Z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26. 04. 2004

Uznesenie č. /2004

K správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva a kontrolnej správe o plnení zročných uznesení orgánov mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva a kontrolnú správu o plnení zročných uznesení orgánov mesta


Uznesenie č. /2004

K informatívnej správe o zabezpečení zimnej údržby ciest v zimnom období 2003/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Informatívnu správu o zabezpečení zimnej údržby ciest v zimnom období 2003/2004


Uznesenie č. /2004

Informatívna správa o súčasnom stave a hospodárení detských jaslí na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Informatívnu správu o súčasnom stave a hospodárení detských jaslí na území mesta

Uznesenie č. /2004

K správe o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2003 a schválenie záverečného účtu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. hospodárenie mesta Žiliny za rok 2003 skončilo účtovným prebytkom vo výške 45 886 tis. Sk, pričom tento prebytok predstavujú nevyčerpané účelové zdroje (komunálne obligácie)
2. účelové zdroje zo štátneho rozpočtu Slovnskej republiky a účelových fondov vo výške 525 501 tis. Sk boli použité v súlade s účelom určenia

II. schvaľuje

1. Správu o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2003 a schválenie záverečného účtu 
2. návrh na finančné vysporiadanie za rok 2003 podľa prílohy č. 1
3. vykonať zmeny rozpočtu mesta Žiliny na rok 2004 vyplývajúce z finančného vysporiadania za rok 2003 na základe prílohy č. 1 a prílohy č. 2


Uznesenie č. /2004

K správe o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina


Uznesenie č. /2004

K personálnemu zloženiu orgánov spoločnosti Govinvest I, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Ing. Petra Gundu, bytom Štefánikova trieda 64, Nitra,
Stanislava Vinca, bytom Abovská 1, Košice,
Ing. Juraja Čermáka, CSc., bytom Gabajova 16, Žilina
za konateľov spoločnosti Govinvest I, s. r. o., Mierová 19, Bratislava
2. Radoslava Stretavského, bytom Petrovce nad Laborcom 135,
Ing. Máriu Suranovú, bytom Jasovská 3069/4, Bratislava,
Mgr. Zuzanu Bollovú, bytom Hállová 14, Bratislava,
JUDr. Viera Urdzíková, bytom Tatranská 4, Žilina,
Ing. Soňa Bugáňová, bytom Tatranská 8, Žilina
za členov dozornej rady spoločnosti Govinvest I, s. r. o., Mierová 19, Bratislava

II. odvoláva

1. JUDr. Juraja Hatvanyho, bytom 8. mája 906/1, Šaľa z funkcie doterajšieho konateľa spoločnosti Govinvest I, s. r. o., Mierová 19, Bratislava

III. poveruje

1. primátora Ing. Jána Slotu vykonaním valného zhromaždenia spoločnosti Govinvest I, s. r. o., za účelom rozhodnutia o zmene konateľov zriadení, dozornej rady a zmene sídla spoločnosti


Uznesenie č. /2004

K personálnemu zloženiu orgánov spoločnosti Govinvest II, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Ing. Petra Gundu, bytom Štefánikova trieda 64, Nitra,
Stanislava Vinca, bytom Abovská 1, Košice,
Ing. Juraja Čermáka, CSc., bytom Gabajova 16, Žilina
za konateľov spoločnosti Govinvest II, s. r. o., Mierová 19, Bratislava
2. Radoslava Stretavského, bytom Petrovce nad Laborcom 135,
Ing. Máriu Suranovú, bytom Jasovská 3069/4, Bratislava,
Mgr. Zuzanu Bollovú, bytom Hállová 14, Bratislava,
JUDr. Viera Urdzíková, bytom Tatranská 4, Žilina,
Ing. Soňa Bugáňová, bytom Tatranská 8, Žilina
za členov dozornej rady spoločnosti Govinvest II, s. r. o., Mierová 19, Bratislava

II. odvoláva

1. JUDr. Norberta Hubinského, Školská 261/18, Chorvátsky Grob z funkcie doterajšieho konateľa spoločnosti Govinvest II, s. r. o., Mierová 19, Bratislava

