Uznesenie z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 06. 12. 2004 v Žiline


Uznesenie č. 77/2004

Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

II. ukladá

1. Ing. Marianovi Januškovi, zástupcovi primátora mesta
uviesť stanovisko mestskej rady k jednotlivým prerokovaným materiálom 
Termín: úloha stála


Uznesenie č. 78/2004

Informatívna správa o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
2. Návrh na zníženie poplatkov pre nekomerčné mládežnícke plavecké oddiely v Mestskej krytej plavárni o 50 % a ich dopad na rozpočet mesta na rok 2005 
3. Návrh na perspektívy ďalšieho využitia Športcentra v meste Žilina 
4. Analýzu možností vysielania prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva 
II. ukladá

1. Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta
vyhodnotiť uznesenia mestského zastupiteľstva neobsahujúce termín splnenia úlohy k 31. 12. bežného roka 
Termín: úloha stála


Uznesenie č. 79/2004

Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2005

II. konštatuje, že

1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2005 je spracovaný ako vyrovnaný v celkovom objeme rozpočtových príjmov a výdavkov vo výške 1 291 387 tis. Sk
2. Výška účelových dotácii bude upresnená na základe rozpisových lístkov ministerstva financií SR

III. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Žilina na rok 2005 tak, ako je predložený
2. Ukončenie činnosti Mestského športového klubu, príspevkovej organizácie mesta k 31. 12. 2004
3. Príspevok vo výške 100 tis. Sk na obnovu Vysokých Tatier 
4. Grantový systém na rok 2005 bez určenia výšky finančných prostriedkov a grantovú komisiu ako poradný orgán primátora mesta
5. Základné cestovné, rozsah a výšku základných zliav v MHD v Žiline podľa predloženého návrhu
6. Získané finančné prostriedky za odpredaj MŠ Brodno použiť na financovanie plynofikácie ZŠ Brodno

IV. menuje

1. Dušana Kucharika za riaditeľa Mestského športového klubu Žilina dňom 01. 12. 2004

V. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
predložiť zmeny rozpočtu mesta na rok 2005 vyplývajúce zo schváleného zákona o štátnom rozpočte
Termín: 15. 02. 2005
2. Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta
vykonať kontrolu poskytnutých grantov v roku 2004 so zameraním na účelnosť a hospodárnosť poskytnutých finančných prostriedkov
Termín: 30. 04. 2005


Uznesenie č. 80/2004

Prevzatie kontokorentného úveru vo výške do 30 mil. Sk

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Prevzatie kontokorentného úveru vo výške do 30 000 000 Sk, slovom tridsaťmiliónov korún za nasledovných podmienok:
Typ úveru: kontokorentný úver
Výška úveru: do 30 000 000,– Sk
Účel úveru: financovanie rozpočtových potrieb mesta
Úroková sadzba: 3 M BRIBOR + 1,55 % p. a.
Doba splatnosti: 12 – 36 mesiacov s možnosťou prolongácie
Čerpanie úveru: 12 – 36 mesiacov s možnosťou obnovenia
Splátky úroku: mesačne, vždy k ultimu mesiaca
Splácanie istiny: priebežne, v prípade prolongácie bez nutnosti vyrovnania rámca
Spracovateľská provízia: 0,25 % jednorázovo z výšky úveru splatná pred čerpaním 
Rámcová provízia: v II. a III. roku trvania úveru 0,15 % p. a. z výšky úveru
Presmerovanie časti platového styku na bežný účet v Ľudovej banke, a. s.

II. súhlasí

1. S ručením tohto úveru nasledovne:
Zabezpečenie: Záložné právo na nehnuteľnosti mesta evidované Správou katastra Žilina, LV č. 1100
Pozemky: parc. č. KN 5396/8 o výmere 3282 m2, parc. č. KN 5433/2 o výmere 402 m2
Stavby: dielne na parc. č. KN 5396/8, sociálna budova na parc. č. KN 5433/2
Notárska zápisnica, exekučný titul na majetok klienta


.
Uznesenie č. 81/2004

Analýza spoplatneného parkovania v meste Žilina po roku existencie 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Analýzu spoplatneného parkovania v Žiline po roku existencie

