Uznesenie zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 25. 10. 2004


Uznesenie č. 65/2004

Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje 

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. 66/2004

Informatívna správa o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Informatívnu správu o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. 67/2004

Správa o činnosti Športcentra

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti Športcentra

II. ukladá

1. Ľubomírovi Knapcovi, riaditeľovi Športcentra, príspevkovej organizácie mesta, spracovať návrh na perspektívy ďalšieho využitia Športcentra v meste Žilina
Termín: 30. 11. 2004


Uznesenie č. 68/2004

Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne

II. ukladá

1. Dušanovi Kuchárikovi, riaditeľovi Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácii mesta, vypracovať návrh na zníženie poplatkov pre nekomerčné 
mládežnícke plavecké oddiely o 50 % a ich dopad na rozpočet mesta na rok 2005
Termín: 30. 11. 2004


Uznesenie č. 69/2004

Informatívna správa o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Informatívnu správu o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období


Uznesenie č. 70/2004

Správa o činnosti finančnej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti finančnej komisie

II. ukladá

1. PaedDr. Michalovi Červenému, predsedovi finančnej komisie, zvolať poslancov mestského zastupiteľstva na rozšírené zasadnutie finančnej komisie za účelom 
prerokovania návrhu rozpočtu mesta na rok 2005
Termín: 30. 11. 2004


Uznesenie č. 71/2004

Správa o činnosti komisie dopravy a správy miestnych komunikácií

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti komisie dopravy a správy miestnych komunikácií

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu, vypracovať a predložiť návrh na financovanie údržby a opravy miestnych komunikácií a chodníkov na 
území mesta v rokoch 2005 a 2006 v objeme 150 – 200 mil. Sk.
Termín: 30. 11. 2004


Uznesenie č. 72/2004

Správa o činnosti komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu


Uznesenie č. 73/2004

Návrh na zloženie komisie mestského zastupiteľstva v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. č. 7 pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie v tomto zložení:
Ing. Marian Janušek
Ing. Andrej Sočuvka
Ing. arch. Dušan Maňák
Mgr. Peter Fiabáne
Marta Valachová 
MUDr. Ľubomír Bažík
Ing. Jozef Michalko


Uznesenie č. 74/2004

Návrh na spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektu Centra voľného času – Rosenfeldov palác, Hurbanova 28, Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Spoluúčasť Mesta na financovaní projektu „Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektu Centra voľného času – Rosenfeldov palác, Hurbanova 28, Žilina“:
a) 5 % z nenávratného finančného príspevku z ERDF (max. čiastna príspevku cca 36 mil. Sk), 
b) rozdielu medzi celkovými nákladmi vyčíslenými v projektovej dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia (39,486 mil. Sk) a výškou nenávratného 
finančného príspevku z ERDF.
Celkový objem finančného príspevku z rozpočtu mesta je 5,3 mil. Sk.
2. Mesto Žilina sa ako zriadovateľ CVČ Spektrum zaväzuje, že Centrum, na ktorého rekonštrukciu sa použijú prostriedky z ERDF, bude naďalej slúžiť svojmu 
účelu podľa požiadaviek Európskej komisie, k čomu vydá čestné prehlásenie. 


Uznesenie č. 75/2004

Návrh na vysielanie priamych prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu, v spolupráci s Ing. Petrom Ničíkom, poslancom mestského zastupiteľstva, vypracovať analýzu 
možností vysielania prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva
Termín: 30. 11. 2004


Uznesenie č. 76/2004

Návrh na odpredaj nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta:

1) parc. č. KN 4503/9, zast. pl. o výmere 3 m2 zmysle geometrického plánu č. 34497935-2/2003 v k. ú. Žilina (ul. T. Ružičku) za účelom výstavby garáže – 
Jánovi Červenému, bytom Oravská cesta 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

2) časť parc. č. KN 6585/2, zast. pl. o výmere cca 250 m2 v k. ú. Žilina (ul. A. Bernoláka) – Národnej banke Slovenska Bratislava za cenu 2000,– Sk/m2

3) odpredaj Materskej škôlky č. súp. 41, postavenej na parc. č. KN 1, zast. pl. o výmere 745 m2 spolu s pozemkom v k. ú. Žilinská Lehota výberovým konaním; 
časť finančných prostriedkov bude použitá pre mestskú časť Žilinská Lehota

4) ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, ul. Jarná č. s. 2600, postavená na parc. č. KN 6304, zast. pl. o výmere 1453 m2 spolu s parc. č. KN 6303/2, ostat. pl. o výmere 
1091 m2, parc. č. KN 6303/3, zast. pl. o výmere 2595 m2 v k. ú. Žilina – Akadémii vzdelávania Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom; časť finančných 
prostriedkov bude použitá pre účely školstva

2. Odpredaj akcií Mesta:

1) v počte 120: 
druh: kmeňové 
forma: akcie na meno
podoba: listinné 
menovitá hodnota: 50 000,– Sk 
East European Estates a. s., ktorá je akcionárom a. s. Parkovací dom Na studničkách, Daniela Dlabača 13, Žilina

II. neschvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta

1) parc č. KN 4527/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (ul. Nešporova) za účelom výstavby garáže – Petrovi Augustínovi, bytom Nešporova 1, Žilina

2) parc. č. KN 1472/2, zast. pl. o výmere 90 m2 
parc. č. KN 1472/4, zast. pl. o výmere 27 m2 
parc. č. KN 1472/197, zast. pl. o výmere 253 m2 
parc. č. KN 1472/198, zast. pl. o výmere 700 m2 
nekn. parcela 2290/5, zast. pl. o výmere 97m2
v k. ú. Závodie (ul. Pod Hradiskom) v zmysle geometrického plánu č. 24/2001 – Vendelínovi Ďuratnému, bytom Pod Hradiskom 72, Žilina

3) budova materskej školy Hliny V, č. s. 1609, postavenej na prac. č. KN 6540/4, spolu s pozemkom parc. č. KN 6540/4, zast. pl. o výmere 1081 m2 a parc. č. 
KN 6540/5, ostat. pl. o výmere 3452 m2 v k. ú. Žilina za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy – ENPORA s. r. o., Žilina 

4) časť parc. č. KN 3274/1 a parc. č. KN 3273/1 o celkovej výmere cca 550 m2 v k. ú. Žilina – Rudolfovi Jaššovi, bytom Severná č. 2811/51 Žilina


Ing. Ján Slota, v.r.
primátor mesta Žilina