Uznesenie zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 30. 08. 2004


Uznesenie č. 51/2004

Nastúpenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. v zmysle § 25 ods. 2 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení zánik poslaneckého mandátu Ing. Ľubomíra Kudlu. 

II. konštatuje, že 

1. mandátová komisia overila platnosť nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline podľa zápisnice Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Žilina do mestského zastupiteľstva zo dňa 07. 12. 2002.
2. Patrik Groma zložil zákonom predpísaný sľub do rúk primátora mesta.

III. vyhlasuje

1. v zmysle § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Patrika Gromu za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 4.

IV. volí 

1. Patrika Gromu za člena komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 52/2004

Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva a Informatívna správa o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva 
2. Informatívnu správu o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. 53/2004

Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina za I. polrok 2004 a návrh zmien rozpočtu na rok 2004 – II. zmena 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. Hospodárenie mesta Žilina skončilo za I. polrok 2004 účtovným prebytkom vo výške 118 710 tis. Sk. Účtovný prebytok rozpočtového hospodárenia predstavuje sumu 117 710 tis. Sk, v ktorej je zahrnutý prebytok hospodárenia Byttermu, a. s., nevyčerpané úverové prostriedky a nevyčerpané účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na školstvo, matriku, stavebný úrad a opatrovateľskú službu poskytnuté na rok 2004.
2. V priebehu polroka 2004 boli mestu schválené dotácie zo ŠR a účelových fondov, z toho:
- prevádzku mestskej verejnej dopravy 61 380 tis. Sk a na kapitálové výdavky 29 200 tis. Sk,
- decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík 1 294 tis. Sk, 
- decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre školstvo spolu s finančnými prostriedkami určenými na oddĺženie regionálneho školstva vo výške 299 972 tis. Sk,
- decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre sociálnu pomoc a opatrovateľskú službu vo výške 9 830 tis. Sk, 
- decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania stavebného poriadku a ŠFRB vo výške 2 578 tis. Sk.
Účelové prostriedky boli v priebehu I. polroku 2004 čerpané v súlade so stanoveným účelom použitia a zo strany mesta boli dodržané podmienky stanovené v uzatvorených dohodách. 
3. Novonavrhnuté zmeny rozpočtu mesta Žiliny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 1 986 179 tis. Sk. 
Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov na zabezpečenie investičných akcií mesto prijalo dlhodobý investičný úver spolu vo výške 499 623 164 tis. Sk na reštrukturalizáciu existujúcich úverov a na investičné a rozvojové akcie mesta. 

II. schvaľuje

1. Správu o plnení rozpočtu mesta Žilina za I. polrok 2004 a zmeny rozpočtu na rok 2004 – II. zmena


Uznesenie č. 54/2004

Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline


Uznesenie č. 55/2004

Rozdelenie školských obvodov ZŠ Žilina, Moskovská a ZŠ Žilina, Na Závaží, udelenie právnej subjektivity MŠ Predmestská 57 a MŠ Žilina – Mojšová Lúčka

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. rozdelenie školských obvodov zrušených škôl:
a) ZŠ Žilina, Moskovská
b) ZŠ Žilina, Na Závaží
podľa predloženého návrhu
2. udelenie právnej subjektivity:
a) MŠ Žilina – Mojšová Lúčka
b) MŠ Predmestská 57, ktorej súčasťou je Školská jedáleň pre MŠ Predmestská 57 – výdajňa 


Uznesenie č. 56/2004

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2004

II. ukladá

Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta:
1. vykonávať kontrolu uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. 57/2004

Návrh na úpravu platu Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. v súlade s nariadením vlády SR č. 413/2004, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platobných taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) tarifný plat podľa prílohy č. 3 zák. č. 553/2003 Z. z. 
vo výške 14 410,– Sk
b) príplatok za riadenie podľa § 8 zák. č. 553/2003 (6 %) 
vo výške 950,– Sk
c) zvýšenie tarifného platu podľa § 2 zák. č. 553/2003 ods. 7 (o 15 %) 
vo výške 2 170,– Sk
d) osobný príplatok podľa § 10 zák. č. 553/2003 Z. z. (65 %) 
vo výške 10 240,– Sk
podľa predloženého návrhu


Uznesenie č. 58/2004

Návrh na úpravu platu Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zvýšenie platu primátora mesta, Ing. Jána Slotu v náväznosti na zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve, na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (2003) podľa predloženého návrhu


Uznesenie č. 59/2004

Návrh na spolufinancovanie projektov v rámci Opatrenia 2,1 SOP Priemysel a služby

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Návrh na spolufinancovanie projektu v rámci Opatrenia 2,1 SOP Priemysel a služby


Uznesenie č. 60/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie 

1. urbanistickú štúdiu Žilina – Štúrovo námestie

II. odporúča

1. v ďalšom stupni jej dopracovanie v zmysle Záverečného stanoviska č. 180/40-1.12 gn vydaného Ministerstvom životného prostredia SR, podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
Urbanistická štúdia Žilina – Štúrové námestie rieši umiestnenie a návrh polyfunkčného komplexu AUPARK – SCHOPPING CENTER. Je plánovaná v zmysle zadania UŠ odsúhlaseného mestom Žilina zo dňa 21. 05. 2004


Uznesenie č. 61/2004

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta:

1) parc. č. KN 4451/47, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina (ul. Komenského) v zmysle geom. plánu č. 1-24/2004, pozemok pod stávajúcou garážou ev. č. 951 – Ing. Bohuslavovi Sedláčkovi, CSc., bytom Černovská 2, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 

2) parc. č. KN 4451/48, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina (ul. Komenského) v zmysle geom. plánu č. 148/2004, pozemok pod stávajúcou garážou ev. č. 950 – Ing. Josef Kříž, PhD., bytom Hlinská 18, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

3) časť parc. č. KN 7930/3, zast. pl. o výmere cca 39 m2 v k. ú. Žilina (ul. Obchodná) za účelom vybudovania prijímacích priestorov OO PZ Žilina – Krajskému riaditeľstvu PZ Žilina so sídlom Kuzmányho 26, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

4) časť parc. č. KN 5982/1, zast. pl. o výmere cca 102 m2 v k. ú. Žilina (ul. Tichá) – firme Chovaňák, Nesluša 717, prevádzka Mudroňova 7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

5) PK parcela 969 vo vložka 1 o výmere 210 m2 
PK parcela 974 vo vložke 5 o výmere 4463 m2 
PK parcela 978 vo vložke 28 o výmere 247 m2
v k. ú. Strážov – SR - Slovenskej správe ciest Bratislava za účelom zabezpečenia výstavby diaľnice D18 Hričovská Podhradie – Kysucké Nové Mesto v zmysle geom. plánu č. 11749555-100-98 za cenu znaleckým posudkom 

6) časť parc. č. KN 998/1, zast. pl. o výmere cca 100 m2 v k. ú. Žilina (ul. Hálkova) za účelom prístupu do objektu vo svojom vlastníctve – Jánovi Tabakovi, bytom Necseya 3, Žilina a Pavlovi Krajčíovi, bytom Bitarová 110 za cenu 800,– Sk/m2

7) časť parc. č. KN 505, zast. pl. o výmere cca 400 m2 v k. ú. Považský Chlmec za účelom zriadenia záhrady pri svojom rodinnom dome – Rudolfovi Marčanovi, bytom Rosina 849, Žilina za cenu 400,– Sk/m2 s vecným bremenom v znení, že v prípade nedodržania účelu bude pozemok odpredaný Mestu Žilina za tých istých podmienok

8) parc. č. KN 3960/2 v k. ú. Žilina 
Ivane Janošovej, bytom Jaseňová 3221/28, Žilina
Ing. Jánovi Bubelínymu, bytom Oravská 2, Žilina
Mariánovi Ročiakovi, bytom Limbová 18, Žilina
Ing. Jurajovi Rosinčinovi, bytom Hečkova 24, Žilina
každému o výmere 18 m2 za cenu 400,– Sk/m2

9) časť parc. č. KN 6666 v k. ú. Žilina (ul. Komenského) za účelom výstavby 11 garáží o zastavanej ploche 11 x 18 m2
Ing. Tiborovi Filippimu, bytom Bernolákova 26, Žilina
MUDr. Štefanovi Kohlerovi, bytom Rovňankova 5, Žilina
MUDr. Anna Smiešková a manž., bytom V. Spanyola 34, Žilina
Mgr. Pavol Novotný, bytom Tomáša Ružičku 13, Žilina
MUDr. Vladimír Frajka, bytom Fándlyho 36, Žilina
Mgr. Jana Popluhárová, bytom Tomáša Ružičku 13, Žilina
Katarína Gacíková, bytom Piešťanská 1, Žilina
Zuzana Bisáková, bytom Bernoláková 19, Žilina
Michal Fraňo, bytom Fándlyho 36, Žilina
Ing. Anna Leštinská, bytom Fándlyho 40, Žilina
Ing. Rastislav Šutárik, bytom Fándlyho 23, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2

10) časť parc. č. KN 1577/2 v k. ú. Žilina o výmere 24 m2 za účelom výstavby garáže Ing. Jozefovi Kmeťovi, bytom Bratislavská 11, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

11) časť parc. č. KN 5389/1 (Hlboká cesta) o výmere cca 20 m2 za účelom premiestnenia prefabrikovanej garáže Jane Čechovej, bytom Tulipánová 19, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

12) parc. č. KN 1245/8 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže o zastavanej ploche 3 x 18 m2
Alexandrovi Hulmanovi, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina 
Ľuborovi Ladeckému, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina
Mária Janeková, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2

13) časť parc. č. KN 455/1 (za Kultúrnym domom v Budatíne) spolu s dreveným skladom na uhlie o výmere cca 700 m2 Bohušovi Repkovskému a manž. Božene, bytom Biela 15, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

14) parc. č. KN 4802/1 v k. ú. Žilina o výmere 1 110 m2 za účelom vybudovania antukového tenisového a volejbalového ihriska so sociálnym zariadením – ŠK STAVBÁR Centrum zdravotne postihnutých športovcov, Tajovského 5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

15) časť parc. č. KN 1347 (parc. č. KN 1347/4) v k. ú. Trnové o výmere 12 m2 Ing. Rastislavovi Hodasovi, bytom Pod Grendel 246/5, Žilina – Trnové za cenu 400,– Sk/m2

16) časť parc. č. KN 1472 v k. ú. Závodie o výmere 1 858 m2 za účelom výstavby bytových domov H5 a H10 a objektu občianskej vybavenosti v rámci výstavby II. stavby súboru KBV Hájik SLOVPANELU, a. s., Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

17) časť parc. č. KN 7807 v k. ú. Žilina (Vlčince III) o výmere cca 2 000 m2 za účelom obnovy a dostavby plôch pre šport a rekreáciu – firme CROSLOG, s. r. o., A. Rudnaya 9/A, Žilina za cenu 150,– Sk/m2 s vecným bremenom, že areál sa bude v dopoludňajších hodinách, počas školského roku, využívať pre potreby ZŠ. V opačnom prípade bude pozemok odpredaný spätne Mestu za rovnakých podmienok

18) časť parc. č. KN 7896 v k. ú. Žilina o výmere cca 4 500 m2 za účelom výstavby bytového domu s vybavenosťou (parkovisko, detské ihrisko) firme OPTIMA REAL, s. r. o., T. Vansovej 1600/5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

19) časť parc. č. KN 6163/3 v k. ú. Žilina o výmere cca 12 000 m2 za účelom výstavby bytového súboru „Nové bývanie Žilina – Hliny VIII“ firme IFI development, s. r. o., Škultétyho 20, Žilina za cenu 500,– Sk/m2 za podmienky vybudovania náhradného detského ihriska a vybudovania kruhového objazdu a s podmienkou, že Mesto ponechá k dispozícii cca 1000 m2 pre potreby Žilinského samosprávneho krajana parkovacie miesta a prístupové komunikácie

20) parc. č. KN 674/5 o výmere cca 450 m2 Anne Belaníkovej, bytom Dolná Trnovská 11, Žilina za cenu 100,– Sk/m2

21) parc. č. KN 2439/16 v k. ú. Žilina o výmere 18 m2 (Moyzesová ul.), pozemok pod garážou – Ing. arch. Ottovi Sedlákovi, bytom Rudolfa Dilonga 9, Žilina za cenu 100,– Sk/m2

22) 4/5 spoluvlastníckeho podielu v predmetných nehnuteľnostiach:
Poliklinika č. s. 3702, parc. č. KN 7930/4, zast. pl. o výmere 2 080 m2,
energoblok č. s. 3701, parc. č. KN 7930/8, zast. pl. o výmere 324 m2,
v k. ú. Žilina, zapísané na LV č. 1100
ŽILPO, s. r. o., Vysokoškolákov 31, Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom

23) vybudovanie 63 parkovacích miesto (kójí) na ul. Na Priekope firmou Žilinské komunikácie, a. s. podľa požiadaviek oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku a MIÚ s. r. o. a následným odpredajom s uprednostnením majiteľov súkromných domov a súkromných firiem v Mestskej pamiatkovej rezervácii za cenu 150 tis. Sk za jedno parkovacie miesto vrátane pozemku. Zisk z predaja parkovacích miest použiť na rekonštrukciu ulíc Na Priekope a Dolný Val

24) pozemok za účelom vybudovania KBV na sídlisku Hájik v k. ú. Závodie v počte 480 b. j., ktoré majú byť dokončené v roku 2007 – KEDAR za cenu 800,– Sk/m2
(Mesto odpredá i iným záujemcom pozemky v rôznom rozsahu voľných dispozícií mesta za účelom KBV.)

25) parc. č. KN 5146/7 v celkovej výmere 1 550 m2 v k. ú. Žilina – BSC Žilina – Ing. Holienčík Roman, Moyzesova 52, Žilina za cenu 250,– Sk/m2 s podmienkou zachovania plážového volejbalu na domu min. 5 rokov za cenu 250,– Sk/m2 s právom spätej kúpy Mesta za tých istých finančných podmienok v prípade nedodržania podmienky 

26) parc. č. KN 4840/1 v k. ú. Žilina o výmere 7 945 m2 – letné kino v Žiline na Bôriku za účelom výstavby hotela – firme Global za cenu určenú znaleckým posudkom zohľadnenú o likvidáciu a odstránenie všetkých konštrukcií

27) parc. č. KN 432 a parc. č. KN 433/3 v k. ú. Budatín o výmere cca 400 m2 – Cda consulting, Sládkovičova 13, Žilina za cenu 1 000,– Sk/m2 


Uznesenie č. 62/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zvýšenie rozpočtu mesta Žilina na rok 2004 na výstavbu automatického parkovacieho systému Parcon Lift H20/4 pre 37 vozidiel pri objekte G5 firmou Logipark Slovakia, s. r. o., z pôvodnej ceny 350 tis. Sk na 420 tis. Sk na jednu parkovaciu kóju


Uznesenie č. 63/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. vstup Mesta Žilina do združenia KASAZINA spoločne so Žilinskou univerzitou a Žilinským samosprávnym krajom a finančným podielom Mesta


Uznesenie č. 64/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. presun modernej fontány z Mariánskeho námestia na iné vhodné miesto v meste Žilina
2. vypísať výberové konanie na stvárnenie historickej fontány hodiacej sa k soche Immaculaty (so započatím výstavby v roku 2005)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vodenia psov na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vydáva

1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vodenia psov na území mesta Žilina

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vodenia psov na území mesta Žilina na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vydáva 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vodenia psov na území mesta Žilina na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. 


Ing. Ján Slota, v.r.
primátor mesta Žilina