II. schvaľuje

1. Do najvyťaženejších parkovacích automatov zaviesť platbu aj čipovými kartami, ktoré budú použiteľné v rámci integrovaného dopravného systému (IDS)
2. Predplatné parkovacie karty odpredať maximálne do 50 % kapacity parkovacích miest

III. žiada

1. Parkovaciu spoločnosť s. r. o. vypracovať konkrétny návrh rozmiestnenia parkovacích miest v navrhovaných lokalitách pre rozšírenie III. pásma. Tento 
prerokovať s poslancami dopravnej komisie a príslušného volebného obvodu a predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu

IV. ukladá

1. mjr. Milošovi Michelčíkovi, náčelníkovi Mestskej polície Žilina 
zabezpečiť sprísnenie kontroly dodržiavania podmienok parkovania, pričom zvýšenú pozornosť venovať historickej časti mesta
Termín: úloha stála


Uznesenie č. 82/2004

Správa o činnosti komisie školstva, vzdelávania a kultúry

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti komisie školstva, vzdelávania a kultúry 

II. ukladá

1. RNDr. Milanovi Čelkovi, CSc., predsedovi komisie školstva, vzdelávania a kultúry
predložiť ďalšiu správu o činnosti komisie školstva, vzdelávania a kultúry v roku 2006
Termín: do 31. 12. 2006


Uznesenie č. 83/2004

Správa o činnosti komisie mládeže a športu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti komisie mládeže a športu

II. ukladá

1. Mgr. Petrovi Fiabánemu, predsedovi komisie mládeže a športu
predložiť ďalšiu správu o činnosti komisie mládeže a športu v roku 2006
Termín: do 31. 12. 2006


Uznesenie č. 84/2004

Správa o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

II. ukladá

1. Ing. Andrejovi Sočuvkovi, predsedovi komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
predložiť ďalšiu správu o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej v roku 2006
Termín: do 31. 12. 2006


Uznesenie č. 85/2004

Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

II. ukladá

1. p. Antonovi Gažicovi, predsedovi komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
predložiť ďalšiu správu o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia v roku 2006
Termín: do 31. 12. 2006


Uznesenie č. 86/2004

Plán práce mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Plán práce mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2005

II. ukladá

1. Mestskej rade v Žiline a predsedom komisií mestského zastupiteľstva
v plánoch práce vykonávať nevyhnutné zmeny
Termín: 30. 06. 2005


Uznesenie č. 87/2004

Informácia o Smernici o zásadách posilnenia motivácie občanov mesta Žilina k spolupráci s Mestskou políciou v Žiline na úseku ochrany majetku mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Smernicu o zásadách posilnenia motivácie občanov mesta Žilina k spolupráci s Mestskou políciou v Žiline na úseku ochrany majetku mesta


.
Uznesenie č. 88/2004

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta

1) časť parc. č. KN 6424, zast. pl. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina (ul. Rajecká cesta), pozemok pod garážou – Doc. Ing. Miroslavovi Hriankovi, PhD., bytom 
Javorová 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

2) časť parc. č. KN 6451, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina (ul. Rajecká cesta), pozemok pod garážou – Ing. Kamilovi Stehlíkovi, bytom Severná 33, 
Žilina za cenu 800,– Sk/m2

3) parc. č. KN 1273/10, zast. pl. o výmere 410 m2 a parc. č. KN 1273/26, záhrada o výmere 367 m2 v k. ú. Závodie (ul. Pod sadom) – Bohušovi Vavrovi, bytom 
Pod sadom 6, Žilina za cenu symbolickej 1,– Sk 

4) časť parc. č. KN 5426/2, zast. pl. o výmere cca 70 m2 v k. ú. Žilina (Predmestská ul.) – Jánovi Melišovi, bytom Dobšinského 1615/7, Žilina za cenu 800,– 
Sk/m2

5) časť parc. č. KN 6589/13, ostat. pl. o výmere 232 m2 v k. ú. Žilina (ul. A. Bernoláka) v zmysle geometrického plánu č . 52/2004 Ing. Petrovi 
Gavuliakovi, bytom Petzvalova 57, Žilina a Pharm. Dr. Daniela Poláčková, bytom Jaseňova 16, Žilina za cenu 1200,– Sk/m2

