Z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 23. 02. 2004


Uznesenie č. /2004

K Informácii o súčasnom stave Žilinskej nemocnice s poliklinikou

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vyzýva

1. vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočka Žilina a ústredie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Bratislava prehodnotiť 
pridelenie finančných limitov pre žilinskú nemocnicu tak, aby rozpočet v roku 2004 sa zvýšil na 38 mil. Sk


Uznesenie č. /2004

Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. /2004

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení orgánov mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Kontrolnú správu o plnení zročných uznesení orgánov mesta

Uznesenie č. /2004

Návrh zmien rozpočtu mesta Žilina na rok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2004 – 1. zmena bol vypracovaný za základe Zákona o štátnom rozpočte SR na rok 2004

II. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Žiliny na rok 2004 – 1. zmenu, ktorý je vyrovnaný v celkovom objeme rozpočtových príjmov aj výdavkov vo 
výške 1 427 231 tis. Sk
2. Čerpať finančné prostriedky zaradené v rozpočte mesta vo výške 4 mil. Sk na grantový systém na základe tvorby zdrojov v 
rozpočte mesta v roku 2004 rovnomerne v priebehu roka 2004, toto čerpanie nesmie prevýšiť dlh mesta. Musia byť zaistené 
všetky funkcie mesta, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta a až potom môžu byť uvoľnené prostriedky 
na grantový systém mesta
3. Vypracovanie štúdie pre rozširovanie cintorína a vybudovanie chodníka v Zádubní a následne predložiť na Mestské 
zastupiteľstvo dňa 26. 04. 2004 návrh stavby na zaradenie do rozpočtu mesta
4. Podieľanie sa Mesta na financovaní projektu „Kompletná rekonštrukcia školského bazénu a prístavby šatní k ZŠ Martinská 
ulica v Žiline„ vo výške 5% z celkových nákladov

III. zriaďuje

a) Rozpočtové organizácie mesta:
1. ZŠ Bytčica, Na stanicu 27
2. ZŠ Zádubnie
3. MŠ Bánová, Do stošky 5
4. MŠ Brodno, Kosová 168
5. MŠ Budatín, K Vodojemu 1
6. MŠ Bytčica Pažitie
7. MŠ Považský Chlmec, Študentská 15
8. MŠ Strážov, Hričovská 1
9. MŠ Vranie
10. MŠ Zástranie
11. MŠ Predmestská 27, Žilina
12. MŠ Stavbárska 4, Žilina
13. MŠ A. Kmeťa 15, Žilina
14. MŠ Hviezdoslavova 32, Žilina
15. MŠ Hliny 3, Puškinova 3, Žilina
16. MŠ Hliny 4, Čajakova 4, Žilina
17. MŠ Hliny 5, V. Javorku, Žilina
18. MŠ Hliny 6, Bajzova 9, Žilina
19. MŠ Hliny 7, Jarná 7, Žilina
20. MŠ Hliny 8, Lichardova 20, Žilina
21. MŠ Nám. Borodáča 6, Žilina
22. MŠ Nám. Borodáča 7, Žilina
23. MŠ Gemerská 1772, Žilina
24. MŠ Trnavská 2830, Žilina
25. MŠ Hájik, Petzvalova, Žilina
26. MŠ Limbová 16, Žilina
27. ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
28. Stredisko služieb škole, Varšavská 2, Žilina

b) Preddavkové organizácie mesta:
1. MŠ Mojšová Lúčka
2. MŠ Trnové, Dolná Trnovská 38
3. MŠ Zádubnie 19
4. MŠ Závodie, Závodského 16
5. MŠ Moskovská

IV. ruší

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2002, bod 2 zo dňa 11. 11. 2002 


Uznesenie č. /2004

Správa o stave požiarnej ochrany v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o stave požiarnej ochrany v meste Žilina


Uznesenie č. /2004

Informatívna správa o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Informatívnu správu o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina


Uznesenie č. /2004

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta

1) parc. č. KN 4840/9 o výmere 573 m2 v k. ú. Žilina, pozemok pod stolnotenisovou halou ŠKST – centrum, Tajovského 5, Žilina 
s podmienkou zachovania účelu stavby za cenu 500,– Sk/m2 

2) parc. č. KN 4921/103 o výmere 37 m2 a parc. č. KN 4921/102 o výmere 118 m2 v k. ú.- Žilina za účelom majetkového 
vysporiadania areálu firme DOSS, spol. s. r. o., stavebná a obchodná činnosť, Bôrická cesta 103, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

3) parc. č. KN 1472/280, zast. pl. o výmere 54 m2 v k. ú. Závodie za účelom realizácie plynovej kotolne, navrhnutej v rámci 
urbanisticko – architektonickej koncepcie výstavby II. stavby sídliska Hájik v Žiline pre potrebu vykurovania a prípravy TÚV 
obytných blokov F1, F2, F3 a F4 na uvedenom sídlisku firme Bytterm a. s., Saleziánska 4, Žilina za cenu 200,– Sk/m2

4) pozemok autobusovej stanice Žilina vedeného na LV ako zastavané plochy autobusovej stanice Žilina Slovenskej autobusovej 
doprave Žilina, a. s. so sídlom Košická 2, Žilina za trhové ocenenie súdnoznaleckým ohodnotením s vecným bremenom 
bezodplatného používania časti pozemku na autobusovej stanici Žilina MHD

5) pozemok o výmere cca 178 m2 na sídlisku Žilina – Hájik, 1. stavba v k. ú. Závodie za účelom výstavby siedmich garáží 
Slovpanelu, a. s., Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2

6) parc. č. KN 4906/157 t. t. p. o výmere 989 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania verejnej prístupovej komunikácie a 
inžinierskych sietí k jeho pozemkom, na ktorých je plánovaná výstavby rodinných domov Róbertovi Vydrovi, bytom Mojmírova 16, 
Žilina za cenu 100,– Sk/m2 s vecným bremenom na prekládku inžinierskych sietí v telese komunikácie ním vybudovanej

7) časť pozemku knižnej parc. č. 5524 a 5525 spolu o výmere 516 m2 v k. ú. Trnové firme SOFTEL TRADING s. r. o., Antona 
Bernoláka 75/35, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

8) parc. č. KN 7637 o výmere 2862 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby domu služieb pre občanov sídliska Vlčince a okolia, 
ktorého hlavnou náplňou bude predaj pneumatík, pneuservis a autoslužby pre motoristov Petrovi Hemčíkovi, bytom Bulharská 
23/3, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

2. Doplnenie uznesenia

1) Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 30/2003
o predmetné pozemky: 
parc. č. KN 4906/131 o výmere 1178 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/132 o výmere 790 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/133 o výmere 796 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/134 o výmere 1033 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/135 o výmere 927 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/136 o výmere 1045 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/137 o výmere 1058 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/138 o výmere 1085 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/139 o výmere 1349 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/140 o výmere 776 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/141 o výmere 1060 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/142 o výmere 1007 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/143 o výmere 990 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/144 o výmere 938 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/145 o výmere 782 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/146 o výmere 147 m2, trvalé trávnaté porasty
v k. ú. Žilina za cenu 500,– Sk/m2

II. ruší

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 83/2003 zo dňa 15. 12. 2003
2. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 29/2003/u zo dňa 29. 04. 2003

III. súhlasí

1. s odpredajom nehnuteľností vo vlastníctve Garáže Žilina a. s., sídlom Obežná 5815, Žilina, kde je Mesto Žilina akcionárom 
a to parc. č. KN 7633/36, ost. pl. o výmere 4892 m2 v k. ú. Žilina, ktorá bola vytvorená z časti parc. č. KN 7633/6 firme 
Kand M Finance, s. r. o., Framborská 12, Žilina za cenu 1100,– Sk/m2

IV. poveruje

1. Ing. Mariana Januška – člena predstavenstva a. s. Garáže Žilina zastupovať Mesto Žilina počas ozdravovacieho procesu 
Garáží Žilina a. s. 


Uznesenie č. /2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Vstup Mesta Žilina do obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s. r. o. s 51 %-ným obchodným podielom. 
2. Vklad Mesta Žilina vo výške 153 000,– Sk do spoločnosti Žilina Invest, s. r. o.
3. Ing. Juraja Čermáka, CSc. za konateľa spoločnosti.
4. Ing. Eugena Kozáčka za člena dozornej rady. 


Uznesenie č. /2004

Zmeny v školstve na území mesta Žilina v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ruší

1. ZŠ Moskovská, dňom 31. 08. 2004
2. ZŠ Na Závaží, dňom 31. 08. 2004
3. ZŠ Bánová, dňom 31. 08. 2004

Uznesenie č. /2004

Správa k pripravovaným žiadostiam o poskytnutie úveru ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde 
rozvoja bývania a o poskytnutie dotácie v súlade so smernicami č. 2/2004 a č. 3/2004 MVaRR SR

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Financovanie stavby technickej infraštruktúry Žilina Hájik, 2. stavby – 3. etapa v roku 2004 z rozpočtu Mesta Žilina a z 
dotácie zo ŠR SR v zmysle smernice MVaRR SR č. 3/2004 tak, ako je uvedenú v správe
2. Výstavbu nájomných bytov v bytovom dome G7 – 36 b. j. s podstavanou a technickou vybavenosťou v roku 2004
3. Financovanie bytového domu G7 s nájomnými bytmi, podstavanou a technickou vybavenosťou z úveru ŠFRB, z dotácie ŠR SR v 
zmysle smerníc MVaRR SR č. 2/2004 a č. 3/2004 a z rozpočtu Mesta Žilina tak, ako je uvedené v správe
4. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 33 264 000,– Sk v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom 
fonde rozvoja bývania na stavbu bytového domu G7 – 36 b. j. s podstavanou a technickou vybavenosťou, Žilina Hájik, 2. stavba
5. Dobu splatnosti úveru 30 rokov s ročnou splátkou 1 110 000,– Sk a s úrokovou sadzbou vo výške 1,2 %
6. Ručenie za úver majetkom mesta Žilina


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. dopĺňa

1. rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline v § 6 o bod č. 6:
Materiály na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve môžu byť v prípade potreby a nutnosti predložené primátorom mesta priamo 
na rokovaní mestského zastupiteľstva.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta k vytvoreniu obvodov základných škôl

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vydáva

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu: 
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina na úradnej 
tabuli mesta na dobu 15 dní. 


Ing. Ján Slota v.r.
primátor mesta Žilina