III. poveruje

1. primátora Ing. Jána Slotu vykonaním valného zhromaždenia spoločnosti Govinvest II, s. r. o., za účelom rozhodnutia o zmene konateľov zriadení, dozornej rady a zmene sídla spoločnosti


Uznesenie č. /2004

K personálnemu zloženiu orgánov spoločnosti Žilina Invest, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Stanislava Vinca, bytom Abovská 1, Košice za tretieho konateľa a projektového manažéra spoločnosti Žilina Invest, s. r. o., Mariánske námestie 5/30, Žilina

II. poveruje

1. primátora Ing. Jána Slotu hlasovať na valnom zhromaždení za zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Žilina Invest, s. r. o., Mariánske námestie 5/30, Žilina a za vymenovanie tretieho konateľa


Uznesenie č. /2004

K návrhu na zrušenie ZŠ Bánová

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ruší

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2004 s podmienkou dodržania týchto ukazovateľov:

1. z rozpočtu mesta na rok 2004 k 30. 06. 2004 bude vyfinancovaný predpokladaný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu školy vo výške 410 tis. Sk
2. z rozpočtu mesta na rok 2005 k 30. 06. 2005 bude vyfinancovaný predpokladaný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu školy vo výške 410 tis. Sk
3. v ďalšom období z rozpočtu mesta nebude poskytnutý žiaden príspevok


Uznesenie č. /2004

K správe k pripravovaným žiadostiam o poskytnutie úveru ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a o poskytnutie dotácie v súladu so smernicami č. 2/2004 a č. 3/2004 MVaRR SR 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. výstavbu obecných nájomných bytov s technickou vybavenosťou v bytových domoch G3, G4, G5 s 83 b. j. v rokoch 2004 a 2005 pri investičnú akciu – výstavba automobilky KIA motors v lokalite Žilina
2. financovanie bytových domov G3, G4, G5 o obecnými nájomnými bytmi a technickou vybavenosťou z úveru ŠFRB a z dotácie ŠR SR v zmysle smerníc MVaRR SR č. 2/2004 a 3/2004 a z rozpočtu Mesta Žilina ako je uvedené v správe
3. úver zo štátneho rozpočtu rozvoja bývania vo výške 68 775 700,– Sk v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania na stavbu bytových domov G3, G4, G5 – 83 b. j. s technickou vybavenosťou, Žilina Hájik 2. stavba
4. dobu splatnosti úveru 30 rokov s ročnou splátkou 2 300 000,– Sk a s úrokovou sadzbou vo výške 1,2 %
5. ručenie za úver majetkom mesta Žilina


Uznesenie č. /2004

K návrhu na odpredaj nehnuteľností mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta:

1) parc. č. KN 4342/7, zast. pl. o výmere 21 m2 v k. ú. Žilina – ul. M. Urbana, pozemok pod garážou ev. č. 1489 Ľudovítovi Lysičanovi, bytom A. Bernoláka 31, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

2) parc. č. KN 6367, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod garážou č. s. 1207 Jaroslave Kahánkovej, bytom Severná 33, Žilina a Ing. Jane Kanderovej, rod. Kahánkovej, bytom Borová 8, Žilina – každej v ½-ici za cenu 800,– Sk/m2

3) parc. č. KN 6437, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod garážou č. s. 5268 Ing. Dušanovi Kotúčovi, bytom Osiková 2, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

4) parc. č. KN 1935/4, zast. pl. o výmere 15 m2 v k. ú. Žilina – ul. D. Dlabača, pozemok pod garážou č. s. 4478 Bohumile Hodoňovej, bytom A. Žarnova 37, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

5) parc. č. KN 1365/15, zast. pl. o výmere 24 m2 v zmysle geom. plánu č. 15/2003 v k. ú. Žilina – ul. A. Kmeťa za účelom výstavby garáže Márii Úradníkovej, bytom A. Kmeťa 34/12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