6) diely 3, 4, 5 z parc. č. KN 1472/1, zast. pl. o celkovej výmere 289 m2 v zmysle geometrického plánu č. 6/2001 v k. ú. Závodie – Hájik advokátskej 
kancelárii Mgr. Miroslava Haneca v zastúpení Slov. plynárenského priemyslu, a. s. Bratislava za cenu 2000,– Sk/m2

7) neknihovanej parcely o výmere cca 800 m2 v k. ú. Žilina (ul. Priemyselná) za účelom výstavby sociálno-prevádzkových priestorov a príručného skladu – Mgr. 
Elena Šuštiaková, bytom Zástranie 187 za cenu 800,– Sk/m2

8) časť parc. č. KN 5589/39, zast. pl. o výmere cca 130 m2 v k. ú. Žilina (Rosinky – Brezová ul.) – Viere Feranovej, bytom Karpatská 1/58, Žilina za cenu 
500,– Sk/m2

9) časť parc. č. KN 472/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Bytčica za účelom zlepšenia prístupu na pozemok – Jaroslavovi Dojčiakovi, bytom Bajzova 
2415/24, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

10) sídlisková tepelná stanica VS3, ktorá je situovaná v areáli ZŠ na ul. Moskovská, parc. č. KN 7638/3 v k. ú. Žilina aj s pozemkom – Byttermu, a. s. 
Žilina, budovu za cenu súdno-znaleckým ohodnotením a pozemok za cenu 200,– Sk/m2

11) parc. č. KN 2170/7 diel „1“ o výmere 16 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2170/7 diel „2“ o výmere 419 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2170/7 diel „3“ o výmere 129 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „20“ o výmere 23 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „21“ o výmere 34 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „22“ o výmere 42 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „23“ o výmere 24 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 449/3 diel „190“ o výmere 5 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 449/3 diel „191“ o výmere 62 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 449/3 diel „192“ o výmere 12 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 690/1 diel „315“ o výmere 1014 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 690/1 diel „316“ o výmere 6 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 930/3 diel „335“ o výmere 1080 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 930/4 diel „336“ o výmere 129 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 930/4 diel „337“ o výmere 11 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 951/1 diel „346“ o výmere 72 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 951/2 diel „347“ o výmere 112 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 951/2 diel „348“ o výmere 36 m2 v k. ú. Strážov,
v zmysle geometrických plánov č. 43/2003 a č. 44/2003 za účelom stavby „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina – Strážov“ SR – Slovenskej správe ciest, so 
sídlom Miletičova 19, Bratislava za cenu znaleckým posudkom

12) časť parc. č. KN 361/1, zast. pl. o výmere cca 48 m2 (2 x 24 m2) v k. ú. Žilina (ul. Legionárska) za účelom výstavby garáží – Viktorovi Tretinovi, bytom 
Legionárska 222/3, Žilina a Jánovi Libičovi, bytom Legionárska 222/3, Žilina za cenu za cenu 800,– Sk/m2

13) časť parc. č. KN 7930/34, ostat.pl. o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Žilina – Vlčince za účelom vybudovania plyfunkčného objektu s funkciou občianskej 
vybavenosti a bývania - firme MARMONT s. r. o., ul. Šoltésovej 11, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

14) parc. č. KN 7930/42, ostat. pl. o výmere 5988 m2 v zmysle geometrického plánu č. 198/2004 k. ú. Žilina – Vlčince za účelom výstavby 7-podlažného 
polyfunkčného centra, ktoré bude pozostávať z: 
2 podzemných podlaží – parkovacie miesta,
2 nadzemných podlaží – obchodno-administratívne priestory,
5 nadzemných podlaží – samostatné bytové jednotky
firme SSIM s.r.o., Makovického 7, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

15) časť parc. č. KN 7930/34, ostat. pl. o výmere cca 1800 m2 v k. ú. Žilina – Vlčince za účelom výstavby administratívno-technických priestorov pre potreby 
firmy - firme EUROS s.r.o., Bytčická 89, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

16) zvyšnú časť parc. č. KN 7637/2 o výmere 2346 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby domu služieb pre občanov sídliska Vlčince a okolia Petrovi Hemčíkovi, 
bytom Bulharská 23/3, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

