Z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 08. 03. 2004

Uznesenie č. /2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. súhlasí

s výstavbou automobilky KIA MOTORS CORPORATION HYUNDAY

II. poveruje

primátora mesta, Ing. Jána Slotu a jeho ekonomických a právnych odborníkov, aby dopracovali zmluvu týkajúcu sa podpory závodu na montáž automobilov v Žiline, Slovenská republika bez negatívneho dopadu na rozpočet mesta Žilina 

III. žiada,

aby realizátor prípravných, projektových a investičných prác bol investičný podnik založený samosprávou (Žilina invest, s. r. o.), respektívne podľa potreby ďalší investičný podnik založený samosprávou

IV. trvá

na jednoznačnej záruke vlády Slovenskej republiky nad všetkými insektívami danými Mestom Žilina


Uznesenie č. /2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. udeľuje 

čestné občianstvo mesta Žilina prezidentovi Slovenskej republiky, Rudolfovi Schusterovi.

Prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster sa veľký podielom a silou svojej autority prispel k tomu, že automobilka KIA MOTORS bude postavená v Žiline. 

Ing. Ján Slota, v.r.
primátor mesta Žilina