6) parc. č. KN 1365/8, zast. pl. o výmere 25 m2 v zmysle geom. plánu č. 17/2002 v k. ú. Žilina – ul. A. Kmeťa za účelom výstavby garáže Ing. Bc. Jergušovi Bajzíkovi, CSc, bytom Pluhová 16, Bratislava za cenu 800,– Sk/m2

7) parc. č. KN 1245/25, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina – ul. F. Ruppeldta, pozemok pod garážou č. s. 4721 Ing. Pavlovi Kuciakovi, bytom F. Ruppeldta 9, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

8) parc. č. KN 6374, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod garážou č. s. 5214 Františkovi Zelníkovi, bytom Hlavná ul. 150/53, Považský Chlmec za cenu 800,– Sk/m2

9) parc. č. KN 994/13, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina – Hálkova ul., pozemok pod garážou č. s. 4860 Milanovi Tomašecovi, bytom Rajecká cesta, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

10) časť parc. č. KN 1577/2, zast. pl. o výmere cca 16 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hollého, pozemok pod garážou ev. č. 693 Kataríne Janoušovej, bytom Suvorovova 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

11) časť parc. č. KN 1577/2, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hollého za účelom výstavby garáže Ing. Vladimírovi Štaudingerovi, bytom Hollého 410/58, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 

12) parc. č. KN 1981/4, zast. pl. o výmere 21 m2 v k. ú. Žilina – ul. M. R. Štefánika, pozemok pod garážou č. s. 6352 MUDr. Petrovi Hauptovi, bytom Nám. M. R. Štefánika 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

13) časť parc. č. KN 2727/25 (novovzniknutá parc. č. KN 2727/9), zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. J. Milca , pozemok pod garážou č. s. 4434 Marte Trebatickej, bytom J. Milca 745/35, Žilina za cenu 500,– Sk/m2 z dôvodu, že žiadosť bola podaná v roku 2003 a nedopatrením oddelenia ÚP a ŽP nebola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve 

14) parc. č. KN 4451/27, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. Komenského, pozemok pod garážou č. s. 4944 Ctiborovi Ľuptákovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

15) parc. č. KN 6765, zast. pl. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou), pozemok pod garážou č. s. 4118 Ing. Soni Kožehubovej, bytom Predmestská 1716/30, Žilina cenu 800,– Sk/m2

16) časť parc. č. KN 2409/2 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina – ul. Predmestská, za účelom výstavby garáže Ing. Karelovi Šotekovi, bytom ul. Republiky 34, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

17) časť parc. č. KN 2609/1, zast. pl. o výmere 10 m2 v zmysle geom. plánu č. 210/2003 v k. ú. Žilina – ul. Moyzesova, pozemok pod garážou ev. č. 2071 Ing. Borisovi Timkaničovi, bytom Moyzesova 55, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

18) časť parc. č. KN 998/1, zast. pl. o výmere cca 26 m2 a časť parc. č. KN 998/9 o výmere cca 33 m2 v k. ú. Žilina za účelom zatrávnenia pozemku MVDr. Bohumírovi Sňahničanovi, bytom Gbeľany 99 za cenu 800,– Sk/m2

19) časť parc. č. KN 1748, záhrada o výmere 57 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáží Mgr. Andrei Saganovej, bytom Borová 33, Žilina za cenu 1500,– Sk/m2

20) časť parc. č. KN 1748, záhrada o výmere 57 m2 v k. ú. Žilina firme K. R. B., spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 58, Žilina za cenu 1500,– Sk/m2

21) parc. č. KN 4906/99, t. t. p. o výmere 700 m2 v zmysle geom. plánu č. 51/2002 za účelom zriadenia záhrady Ing. Jozefovi Konečnému, bytom Rastislavova 7, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

22) časť parc. č. KN 7620/1, ostat. pl. o výmere cca 70 m2 v k. ú. Žilina Milanovi Ondrášovi, bytom Tatranská 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

23) kom. parc. č. 3960 (parc. č. KN 3960/1) pasienok o výmere cca 1200 m2 za účelom vybudovania montovanej haly – prevádzkovanie remeselnej činnosti (stolárske a drevárske práce) Karolovi Raškovi, bytom Pod vinicou 17, Žilina – Závodie za cenu 100,– Sk/m2