17) administratívnej budovy č. s. 767, postavenej na pozemku parc. č. KN 1963, zast. pl. o výmere 852 m2 spolu s pozemkom a parc. č. KN 1964, zast. pl. o 
výmere 182 m2 v k. ú. Žilina za cenu minimálne znaleckého posudku; v prípade viacerých záujemcov uprednostniť najvyššiu ponuku 

18) budovy ZŠ Moskovská č. súp. 1675 postavenej na parc. č. KN 7638, zast. pl. o výmere 4716 m2 spolu s pozemkom a s príslušenstvom a pozemku parc. č. KN 
7639, zast. pl. o výmere 14643 m2 v k. ú. Žilina okrem tepelnej stanice VS3 vrátanie pozemku, na ktorom je postavená; za cenu stanovenú znaleckým posudkom s 
uprednostnením záujemcu o kúpu celého areálu vyšpecifikovanom v tomto bode uznesenia. V prípade nezáujmu areál odpredať po častiach

19) dom (administratívna budova) č. s. 1602, postavený na parc. č. KN 5453/14, zast. pl. o výmere 765 m2 spolu s uvedeným pozemkom,
budovu práčovne a čistiarne parc. č. KN 5453/16, zast. pl. o výmere 1959 m2 spolu s uvedeným pozemkom,
parc. č. KN 5453/1, zast. pl. o výmere 9375 m2
parc. č. KN 5453/15, zast. pl. o výmere 49 m2,
parc. č. KN 5453/13, zast. pl. o výmere 535 m2,
parc. č. KN 5453/17, zast. pl. o výmere 142 m2
za cenu súdno-znaleckým ohodnotením, výberovým konaním 

20) časť parc. č. KN 2514/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (ul. Revolučná) za účelom výstavby garáže – MUDr. Pavlovi Hronskému, bytom Revolučná 
1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

21) parc. č. KN 2349/3, zast. pl. o výmere 295 m2 v k. ú. Závodie – firme A-Auto s. r. o., Lipová 1946/5, Žilina (vlastník spoločnosti SÚDST s. r. o.) za 
cenu 500,– Sk/m2 s vecným bremenom spočívajúceho ponechať časť pozemku pre miestnu komunikáciu kupujúceho (v šírke cca 3 m)

22) budovy MŠ v Brodne č. s. 168, nachádzajúcu sa na parc. č. KN 361, zast. pl. o výmere 1972 m2 v k. ú. Brodno, spolu s uvedeným pozemkom za cenu znaleckého 
posudku, v prípade viacerých žiadostí uprednostniť najvyššiu ponuku

23) parc. č. KN 4840/17 o výmere 264 m2 v k. ú. Žilina (vstup do areálu) podľa geometrického plánu č. 97/2004 – firme GLOBAL za cenu znaleckého posudku

24) parc. č. KN 5716/4 o výmere 90 m2 v k. ú. Žilina podľa geometrického plánu č. 28/2004– firme TRANSFIN s. r. o., Národná 16, Žilina za cenu 1500,– Sk/m2

25) parc. č. KN 5588/3 o výmere 322 m2, parc. č. KN 6586/13 o výmere 98 m2, parc. č. KN 6586/14 o výmere 1377 m2 v k. ú. Žilina za účelom vyriešenia 
napojenia dopravy a obslužných komunikácií priestorov polyfunkčného domu – firme AKIN, Oslobodenia 23845, Žilina, prevádzka Tichá ulica 12, Žilina za cenu 
500,– Sk/m2 

26) počas doby existencie a terajšieho predmetu činnosti AUPARK-u prenájom príjazdových ciest do podzemného parkoviska za cenu 1,– Sk/ročne

27) parc. č. KN 1486/5, zast. pl. o výmere 145 m2 v k. ú. Bytčica (ul. Rubínová) – Ing. Vladimírovi Kriškovi, bytom M. Bela 83, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

28) budovy materskej školy Hliny V., č. s. 1609 postavenej na parc. č. KN 6540/4 spolu s pozemkom parc. č. KN 6540/4, zast. pl. o výmere 1081 m2 a parc. č. 
KN 6540/5, ostat. pl. o výmere 3452 m2 v k. ú. Žilina za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy – firme ENPORA s. r. o., Žilina za cenu znaleckým 
posudkom s podmienkou piatich rokov prevádzkovania materskej školy; v opačnom prípade odpredať spätne Mestu za tých istých podmienok

