Z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 05. 04. 2004

Uznesenie č. /2004

K návrhu na spolufinancovanie projektov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Vendelína Javorku v Žiline“ vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu.
2. spolufinancovanie projektu „rekonštrukcia denného stacionára pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých v meste Žilina“ vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu.


Uznesenie č. /2004

K návrhu na rozšírenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina v oblasti školstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. rozšírenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina aktivitu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Vendelína Javorku v Žiline“.

II. vyhlasuje,

1. že v rámci optimalizácie siete ZŠ v Žiline sa neuvažuje nad zrušením ZŠ Vendelína Javorku v Žiline


Uznesenie č. /2004

K návrhu na výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo na žiaka

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. výšku príspevku na režijné náklady od rodičov


Uznesenie č. /2004 

K prevodu spoločnosti Govinvest I, s. r. o. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. vstup mesta Žilina do obchodnej spoločnosti Govinvest I, s. r. o., Mierová 19, Bratislava, IČO: 35 879 181 a pristúpenie k jej zakladateľskej listine.
2. prevod obchodného podielu v spoločnosti Govinvest I, s. r. o., IČO: 35 879 181 od jeho vlastníka – Slovenskej konsolidačnej, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na nadobúdateľa Mesto Žilina za kúpnu cenu vo výške 200 000,– Sk.


Uznesenie č. /2004 

K prevodu spoločnosti Govinvest II, s. r. o. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. vstup mesta Žilina do obchodnej spoločnosti Govinvest II, s. r. o., Mierová 19, Bratislava, IČO: 35 879 181 a pristúpenie k jej zakladateľskej listine.
2. prevod obchodného podielu v spoločnosti Govinvest II, s. r. o., IČO: 35 879 181 od jeho vlastníka – Slovenskej konsolidačnej, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na nadobúdateľa Mesto Žilina za kúpnu cenu vo výške 200 000,– Sk.

Ing. Ján Slota , v.r.
primátor mesta Žilina