24) časť parc. č. KN 6795/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ondrejovi Kompaníkovi, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

25) časť parc. č. KN 6795/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Romanovi Kompaníkovi, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

26) parc. č. KN 121, zast. pl. o výmere 346 m2 v k. ú. Budatín za účelom dobudovania firmy UNIPARKET firme UNIPARKET – Vladimír Blanár, bytom Petzvalova 21, Žilina a Richard Blanár, bytom Mateja Bela 72, Žilina za cenu za cenu 800,– Sk/m2

27) časť parc. č. KN 5344/56 v k. ú. Žilina – ul. Sv. Svorada a Benedikta za účelom vybudovania radových garáží, každá o výmere 24 m2
Ing. Jánovi Ďuračkovi, bytom ul. Piešťanská 10, Žilina 
Ing. Petrovi Bičanovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 1, Žilina 
Ing. Kamilovi Baginovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 3, Žilina 
Ing. Štefanovi Belohorcovi, bytom ul. Černovská 1670/11, Žilina 
Ing. Martinovi Podrackému, bytom Nám. Ľ. Fullu 7, Žilina 
za cenu 800,– Sk/m2

28) časť parc. č. KN 998/9 v k. ú. Žilina – Závodská cesta za účelom vybudovania garáží, každá o výmere 24 m2
Ing. Viktorovi Babkovi, bytom Závodská cesta č. 60, Žilina 
Mariane Babkovej, bytom Závodská cesta č. 60, Žilina 
Ing. Edite Jančovičovej, bytom Závodská cesta č. 60, Žilina 
Antonovi Michulekovi, bytom Závodská cesta č. 60 
za cenu 800,– Sk/m2

29) časť parc. č. KN 6512/2, ostat. pl. o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Žilina (medzi ul. Hlinská, Poľná) a parc. č. KN 7880, ostat. pl. o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Žilina (medzi ul. Vysokoškolákov, Karpatská a Tatranská) za účelom vybudovania predajní domácich potrieb firme RENOX, s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

30) parc. č. KN 3269/2, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 21/2004 Sebastiánovi Romančíkovi, bytom Žilina – Višňové 588 za cenu 800,– Sk/m2

31) parc. č. KN 5723/2 o výmere 87 m2, parc. č. KN 5723/3, zast. pl. o výmere 8 m2 a parc. č. KN 5780/2, zast. pl. o výmere 345 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 32/2003 za účelom vybudovania parkoviska pre personál a klientelu penziónu, ktorý bude situovaný vo vlastníctve žiadateľov Ing. Stanislavovi Babicovi, bytom Svätoplukova 48, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

32) časť parc. č. KN 5193/1 o výmere cca 100 m2 v k. ú. Žilina za účelom umiestnenia reklamného pylóna firme LIDL SR, v. o. s., Vajnorská 160, Bratislava za cenu 1000,– Sk/m2

33) parc. č. KN 1935/1, zast. pl. o výmere cca 384 m2 v k. ú. Žilina – ul. Milcova, do podielového spoluvlastníctva
Ing. Antonovi Furjelovi, bytom Milcova 17, Žilina 
MUDr. Anne Čabrákovej, bytom Milcova 17, Žilina 
Akad. mal. Andrejovi Barčíkovi, bytom Milcova 17, Žilina 
za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou zachovania prístupu k jestvujúcim garážam

34) časť parc. č. KN 1981/1, zast. pl. o výmere cca 53 m2 v k. ú. Žilina za účelom umožnenia prístupu do garáže Ing. Alojzovi Holúbkovi, bytom Dlabačova 31, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

35) časť parc. č. KN 1981/1, zast. pl. o výmere cca 53 m2 v k. ú. Žilina za účelom umožnenia prístupu do garáže JUDr. Ľudmile Chodlekovej, bytom M. R. Štefánika 900/22, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

36) parc. č. KN 7006/11, zast. pl. o výmere 42 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 8/2004 za účelom zlepšenia prístupu k areálu firmy KTN-SERVIS firme Ing. Jozef Kabát, KTN-SERVIS, Dolná Trnavská 139, Žilina a Jozef Moravec, KTN-SERVIS, Na Hôrke 33, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

37) pozemok pod 5 bytových domov, ktoré nezasahujú do tenisových kurtov a ihriska na výstavbu I. etapy bytovej výstavby „Obytný súbor Žilina – Vlčince 5“, ktorých výmera bude upresnená geom. plánmi v rámci bytovej výstavby „Obytný súbor Žilina – Vlčince 5“ firme KASTOR, s. r. o., Štúrova 3, Bratislava za cenu 800,– Sk/m2

38) parc. č. KN 1472/241, zast. pl. o výmere 430 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 80/2003 za účelom vybudovania prevádzkovej budovy s manipulačnou plochou a obslužnou komunikáciou firme Bytterm, a. s., Žilina za cenu 800,– Sk/m2

39) parc. č. KN 1891/8, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Róbertovi Knopovi, bytom M. R. Štefánika 988/12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

40) parc. č. N 6529/26, ostat. pl. o výmere 714 m2 a parc. č. KN 6529/27, ostat. pl. o výmere 147 m2 vb k. ú. Žilina – ul. Poľná v zmysle geom. plánu č. 20/2004 za účelom využitia parc. č. KN 6529/26 ako parkovisko pre návštevníkov spoločnosti a parc. č. KN 6529/27 za účelom zriadenia prevádzky VIX, s. r. o. firme VIX, s. r. o., A. Kmeťa 12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

41) parc. č. KN 5951/2, zast. pl. o výmere 420 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 14231174-91/2004 firme BUILDING TRADE s. r. o., Murgašova 18, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

42) parc. č. KN 6529/1 v k. ú. Žilina za účelom výstavby pre výstavbu bytových domov – bytový dom A o celkovej zastavanej ploche 906 m2 a bytový dom B o celkovej zastavanej ploche 606 m2 firme TC Development, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

2. Zámenu pozemkov:

1) parc. č. KN 1472/208 (diel 2) zast. pl. o výmere 10 m2 v k. ú. Závodie vo vlastníctve Mesta Žilina zamení tento za parc. č. KN 1472/222 (diel 3) zast. pl. o výmere 10 m2 vo vlastníctve Bytterm, a. s., Žilina

2) parc. č. KN 7748/6, 7741, 7742, 7748/5 a 7749 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina určené geom. plánom zamení tieto za parc. č. KN 3234/4 o výmere 3748 m2, t. t. p., v k.. ú. Žilina, zapísané na LV č. 7268 vo vlastníctve firmy MCADET, s. r. o., Miletičova 29, Bratislava, v zastúpení Martina Bartošíka, bytom Pri starej prachárni 131/10, Bratislava. Zámenou sa plocha pozemkov Mesta Žilina nezmenší. 

3. Výkup pozemkov:

1) v lokalite Trnové – Úboč za cenu trhového súdnoznaleckého ohodnotenia

II. súhlasí

1. s vybudovaním automatického parkovacieho systému Parcom Lift H20/4 pre 37 vozidiel pri objekte G5 a pre 74 vozidiel pri objekte G7 v hodnote 38 850 tis. Sk, ktoré budú odpredané 
2. so zaslaním objednávky na vybudovanie automatického parkovacieho systému Parcom Lift H20/4 firme LogiPark Slovakia, s. r. o., Budovateľská 2204, Snina


Uznesenie č. /2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vyslovuje

1. poďakovanie Nadácii Spoločnosť pre región, ktorá zabezpečí výstavbu detského ihriska z projektu „Spoločne pre deti“ na sídlisku Hájik


Uznesenie č. /2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. sobášiaceho:
Ing. Marian Janušek


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004

Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov č. 4/1998

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vydáva

1. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov č. 4/1998

II. ukladá

1. Ing. Miroslav Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov č. 4/1998 na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. 

Ing. Ján Slota , v.r.
primátor mesta Žilina