29) časť parc. č. KN 6529/1 o výmere cca 1300 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hlinská, ktorá bude presne špecifikovaná geometrickým plánom – firme VIX s. r. o., 
Žilina za cenu 500,-- Sk/m2 s vecným bremenom zachovania chodníkov, s podmienkou, že parkovisko bude vybudované so súhlasom Dopravného inšpektorátu PZ; 
odstránenia panelov a skultúrnenia prostredia

30) časť parc. č. KN 6529/1 o výmere cca 180 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hlinská, ktorá bude presne špecifikovaná geometrickým plánom – firme TC Development s. 
r. o., Kopčianska 20, Bratislava – prevádzka M. R. Štefánika 5 Žilina za cenu 500,-- Sk/m2 s vecným bremenom zachovania chodníkov, s podmienkou, že 
parkovisko bude vybudované so súhlasom Dopravného inšpektorátu PZ; odstránenia panelov a skultúrnenia prostredia

31) zníženie kúpnej ceny nehnuteľnosti – Kultúrneho domu Bytčica, ktorého odpredaj bol schválený uznesením MZ č. 45/2003 zo dňa 23.6.2003 Elene Zubajovej, 
bytom Za kostolom 506/10, Žilina – Bytčica o náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na zabezpečenie prevádzky Kultúrneho domu (odstránenie zatápania pivničných 
priestorov a zatekania strechy)a

2. Zámenu pozemkov

1) parc. č. KN 7880/2 o výmere 497 m2 za priľahlý pozemok parc. č. KN 7880/1 o výmere 497 m2 v k. ú. Žilina – firme RENOX, s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina 


2) Ing. Ladislavovi Slotovi, bytom Revolučná 3289/1 Žilina, parc. č. KN 2514/20 diel 4 za diel 10,
Michalovi Slotovi, bytom, bytom Revolučná 3289/1 Žilina, parc. č. KN 2514/21diel 5 za diel 11,
Ing. Bojmírovi Stanislavovi, bytom M. R. Štefánika č.2 Žilina, parc. č. KN 2514/17 diel 1 za diel 7, 
Ing. Bojmírovi Stanislavovi, bytom M. R. Štefánika č.2 Žilina, parc. č. KN 2514/18 diel 2 za diel 8, 
Ing. Jozefovi Seifertvi, bytom Revolučná 3289/1 Žilina, parc. č. KN 2514/19 diel 3 za diel 9,
Ing. Miloslavovi Šimunskému, bytom Revolučná 3288/3 Žilina, parc. č. KN 2514/22 diel 6 za diel 12, 
po 2 m2 v k. ú. Žilina, podľa nového geom. plánu č. 51/2004, za účelom 6 garáží na Revolučnej ul. 

3) zámena parc. č. KN 1764/13, parc. č. KN 1764/14, parc. č. KN 1764/15, parc. č. KN 1764/16 vo vlastníctve Artura Kleina o výmere 600 m2 v k. ú. Žilina za 
pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina podľa odporúčania oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku. Presná výmera zamieňaných pozemkov bude určená 
geometrickým plánom. Za prípadný rozdiel vo výmere pozemkov uhradí Artur Klein 1,– Sk

II. ruší

1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 44/2004 bod 16) zo dňa 21. 06. 2004


Uznesenie č. 89/2004 

Zámer „Matra“ Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Strečno – Vrútky

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o koncepcii zámeru MATRA – Strategickú koncepciu rozvoja zóny, so základnou prípravou na 95 %-né dofinancovanie z prostriedkov EÚ 
určených na rozvoj regiónov a alternatívne jednotlivo pre investorov

II. schvaľuje

1. Finančný príspevok vo výške 62 400 Sk, čo predstavuje 4 % z povinného 10 %-ného splufinancovania projektu


Uznesenie č. 90/2004

Zámer na využitie územia v k. ú.- Závodie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie 

1. Informáciu o zámere využitia pozemku parc. č. KN 1935/1 o výmere 509 681 m2 v k. ú. Závodie na obytno-rekreačnú zónu „Pod Hradiskom“

II. súhlasí 

1. So započatím prípravných prác obstarávania „zmeny ÚPN-SÚ Žilina – obytný súbor Pod Hradiskom“


.
Uznesenie č. 91/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. splnomocňuje

1. primátora mesta, Ing. Jána Slotu, rokovať o možnej výstavbe paraplynovej elektrárne v regióne Žiliny s firmou ENERGO-THERM Slovakia, s. r. o., Riečna 2, 
811 02 Bratislava, za účelom výstavby už uvedenej elektrárne o výkone cca 500 MW el. 

