Z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27. 10. 2003


Uznesenie č. /2003

Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. /2003

Informatívna správa o plnení zročných uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Informatívnu správu o plnení zročných uznesení

II. ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
1. Predložiť do zasadnutia mestského zastupiteľstva v mesiaci december 2003 Analýzu súčasného stavu Žilinského školstva

III. ruší

1. ZŠ na ul. R. Zaymusa v Žiline dňom 31. 07. 2003


Uznesenie č. /2003

Správa o zmenách rozpočtu Mesta Žiliny na rok 2003 – II. zmena

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Zvýšenie rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov na úseku školstva o 8 449 250,– Sk, podľa prílohy č. 1
2. Zmenu rozpočtu na úseku verejnoprospešných služieb, a to: znížiť položku „Čistenie mesta – osobitné práce cez MsÚ„ o 1 600 
000,– Sk a o to zvýšiť položku „Komunálne odpady – Odpady cez MsÚ„
3. Výstavbu polyfunkčného ihriska na sídlisku Vlčince vo výške 637 000,– Sk, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta Žilina 
4. Poplatky za parkovanie na sídliskách použiť na financovanie daných sídlisk


Uznesenie č. /2003

Správa o bezodplatnom prevode akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107 na 
Mesto Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Bezodplatný prevod akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107 na Mesto 
Žilina v zmysle rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 844 zo dňa 30. 08. 2002 v počte 
458 462 kusov akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 1000,– Sk.
2. Úhradu všetkých poplatkov spojených s prevodom akcií na Mesto Žilina.


Uznesenie č. /2003

Návrh na udelenie súhlasu k prevodu majetku Reštaurácií, štátneho podniku v likvidácii priamym predajom

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. súhlasí

1. S prevodom majetku štátneho podniku Reštaurácie Žilina v likvidácii priamym predajom a to:
pozemok parc. č. KN 74/7, zastavaná plocha o výmere 376 m2, pozemok parc. č. KN 74/15, zastavaná plocha o výmere 513 m2 obe v 
k. ú. Čičmany. Všetko vedené na LV č. 124 pani Kataríne Hajašovej, Jaseňová 5, 010 07 Žilina na základe vypracovaného 
znaleckého posudku

Uznesenie č. /2003

Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne
2. Rovnaké podmienky pri poskytovaní dotácie na užívanie plaveckých dráh v MKP Žilina pre športový klub Slávia Žilinská 
univerzita, plavecký oddiel aj pre plavecký oddiel Nereus.


Uznesenie č. /2003

Správa o činnosti Športcentra

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti Športcentra


Uznesenie č. /2003

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina doplnený o tieto stavby:
a) Rekonštrukciu orgánu v kostole Sv. Pavla apoštola 
b) Otvorený kultúry priestor – stanica Žilina – Záriečie

II. súhlasí

1. S vypracovaním a predložením žiadosti o granty na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na tieto aktivity:
a) Plán urbanistického rozvoja Žilina – západné mesto (v prípade budovania automobilky Hyunday aj Žilina – severné mesto)
b) Zriadenie projektovej kancelárie mestského úradu, oddelenie regionálneho rozvoja
c) Projekt riešenia integrovaného systému odpadového hospodárstva v meste Žilina


Uznesenie č. /2003

Informatívna správa o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Informatívnu správu o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období
2. Prioritne zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2004 financovanie opravy a údržby chodníkov


Uznesenie č. /2003

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta:

1) parc. č. KN 5731, zast. pl. o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina (ul. Geromettu) za účelom umožnenia dostavby polyfunkčného 
domu u ul. Štúrovej Monike Randovej, bytom Štúrova 4, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

2) parc. č. KN 823/16, záhrada o výmere 56 m2 v k. ú. Žilina za účelom zachovania záhradky Alexanderovi Závodskému, bytom 
Suvorovova 17, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

3) časť parc. č. KN 1577/2 o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Miroslavovi Linetovi, bytom Hollého 
410/58, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

4) časť parc. č. KN 998/37 o výmere 20 m2 v zmysle geometrického plánu č. 85/2000 v k. ú. Žilina (Závodská cesta) za účelom 
výstavby garáže Vojtechovi Pažitkovi, Dom stavbárov – Závodská cesta 2, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

5) časť parc. č. KN 4524/4 o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (ul. Nešporova) Ing. Georgesovi Gansé 
Dossou, bytom Jedlíkova 3429/12, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

6) časť parc. č. KN 5880/3 o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (ul. Nešporova) Alene Tomovej, bytom 
Jarná 2650/2, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

7) časť parc. č. KN 4524/2 o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (ul. Nešporova) MUDr. Zuzane 
Hajašovej, bytom Kvetná 4, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

8) časť parc. č. KN 4886/2 (diel 2) o výmere 336 m2 podľa geometrického plánu č. 35/2002 v k. ú. Žilina Ing. Dominikovi 
Furmánkovi, bytom Pribinova 6, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

9) časť parc. č. KN 1981/1 o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Milanovi Kováčovi, bytom 
Moyzesova 11, Žilina 600,– Sk/m2

10) časť parc. č. KN 2451/15 o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Zuzane Mackovej, bytom Moyzesova 11, 
Žilina za cenu 600,– Sk/m2

11) časť parc. č. KN 2451/15 o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Stanislavovi Bažánymu, bytom 
Moyzesova 22, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

12) 118/120 podiel z pozemku PK parc. č. 1864/1 pasienok, novovzniknutá parc. č. KN 4971/8, ost. pl. o výmere 323 m2 v zmysle 
geometrického plánu č 1/2003 v k. ú. Žilina za účelom rozšírenia záhradky pri rodinnom dome Ing. Petrovi Závodskému, bytom 
Komenského 2187/65, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

13) časť parc. č. KN 1568/1 o výmere cca 54 m2 za účelom zriadenia záhradky MUDr. Andrei Olosovej, bytom Bratislavská 415/15, 
Žilina za cenu 500,– Sk/m2

14) časť z PK parc. č. 458/2 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou) za účelom výstavby garáže JUDr. 
Tatiane Vrlíkovej, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

15) časť z PK parc. č. 485/2 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou) za účelom výstavby garáže Mgr. 
Michal Bittšanský, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

16) uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v práve vstupu, prechodu a prejazdu na domu 99 rokov na parc. 
č. KN 7930/31, ostatná plocha o výmere 507 m2 a prac. č. KN 7930/32, ostatná plocha o výmere 93 m2 v k. ú. Žilina s IMORENT 
Alpha s. r. o., Bratislava, vlastníkom „obchodného centra Kaufland“ na parc. č. KN 7930/11, 7930/15, 7930/16, 7930/30 
zapísaných na LV č. 6119 v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Žilina, k. ú. Žilina

17) uzavretie darovacej zmluvy pre plynovod SO 03 G1, G4 na stavbu „Technická vybavenosť pre IBV – 54 rodinných domov, Hájik 
– 2. stavba (stavby č. 10 601)“ Obytný súbor IBV DOSS Žilina – Hájik v hodnote 1 986 380,– Sk Slovenskému plynárenskému 
priemyslu a. s. Bratislava, odštepný závod Žilina

18) parc. č. KN 1248/48 o výmere 38 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 77/2002 za účelom rozšírenia svojej 
podnikateľskej činnosti Jaroslavovi Gaškovi, bytom Veľká okružná 3, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

19) parc. č. KN 451, záhrada o výmere 450 m2 v k. ú. Trnové za účelom výstavby rodinného domu Rudolfovi Moravčíkovi, bytom 
Chotárna 492/5, Žilina – Trnové za cenu 600,– Sk/m2

20) parc. č. KN 4840/7 o výmere 375 m2 v zmysle geometrického plánu č. 1-174/2000 v k. ú. Žilina (ul. Tajovského), pozemok 
pod halou na squash č. s. 3780 vo vlastníctve žiadateľa – Štýl s. r. o., so sídlom Tajovského 5, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2

21) časť pozemku parc. č. KN 3960/2 o výmere cca 75 m2 v k. ú. Žilina Mariánovi Ročiakovi, bytom Limbová 18, Žilina za cenu 
100,– Sk/m2
22) časť parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (lokalita pod nemocnicou) Ing. Eve 
Glovniakovej, bytom Predmestská 42, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

23) časť parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Stanislavovi Bobekovi – ŽILMONT 
s. r. o., ul. Jánošíkova 20, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

24) parc. č. KN 1938/3, orná pôda o výmere 322 m2 v k. ú. Považský Chlmec za účelom rozšírenia záhrady Jozefovi Jaššovi, 
bytom Pod Skalkou 447/19, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

25) parc. č. KN 433/2 o výmere 2456 m2 a parc. č. KN 433/1 o výmere 2379 m2 v k. ú. Budatín za účelom výstavby rodinných 
domov Cda consulting, Sládkovičova 13, Žilina s podmienkou následnej rekonštrukcie ihriska na náklady kupujúceho a 
predloženia štúdie pri podpísaní kúpno-predajnej zmluvy za cenu 1000,– Sk/m2

26) Dom služieb Žilina – Bánová, súp. č. 10, parc. r. KN 457, zast. pl. o výmere 563 m2 v k. ú. Bánová firme Staving – SK, s. 
r. o., Jabloňová 59, Žilina s podmienkou, že bude zriadené vecné bremeno – miestnosť pre poslanca s rozhlasovou ústredňou a 
minimálne jednej prevádzky služieb za cenu určenú v zmysle vyhl. č. 86/2002 Z. z. s podmienkou, že rekonštrukcia budovy bude 
vykonaná do konca marca 2004

27) časť parc. č. KN 6585/2 o výmere 675 m2 a časť parc. č. KN 6586/1 o výmere 825 m2 v k. ú. Žilina na ul. Tomáša Ružičku za 
účelom vybudovania polyfunkčného administratívno-obslužného objektu s parkovacími plochami pre poskytovanie služieb prevádzky 
požičovne osobných automobilov Jozefovi Kopasovi, bytom ul. Borová 36, Žilina za cenu určenú súdnoznaleckým posudkom, 
minimálne 500,– Sk/m2

28) parc. č. KN 1981/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Mgr. Miroslave Franerovej, bytom M. R. 
Štefánika č. 899/26, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

29) parc. č. KN 1872/1 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Jiřine Jandáčkovej, bytom ul. Republiky 9, 
Žilina za cenu 600,– Sk/m2

2. Odpredaj hnuteľného majetku:

1) Základnej cirkevnej škole Romualda Zaymusa v Žiline nachádzajúceho sa v priestoroch základnej školy vrátane vybavenia 
školského stravovacieho zariadenia za cenu 1,– Sk
Hnuteľný majetok je evidovaný v inventarizačných zoznamoch nasledovne:
Základné prostriedky v hodnote 939 302,40 Sk
DKP nad 500,– Sk v hodnote 765 321,35 Sk
Učebné pomôcky nad 500,– Sk v hodnote 1 373 980,59 Sk
DKP do 500,– Sk v hodnote 321 719,85 Sk
Učebné pomôcky do 500,– Sk v hodnote 553 273,30 Sk

II. ruší

1. Uznesenie č. 45/2003, odst. 23 zo dňa 23. 06. 2003
Dom služieb Žilina – Bánová, súp. č. 10, parc. č. KN 457, zast. pl. o výmere 563 m2 v k. ú. Bánová Stavebnej mechanizácii, 
ul. Jánošíková 264, Žilina s podmienkou, že bude zriadené vecné bremeno – miestnosť pre poslanca s rozhlasovou ústredňou a 
minimálne jednej prevádzky služieb za cenu určenú v zmysle vyhl. č. 86/2002 Z. z.
2. Uznesenie č. 45/2003, odst. 20 zo dňa 23. 06. 2003
časť pozemku parc. č. KN 5038/5, zast. pl. o výmere cca 1500 m2 v k. ú. Žilina na ul. Internátna za účelom vybudovania 
polyfunkčného administratívno-obslužného objektu s parkovacími plochami pre poskytovanie služieb prevádzky požičovne osobných 
automobilov Jozefovi Kopasovi, bytom ul. Borová 36, Žilina za cenu 500,– Sk/m2


Uznesenie č. /2003

Ekonomická analýza plateného parkovania vozidiel v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Ekonomickú analýzu plateného parkovania vozidiel v meste Žilina

II. súhlasí

1. So skrátením minimálnej doby parkovania z 1 hod na ½ hod v II. a III. pásme s účinnosťou od 01. 01. 2004
2. Vo vianočnom období (20. 12. – 06. 01.) s poskytovaním bezplatného parkovania
3. So sprenosnením rezidentskej parkovacej karty
4. S vydávaním parkovacích kariet na dobu 7, 30 a 90 dní s účinnosťou od 01. 01. 2004


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. súhlasí

1. S dodatkom zmluvy s firmou Žilpo, s. r. o., V. Javorku 5, Žilina

Predmet dodatku:
Uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov medzi rovnakými účastníkmi zo dňa 17. 06. 2002 v znení dodatku č. 1 zo 
dňa 16. 10. 2002 (úplné znenie) sa mení a dopĺňa s účinnosťou od 01. 01. 2003 takto:

V čl. IV. – Výška úhrady a platenie nájomného
Bod 2)

Vymazáva sa časť vety: Podmienkou platnosti dohody o takto stanovenej cene je záväzok nájomcu investovať 90% ročného zisku po 
zdanení, vykázaného v ročnej účtovnej uzávierke, na opravy, rekonštrukcie, technické zhodnotenie, technické dovybavenie a 
zvýšenie štandardu predmetu nájmu…
Zapisuje sa v rovnakej časti: Podmienkou platnosti dohody o takto stanovenej cene je záväzok nájomcu investovať najmenej 10% 
ročného zisku po zdanení, vykázaní v ročnej účtovnej uzávierke, na opravy, rekonštrukcie, technické zhodnotenie, technické 
dovybavenie, zvýšenie štandardu predmetu nájmu a nákup investičného majetku…

V č. VI. – Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
Bod 2)

Vymazáva sa časť vety: má nájomca právo samostatne rozhodnúť o realizácii záväzku nájomcu investovať 90% ročného zisku
Zapisuje sa v rovnakej časti: má nájomca právo samostatne rozhodnúť o realizácii záväzku nájomcu investovať 10% ročného zisku 
s účinnosťou od 01. 01. 2004

Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. vyzýva

1. Dopravný inšpektorát a Slovenskú správu ciest o prijatie opatrenia na ceste III. triedy cez mestskú časť Vranie, ktorá 
zamedzí prejazdu vozidiel z mesta Žilina cez Vranie smerom do Rudinky a opačným smerom, nakoľko šírkové usporiadanie cesty 
neumožňuje bezpečný prejazd motorových vozidiel a dochádza k ohrozeniu občanov v miestnej časti. 


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. vyjadruje

1. Nespokojnosť s riadením Žilinskej nemocnice s poliklinikou, ktorá vedie ku kolapsu. Poslanci mestského zastupiteľstva majú 
záujem o opateru a starostlivosť občanov mesta.

II. žiada

1. Ministra zdravotníctva o urgentné personálne zmeny vedenia nemocnice. 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2003

Návrh na doplnenie všeobecne záväzného nariadenia č. 12/1992 doplneného všeobecne záväzným nariadením č. 9/1994 o usmerňovaní 
podnikateľskej činnosti na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. vydáva

1. Doplnenie všeobecne záväzného nariadenia č. 12/1992 doplneného všeobecne záväzným nariadením č. 9/1994 o usmerňovaní 
podnikateľskej činnosti na území mesta

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť vyvesenie Doplnenia Všeobecne záväzného 
nariadenia č. č. 12/1992 doplneného všeobecne záväzným nariadením č. 9/1994 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území 
mesta na úradnej tabuli mesta Žilina 

Termín: 29. 10. 2003


Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina