Z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15. 12. 2003

Uznesenie č. /2003

Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. /2003

Správa o zmenách rozpočtu mesta Žilina na rok 2003 – III. zmena

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. konštatuje, že

1. Návrh zmeny rozpočet mesta na rok 2003 – III. zmena na úseku školstva neovplyvní celkový schválený rozpočet na 
rok 2003, nakoľko sa jedná o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými zariadeniami z dôvodu riešenia 
havarijných situácií

II. schvaľuje

1. Správu o návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2003 – III. zmena tak, ako je predložený
2. Príspevok pre basketbal – muži vo výške 200 tis. Sk, basketbal – ženy vo výške 200 tis. Sk, volejbal – muži vo 
výške 200 tis. Sk, Slovenský rybársky zväz vo výške 200 tis. Sk.


Uznesenie č. /2003

Správa o návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. konštatuje, že

1. Návrh rozpočtu na rok 2004 predpokladá prebytkový rozpočet vo výške 323 tis. Sk, v celkovom objeme rozpočtových 
príjmov 1 417 549 Sk a výdavkov vo výške 1 417 226 Sk
2. Do návrhu rozpočtu na tok 2004 bola premietnutá len predpokladaná výška dotácií poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu SR nasledovne:
- na bežné výdavky mestskej verejnej dopravy vo výške 58 630 tis. Sk
- na kapitálové výdavky mestskej verejnej dopravy vo výške 29 200 tis. Sk
- transfery na matričnú činnosť vo výške 1 221 tis. Sk
- transfery pre školstvo vo výške 339 959 tis. Sk
- transfer na decentralizačnú dotáciu (opatrovateľská služba a stavebný úrad) vo výške 10 621 tis. Sk

II. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Žilina na rok 2004 tak, ako je predložený s doplnkami
2. Použiť v roku 2004 prostriedky fondu rozvoja bývania na splátku výnosov a menovitej hodnoty obligácií
3. Použiť všetky prostriedky získané do rozpočtu mesta v roku 2004 vrátane príjmov z predaja a prenájmu hmotného 
investičného majetku, pozemkov a reklám na financovanie samosprávnych funkcií, verejnoprospešných činností a 
rozvoja mesta
4. Zaradiť do rozpočtu mesta financovanie inžinierskych sietí Malý diel
5. Zaradiť do rozpočtu mesta 5 350 tis. Sk – z toho 4 mil. Sk na grantový systém, 1 mil. Sk na rezervný fond 
primátora, na kultúru, šport, vzdelávanie a sociálne veci, 300 tis. Sk na Žilinský humanitný fond a 50 tis. Sk na 
výročné ceny primátora Mesta. 
6. Znížiť príspevok MsHK Žilina na položke zmluvné odmeny pre hráčov a trénerov o 5 mil. Sk a tieto prostriedky 
presunúť na financovanie mládežníckeho hokeja a futbalu. 


Uznesenie č. /2003

Návrh na odpredaj nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta:

1) dom č. s. 171, postavené na pozemku parc. č. KN 200, zast. pl. o výmere 286 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. 
ú. Žilina Žilinskému Večerníku, a. s., so sídlom Dolný Val 16, Žilina za trhovú cenu

2) parc. č. KN 1975/7, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina – ul. Štefánikova, pozemok pod garážou Igorovi 
Budajovi, bytom D. Dlabača 27, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

3) parc. č. KN 6751, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina – lokalita Pod nemocnicou, pozemok pod garážou č. s. 
104 Ing. Jozefovi Šulekovi, bytom Predmestská 1716/30, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

4) parc. č. KN 6364, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod garážou č. s. 5204 
Bohumilovi Kostolný, bytom Berlínska 3/9, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

5) parc. č. KN 4341/4, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. A. Rudnaya, pozemok pod garážou č. s. 5540 
Anne Luptákovej, bytom A. Rudnaya 18/2557, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

6) časť parc. č. KN 6795/1, ostat. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže – lokalita Pod 
nemocnicou Alene Ondráškovej, bytom Pod hôrkou 1/1710, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

7) časť parc. č. KN 6795/1, ostat. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže – lokalita Pod 
nemocnicou Ing. Juraj Hrabovec, bytom Pod hôrkou 1, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

8) parc. č. KN 6163/14, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. Komenského, pozemok pod garážou č. s. 6741 
Ing. Františkovi Romaníkovi, bytom Nešporova 1, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

9) časť parc. č. KN 2727/25, zast. pl. o výmere 7 m2 v k. ú. Žilina – ul. J. Milca Jozefovi Melišovi, bytom J. 
Milca 745/37, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

10) parc. č. KN 1472/242, zast. pl. o výmere 133 m2 v k. ú. Závodie v zmysle geometrického plánu č. 81/2003 
Gustávovi Hofericovi, bytom Mládežnícka 25, Žilina za cenu 200,– Sk/m2

11) parc. č. KN 5344/92, zasp. pl. o výmere 364 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 79/2003 za 
účelom rozšírenia záhradky Ing. Milanovi Černákovi, bytom Ď. Langsfelda 9, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

12) kom. parc. č. 3960, (parc. č. KN 3960/1), pasienok o výmere cca 1400 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby 
prevádzkovej budovy stolárstva Radovanovi Kozákovi, bytom Republiky 23, Žilina za cenu 100,– Sk/m2

13) spoluvlastnícky podiel 1/11 parc. č. KN 1087/13, zast. pl. o výmere cca 17 m2 v k. ú. Žilina za účelom vjazdu 
do garáže Ing. Kataríne Valentovičovej, bytom Martinská 1621/16, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

14) parc. č. KN 1382/211, zast. pl. o výmere 2 m2 Ing. Jozefovi Manovi,
parc. č. KN 1382/212, zast. pl. o výmere 2 m2 Ing. Pavlovi Volfovi,
parc. č. KN 1382/213, zast. pl. o výmere 28 m2 Márii Hlaváčovej,
parc. č. KN 1382/214, zast. pl. o výmere 28 m2 Ing. Tomášovi Kuckovi,
parc. č. KN 1382/215, zast. pl. o výmere 36 m2 Ing. Vladimírovi Vajčovcovi,
parc. č. KN 1382/216, zast. pl. o výmere 36 m2 Silvii Slotovej,
vlastníci rodinných domov na ul. J. Tombora v k. ú. Bytčica v zmysle geometrického plánu č. 73/2003 za cenu 600,– 
Sk/m2

15) časť parc. č. KN 429, poľná cesta o výmere 200 m2 (pôvodná parcela PK 799) v k. ú. Budatín za účelom 
rozšírenia záhrady pri svojom rodinnom dome Rolandovi Barinekovi, bytom Horná 4, Žilina – Budatín za cenu 600,– 
Sk/m2

16) časť parc. č. KN 4886/2, ostat. pl. o výmere cca 390 m2 v k. ú. Žilina za účelom rozšírenia záhradky Milošovi 
Kopáčekovi, bytom Svätoplukova 32, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

17) parc. č. KN 4906/116, t. t. p. o výmere 349 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 144/2002 za 
účelom zriadenia záhrady pri svojom rodinnom dome MUDr. Brigite Svrčekovej, bytom Rastislavova 8, Žilina za cenu 
600,– Sk/m2

18) parc. č. KN 4886/147, zast. pl. o výmere 172 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 1847/00 za 
účelom zriadenia záhradky pri svojom rodinnom dome Ing. Václavovi Krausovi, bytom Svätoplukova 40, Žilina za cenu 
600,– Sk/m2

19) prenájom nehnuteľností – budovy č. s. 2205 vrátane priestorov školského stravovacieho zariadenia a bytu na 
parc. č. KN 554, 555, 556 a 557 v k. ú. Žilina na dobu tridsiatich rokov na základe schválenia zmeny zriaďovateľa 
na Rímsko-katolícky biskupský úrad v Nitre uznesením MZ č. 4/2003 zo dňa 15. 01. 2003 Cirkevnej základnej škole, 
R. Zaymusa 63, Žilina za 1,– Sk ročne

20) časť pozemku parc. č. KN 6286, ostat. pl. o výmere cca 140 m2 v k. ú. Žilina za účelom spevnenia plochy pred 
vstupom do galérie Elene Ftorkovej, bytom J. Fándlyho 34, Žilina za cenu 200,– Sk/m2

21) časť pozemku parc.č. KN 2451/15, zast. pl. o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina (ul. Moyzesova) za účelom 
výstavby garáže MUDr. Danielovi Klačkovi, bytom Baničova 8, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

22) časť pozemku parc. č. KN 998/11, zast. pl. o výmere cca 217 m2 za účelom vybudovania prístupu do objektu 
Jánovi Tabakovi, bytom Necseya 3, Žilina a Pavlovi Krajčímu, bytom Bitárová 110 za cenu 600,– Sk/m2

23) parc. č. KN 5194/23, KN 5194/28 a časť parc. č. KN 5194/21 o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Žilina Žilinským 
komunikáciám, a. s., Vysokoškolákov 2, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