II. vyjadruje

1. súhlas s tým, že energetické zdroje mesta budú diverzifikované a táto aktivita je jednoznačne v prospech tohto zámeru, aj v nadväznosti na využitie 
odpadového tepla pre mesto Žilina


Uznesenie č. 92/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. splnomocňuje

1. primátora mesta, Ing. Jána Slotu, rokovať o príprave pravidelnej medzinárodnej leteckej linky Žilina – Praha, Praha – Žilina 

II. súhlasí

1. s financovaním spolupodielu zriadenia medzinárodnej linky Žilina – Praha, Praha – Žilina maximálne vo výške 5 mil. Sk
2. s poskytnutím garancie na úver, ktorého účelom bude vybudovanie terminálu pre cestujúcich vo výške 35 mil. Sk. Úver by mal byť splácaný 10 rokov z 
priamych výnosov medzinárodnej leteckej dopravy. V prípade nesplácania úveru bude Mesto žiadať prevod terminálu do majetku Mesta


Uznesenie č. 93/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. súhlasí 

1. s realizáciou modelu financovania investičných stimulov (ako je výstavba tréningového centra, požiarnej zbrojnice, nájomných bytov, zdravotného strediska) 
pre KIA Motors Slovakia na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja podpísané vládou SR, 
Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina


Uznesenie č. 94/2004

Vysielanie priamych prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá

1. predsedovi komisie vzdelávania, školstva a kultúry, RNDr. Milanovi Čelkovi, CSc., spolupracovať so Žilinskou televíziou a dohodnúť konkrétne vysielacie 
časy a programy pre mestské zastupiteľstvo, mestský úrad a mestské časti. 
II. schvaľuje

1. príspevok Žilinskej televízii vo výške 2,4 mil. Sk ročne za podmienky vyrovnaného rozpočtuUznesenie č. 95/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje v súlade s novelou zákona o obecnom zriadení § 18 c 

1. úpravu platu Ing. Jozefa Pálfyho, hlavného kontrolóra mesta Žilina vo výške 35 500,– Sk na základe predloženého návrhu s účinnosťou od 01. 01. 2005Uznesenie č. 96/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta
odmeny vo výške 1-mesačného platu 
2. Ing. Marianovi Januškovi, zástupcovi primátora mesta
odmeny vo výške 1-mesačného platu 
3. Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta
odmeny vo výške 1-mesačného platu 
3. poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline
vo výške 1-mesačnej odmeny poslanca mestského zastupiteľstva 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2005

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností na rok 2005 vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
mesta na dobu 15 dní 
Termín: 10. 12. 2004Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 
15 dní 
Termín: 10. 12. 2004


Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o dani za nevýherné hracie prístroje vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 
mesta na dobu 15 dní 
Termín: 10. 12. 2004


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o dani za predajné automaty vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 
15 dní 
Termín: 10. 12. 2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej 
stránke mesta na dobu 15 dní 
Termín: 10. 12. 2004


Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta vyvesením na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta na dobu 15 dní 
Termín: 10. 12. 2004


Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o o dani za psa vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní 
Termín: 10. 12. 2004


Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2004

Všeobecne záväzné nariadenie o vytvorení spoločného školského obvodu s obcou Mojš

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky

II. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o vytvorení spoločného školského obvodu s obcou Mojš

III. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu 
1. zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o vytvorení spoločného školského obvodu s obcou Mojš vyvesením na úradnej tabuli mesta a na 
internetovej stránke mesta na dobu 15 dní 
Termín: 10. 12. 2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004

Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1991 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 
mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ruší

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1991 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do 
historického jadra mesta

Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina