, G4, G1, G2 a príslušnej technickej vybavenosti k bytovým domom na sídlisku Hájik – 2. stavba
2. Financovanie nájomných bytov v bytových domoch G3, G4, G1, G2 a technickej vybavenosti Žilina Hájik – 2. stavba, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu MVaRR SR z 23. 12. 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, úvermi a dotáciami ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 60/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a z rozpočtom Mesta Žilina.
3. Žiadané dotácie v zmysle výnosu MVaRR SR z 23. 12. 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania sú:
- 60 nájomných bytov v bytových domoch G3 a G4 24 750 000,-- Sk
- 37 nájomných bytov v bytovom dome G1 16 518 000,-- Sk
- 37 nájomných bytov v bytovom dome G2 16 518 000,-- Sk
- technická vybavenosť k bytovým domom G3 a G4 2 934 600,-- Sk
- technická vybavenosť k bytovým domom G1 a G2 4 839 500,-- Sk
4. Žiadané úvery a dotácieč ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania sú:
- 60 nájomných bytov v bytových domoch G3 a G4
úver 57 640 000,-- Sk
dotácia na byt ZŤPO 110 000,-- Sk
- 37 nájomných bytov v bytovom dome G1
úver 38 457 000,-- Sk
dotácia na byt ZŤPO 85 000,-- Sk
- 37 nájomných bytov b bytovom dome G2
úver 38 457 000,-- Sk dorácia na byt ZŤPO 85 000,-- Sk
5. Výdavky z rozpočtu mesta sú:
- technická vybavenosť k bytovým domom G3 a G4 1 975 400,-- Sk
- technická vybavenosť k bytovým domom G1 a G2 6 030 500,-- Sk
6. Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.
7. Ručenie za úvery bude zabezpečené majetkom mesta Žilina.
8. Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytových domoch G3, G4, G1 a G2 Žilina Hájik – 2. stavba po dobu najmenej 30 rokov.


Uznesenie č. 4/2005

Správa o stave požiarnej ochrany v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o stave požiarnej ochrany mesta Žilina za rok 2004

II. schvaľuje

1. Úlohy mestských dobrovoľných hasičských zborov na rok 2005, ktoré tvoria súčasť správy
2. Požiadavky na rok 2005


Uznesenie č. 5/2005

Informatívna správa o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
venovať sústavnú pozornosť sociálnej oblasti v meste Žilina


Uznesenie č. 6/2005

Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina


II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
vypracovať audiť školských zariadení na území mesta Žilina do roku 2010. Na základe spracovaného materiálu primátor mesta, Ing. Ján Slota, zvolá mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v mesiaci marec 2005
Termín: marec 2005


Uznesenie č. 7/2005

Správa o kontrolnej činnsoti hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

II. schvaľuje

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na rok 2005


Uznesenie č. 8/2005

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o podmienkach vodenia psov na území mesta Žilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005

Mestské zastuptieľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2004 o poskytnutí vodenia psov na území mesta Žilina

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia mesta – zmena o podmienok vodenia psov na území mesta vyvesením na dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Termín: 25. 02. 2005


Uznesenie č. 9/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 1 (Staré mesto, Hliny I – IV a VIII)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti výboru mestského zastuptieľstva č. 1

II. ukladá

1. MUDr. Ľubomírovi Bažíkovi, predsedovi výboru mestského zastuptieľstva č. 1
predložiť správu o činnosti výboru mestského zastuptieľstva č. 1
Termín: 31. 12. 2006


Uznesenie č. 10/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 2 (Hliny V – VII, Bôrik)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti výboru mestského zastuptieľstva č. 2

II. ukladá

1. Ing. arch. Dušanovi Maňákovi, predsedovi výboru mestského zastuptieľstva č. 2
predložiť správu o činnosti výboru mestského zastuptieľstva č. 2
Termín: 31. 12. 2006


Uznesenie č. 11/2005

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta:
1) parc. č. KN 7633/43, ostat. pl. o výmere 3577 m2 v k. ú. Žilina – Vlčince II v zmysle geom. plánu č. 23/2004 – Beáte Rapšíkovej, bytom Sládkovičova 4, Sučany za cenu 1000,-- Sk/m2

2) časť pozemku parc. čl. KN 6051/1, zast. pl. o výmere cca 110 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hviezdoslavova za účelom zriadenia parkoviska pre zákazníkov firmy ELZA s. r. o. – firme ELZA s. r. o., odštepný závod 02, Hviezdoslavova 6, Žilina za cenu 1000,-- Sk/m2

3) časť parc. č. KN 5734, zast. pl. o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. Dolný Val a Priečna – Ing. Norbertovi Rovňanovi, bytom Dolný Val č. 39, Žilina za cenu 1000,-- Sk/m2

4) parc. č. KN 3208, záhrada o výmere 269 m2 v k. ú. Žilina za účelom rekreácie – Jánovi Přikrylovi, bytom Moyzesova 7, Žilina za cenu 1000,-- Sk/m2

5) parc. č. KN 7779, ostat. pl. o výmere 1799 m2 v k. ú. Žilina za účelom rozšírenia objektu č. s. 3625 na účel bytovej výstavby – firme PEMA s. r. o., A. Zaymusa 72/8, Žilina za cenu 800,-- Sk/m2

6) garáž ev. č. 92 na parc. č. KN 6795/3, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pod Hôrkou – Ing. Tomášovi Faborovi, bytom Lachova 25, Bratislava. Ak menovaný zdokladuje alebo preukáže čestnými prehlaseniami dvoch svedkov, že garáž bola postavená z vlastných finančných zdrojov, Mesto odpredá garáž za 1,-- Sk. V prípade nepreukázania bude garáž odpredaná za cenu určenú znaleckým posudkom.

7) časť parc. č. KN 6589/1, ostat. pl. o výmere cca 88 m2 v k. ú. Žilina (ul. A. Bernoláka) za účelom úprav verejne prístupných spevnených plôch pre chodcov priľahlých k predajni SPECTRUM – firme SPECTRUM, A. Bernoláka 66, Žilina za cenu 1200,-- Sk/m2

8) časť parc. č. KN 3031, zast. pl. o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina (ul. Bagarova, Rosinky) za účelom prístavby k objektu predajne potravín a pohostinstva – Ing. Mariánovi Martinickému, M.A.M., Brezová 53, Žilina za cenu 1000,-- Sk/m2

9) časť parc. 1015/8, zast. pl. o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina (ul. Klemensova) za účelom výstavby garáží Ing. Petrovi Valentovi, bytom Klemensova 5, Žilina za cneu 800,-- Sk/m2

10) časť poac. č. KN 998/1 a 998/12, zast. pl. o výmere spolu cca 200 m2 v k. ú. Žilina za účelom oplotenia areálu – firme IZOPUR s. r. o., Hálkova 26, Žilina za cenu 1000,-- Sk/m2

11) odpredaj hnuteľného majetku Spojenej škole Kráľovnej pokoja, ul. Na Závaží 853/2, Žilina za cenu 1,– Sk. Hnuteľný majetok je evidovaný v inventarizačných zoznamoch nasledovne:
- Energetické a hnacie stroje v hodnote 29 400,– Sk
- Pracovné stroje a zariadenia v hodnote 16 046,– Sk
- Prístroje a zvl. tech. zariadenia v hodnote 30 915,10 Sk
- Inventár v hodnote 4 510,– Sk
- Drobný hmotný majetok
(PPS od 501,– Sk do 30 000,– Sk) v hodnote 370 610,08 Sk
- Drobný hmotný majetok
(UP od 501,– Sk do 30 000,– Sk) v hodnote 314 804,68 Sk
- Drobné krátkodobé predmety – OTE v hodnote 104 583,26 Sk
- Drobný hmotný majetok (UP do 500,– Sk) v hodnote 380 377,08 Sk

12) parc.č. KN 1387/2, zast. pl. o výmere 5 m2 v k. ú. Žilina z dôvodu zabezpečenia prístupu do garáže – Milene Lukáčovej, bytom Borová 25/27, Žilina za cenu 800,-- Sk/m2

13) parc. č. KN 4988/16, ostat. pl. o výmere 650 m2 v k. ú. Žilina (pri Dome techniky) v zmysle geometrického plánu č. 1-2005 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie ku skladovým priestorom reštaurácie spolu s vybudovaním detského ihriska pri prevádzke reštaurácie Kúsok Šťastia – Tomášovi Kubicovi, bytom Cesta k Paľovej Búde 6, Žilina za cenu 1000,-- Sk/m2

14) časť parc. č. KN 6312, ostat. pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Žilina, lokalita Hliny VII – firme R. A. S. s. r. o., Gabajova 11, Žilina za cenu 1000,-- Sk/m2

15) parc. č. KN 1245/12, zast. pl. o výmere 22 m2 v k. ú. Žilina (ul. F.Ruppeldta, pozemok pod jestvujúcou garážou č. s. 4734 – Mgr. Ján Bannert, bytom Republiky 10 Žilina za cenu 800,-- Sk/m2

16) parc. č. KN 5146/1 o výmere cca 250 m2 v k. ú. Žilina za účelom poskytovania občerstveniav celoročnej prevádzke – Alene Skaličanovej, bytom Gabojova 2611/6, Žilina za cenu 800,-- Sk/m2

2. Zmenu uznesenia

1) parc. č. KN 1245/8 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže o zastavanej ploche 3 x 18 m2
Alexandrovi Hulmanovi, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina
Ľuborovi Ladeckému, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina
Mária Janeková, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2
− zmena nesprávne uvedenej parc. č. KN 1245/8 na správne parc. č. KN 1245/1
− pôvodne schválený odredaj pozemku Márii Janekovej zmeniť v prospech Františka Hulmana, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina

2) č. 61/2004 zo dňa 30. 08. 2004, kde bol schválený odpredaj časti pozemku o výmere cca 2000 m2 v k. ú. Žilina (Vlčince III) firme CROSLOG s. r. o., A. Rudnaya 9/A, Žilina – zmena parc č.KN 7808, zast. pl. o výmere cca 2200 m2

3) č. 88/2004 zo dňa 06. 12. 2004, kde bol schválený odpredaj neknihovanej parc. o výmere cca 800 m2 v k. ú. Žilina (ul. Priemyselná) za účelom výstavby sociálno-prevádzkových priestorov a príručného skladu – Mgr. Elene Šuštiakovej, bytom Zástranie187 – zmena predajnej ceny na 400,-- Sk/m2

4) č. 88/2004 zo dňa 06. 12. 2004, kde bol schválený odpredaj zvyšnej časti pozemku v v zmysle vypracovaného geometrického plánu parc. č. KN 7637/2, ostat. pl. o výmere 2346 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby domu služieb – Petrovi Hemčíkovi, bytom Bulharská ul. Žilina
− zmena pôvodnej ceny z 1000,-- Sk/m2 na 800,-- Sk/m2

5) odpredaj časti parc. č. KN 1472/1, 1472/208, 1472/209 spolu o výmere cca 1800 m2 v k. ú. Závodie – SLOVPANEL-u, a. s. Žilina, so sídlom Kamenná cesta 3, Žilina za účelom vybudovania bytového domu blokov E6, E7, E8 za cenu 800,-- Sk/m2

6) č. 44/2004 zo dňa 21. 06. 2004, kde bol schválený odpredaj parc. č. KN 7637, ostat. pl. o výmere 20 550 m2 v k. ú. Žilina firme WEST EUROPE SERVICES CONSULTING s. r. o., Geromettu 13, Žilina za účelom vybudovania obytných domov – zmena predajnej ceny na 500,-- Sk/m2

7) č. 88/2004 zo dňa 06. 12. 2004, kde bol schválený odpredaj parc.č. KN 5588/3 o výmere 322 m2, parc. č. KN 6586/13 o výmere 98 m2, parc. č. KN 6586/14 o výmere 1377 m2 v k. ú,. Žilina za účelom napojenia dopravy a obslužných komunikácií polyfunkčného domu firme AKIN, Oslobodenia 23/45, Žilina – zmena parc. č. z KN 5588/3 na správne parc. č. KN 6588/3, zast. pl. o výmere 322 m2

8) časť parc. č. KN 6163/3 v k. ú. Žilina o výmere cca 12 000 m2 za účelom výstavby bytového súboru „Nové bývanie Žilina – Hliny VIII“ firme IFI development, s. r. o., Škultétyho 20, Žilina za cenu 500,– Sk/m2
− so zmenou podmienky odpredaja uvedeného pozemku vybudovanie školského športového ihriska s oplotením a spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie zmeny dopravy v priľahlých oblastiach na vlastné náklady

II. ruší

1. Uznesenie č. 61/2004 bod 14 zo dňa 30. 08. 2004 (ŠK STAVBÁR Centrum zdravotne postihnutých športovcov)
2. Uznesenie č. 61/2004 bod 24 zo dňa 30. 08. 2004 (KEDAR)


Uznesenie č. 12/2005

Voľba prísediacich pre Okresný súd v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. volí

1. Miroslava Sečkára, nar. 06. 03. 1944 v Žiline, bytom Hollého 26, Žilina
2. Emila Kozoňa, nar. 15. 06. 1928 v Košisiach, bytom Hraskova ul, Žilina
za prísediacich na Okresnom súde v Žiline


Uznesenie č. 13/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konšťatuje, že

1. že uznesením č. 79/2004 zo da 06. 12. 2004 bolo schválené „Základné cestovné, rozsah a výška základných zliav v MHD v Žiline“ podľa predloženého návrhu. Vzhľadom na nejednotný postup pri prideľovaní poukazov ŤZP a ŤZP-S a invalidných dôchodkov, avizovaného značného množstva neplatných, resp. falošných preukazov ŤZP a ŤZP-S a následne poskytovanie zliav na MHD

II. ukladá

1. Ing. Jurajovi Popluhárovi, riaditeľovi DPMŽ
predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastuptieľstva návrh na diferencovanie úpravu zliav poskytovaných na MHD pri kategórií cestujúcich ŤZP a ŤZP-S


Ing. Ján Slota, v.r.
primátor mesta Žilina