24) časť parc. č. KN 5344/55 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (lokalita ul. Sv. Svorada a Benedikta, Vlčince I) 
za účelom výstavby garáže Ing. Miroslavovi Šimašekovi, bytom Nám. Ľ. Fullu č. 1666/19, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

25) zámenu pozemku parc. č. KN 2439/3, na ktorom sa nachádza č. s. 372 vo vlastníctve Cyrila Hrobárika za časť 
parc. č. KN 2451/2 o výmere cca 19 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina a zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez časť parc. č. KN 2451/2 a cez parc. č. KN 2439/3 v k. ú. Žilina 
Poštovému úradu, ul. 1. mája 16, Žilina 

26) parc. č. KN 4503/6 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, garáž – ev. č. 1430 v lokalite ul. Tomáša Ružičku 
Jozefovi Rybárikovi, bytom Bajzova 28, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

27) časť parc. č. KN 6540/9, ostat. pl. o výmere cca 1300 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby polyfunkčného 
objektu s maloobchodným predajom autosúčiastok a s tým spojenými službami Petrovi Klačkovi a Rudolfovi Glasnákovi 
G+K Autosúčiastky 5/3109, Žilina za cenu 700,– Sk/m2

28) parc. č. KN 6684, zast. pl. o výmere 17 618 m2 a parc. č. KN 6665/2, ost. pl. o výmere 1433 m2 za účelom 
výstavby obchodného centra Aupark firme Aupark II, s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, Bratislava za cenu 50 mil. Sk

29) časť parc. č. 3960/1 o celkovej výmere cca 1500 m2 v k. ú. Žilina za účelom zriadenia prístupu a ľahkej 
manipulácii vozového parku s vytvorením vonkajších skladových priestorov na hutný materiál Branislavovi Blahutovi 
a manž. Zuzane, bytom Bajzova 29, Žilina za cenu 100,– Sk/m2

30) parc. č. 6589/3 a časť pozemku na LV 1100 o celkovej výmere cca 400 m2 za účelom prestavby a rekonštrukcie 
budovy č. súp. 3069/60 Antonovi Adamusovi, bytom Žltá 6, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

31) parc. č. 6163/17 o výmere 1125 m2, novovzniknutá parc. podľa GP č. 169/2003 v k. ú. Žilina za účelom 
vybudovania parkoviska Ing. Ľubomírovi Trojakovi, bytom Rajecká cesta 2788/1, Žilina za cenu 200,– Sk/m2

32) prenájom nehnuteľnosti k pozemku pre budúcu výstavbu samostatnej budovy pre cirkevné gymnázium na ul. R. 
Zaymusa za 1,– Sk/ročne na dobu 30 rokov


Uznesenie č. /2003

Návrh na prevod obchodného podielu spoločnosti IPODEC ONYX Žilina, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Prevod obchodného podielu Mesta Žilina na spoločnosť IPODEC ONYX Žilina s. r. o. v nominálnej hodnote 150 000,– 
Sk za cenu 1 500,– Sk


Uznesenie č. /2003

Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Žilina invest, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Vstup Mesta Žilina do obchodnej spoločnosti Žilina invest, s. r. o. so 60 %-ným obchodným podielom
2. Vklad 120 000,– Sk Mesta Žilina do obchodnej spoločnosti Žilina invest, s. r. o.

Uznesenie č. /2003

Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2004

II. ukladá

1. Mestskej rade a prednostom komisií mestského zastupiteľstva vykonávať nevyhnutné zmeny v Pláne práce orgánov 
mesta na I. polrok 2004


Uznesenie č. /2003

Informácia o pripravovaných zmenách v školstve na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Informáciu o pripravovaných zmenách v školstve na území mesta Žilina

II. ruší

1. V súlade s ust. § 2b zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov 
Materskú školu na ul. Gaštanova 53 ku dňu 31. 12. 2003

III. schvaľuje

1. Odpredaj hnuteľného majetku Cirkevnej materskej škole „Pastierik“, Gaštanová 53, Žilina nachádzajúceho sa v 
priestoroch Cirkevnej materskej školy vrátane vybavenia školského stravovacieho zariadenia za cenu 1,– Sk 

Materská škola:
Základné prostriedky v celkovej hodnote 130 085,50 Sk
Drobný hmotný majetok
(od 501,– Sk do 30 000,– Sk) v celkovej hodnote 685 093,18 Sk
Drobný hmotný majetok 
(UP od 501,– Sk do 30 000,– Sk) v celkovej hodnote 330 419,13 Sk
DKP (OTE) do 500,– Sk v celkovej hodnote 335 315,15 Sk
DKP (UP) do 500,– Sk v celkovej hodnote 279 573,24 Sk

Školská jedáleň:
Základné prostriedky v celkovej hodnote 146 765,– Sk
Drobný hmotný majetok 
(od 501,– Sk do 30 000,– Sk) v celkovej hodnote 45 651,44 Sk 
OTE do 500,– Sk v celkovej hodnote 57 861,40 Sk

2. Uzatvoriť nájomnú zmluvu s Cirkevnou materskou školou „Pastierik“, Gaštanová 53, Žilina o prenájme nehnuteľnej 
budovy č. s. 3266 vrátane priestorov školského stravovacieho zariadenia na parc. č. KN 8132/1, zast. pl. (dvor) o 
výmere 4704 m2 a parc. č. KN 8132/2, zast. pl. o výmere 2285 m2 (škôlka) v k. ú. Žilina na dobu 30 rokov za cenu 
1,– Sk/ročne

IV. vyraďuje

1. Zo siete škôl a školských zariadení:
a) Základnú školu Trnové,
školské účelové zariadenie – Školská jedáleň Žilina – Trnové,
predškolské zariadenie – Materská škola Žilina – Trnové,
b) Základnú školu Žilina – Závodie, 
školské účelové zariadenie – Školská jedáleň Žilina – Závodie,
predškolské zariadenie – Materská škola Žilina – Závodie, 
c) Základná škola Žilina – Zádubnie,
školské účelové zariadenie – Školská jedáleň Žilina – Zádubnie, 
predškolské zariadenie – Materská škola Žilina – Zádubnie,

V. zaraďuje

1. Zaraďuje do siete škôl ako jeden právny subjekt:
a) Základnú školu s materskou školou Žilina – Trnové, súčasťou ktorej je školské účelové zariadenie – školská 
jedáleň ZŠ Žilina – Trnové,
b) Základnú školu s materskou školou Žilina – Závodie, súčasťou ktorej je školské účelové zariadenie – školská 
jedáleň ZŠ Žilina – Závodie,
c) Základnú školu s materskou školou Žilina – Zádubnie, súčasťou ktorej je školské účelové zariadenie – školská 
jedáleň ZŠ Žilina – Zádubnie,


Uznesenie č. /2003

Grantový systém – mesto Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Grantový systém – mesto Žilina so schválenou zmenou v bode 5, že príslušné komisie predložia svoj návrh 
primátorovi mesta 


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. mení

1. Uznesenie č. 48/2003 zo dňa 23. 06. 2003 týkajúce sa založenia budovy č. s. 3702, v ktorej je ŽILPO, s. r. o. v 
1/5-ne časti spoluvlastníkom a to LV č. 4676 na LV č. 7126


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada

1. Vládu SR a ministerstvo zdravotníctva o odplatný prevod Nemocnice s poliklinikou Mestu Žilina za 1,– Sk


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. nesúhlasí

1. So zámerom „Energetické zhodnocovanie tukov“ vo V. A. S., s. r. o. Žilina – Mojšová Lúčka 

II. podporuje

1. Nulový variant riešenia, ktorý vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, v ktorom je 
zdôraznený význam rekreačnej oblasti Vodného Diela Žilina ako významného centra rozvoja turizmu a regiónu. Oblasť 
ochrany životného prostredia a v tomto území zvlášť ochrana ovzdušia, vôd a bioty je v priamom súvise s rozvojom 
turizmu. 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2003

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa vydáva doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1991 o 
miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov nariadení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa vydáva doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1991 
o miestnych poplatkoch

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vydáva doplnok k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 1/1991 o miestnych poplatkoch na dobu 15 dní

Termín: 19. 12. 2003

VI. splnomocňuje

1. Ing. Jána Slotu, primátora mesta:
vydať úplné znenie VZN mesta Žilina č. 1/1991 o miestnych poplatkoch v znení VZN č. 8/1992, č. 9/1993, č. 2/1995, 
č. 1/1997, č. 5/1997, č. 7/1997, č. 5/2000, č. 6/2000, č. 3/2001, č. 5/2003 a č. 8/2003


Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2003

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o dani z nehnuteľností na rok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o dani z nehnuteľností na rok 2004

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o dani z nehnuteľností na rok 2004 na dobu 15 dní

Termín: 19. 12. 2003


Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2003

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytovanie 
opatrovateľskej služby na dobu 15 dní

Termín: 19. 12. 2003


Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2003 

Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001
Príloha č. 3 – Ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001
Príloha č. 3 – Ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
zabezpečiť vyvesenie Všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001
Príloha č. 3 – Ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004 na dobu 15 dní

Termín: 19. 12. 2003


Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina