Z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02. 09. 2003

Správa o činnosti Mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline


Informatívna správa o plnení zročných uznesení 

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o plnení zročných uznesení


Správa o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za I. polrok 2003 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2003

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. Hospodárenie mesta Žiliny za I. polrok 2003 skončilo účtovným prebytkom bo výške 57 923 tis. Sk.
2. Účelové zdroje zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a účelových fondov vo výške 290 265 boli v priebehu I. polroku 
použité v súlade s účelom určenia. 

3. Novonavrhnuté zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Žiliny predpokladajú rozpočet prebytkový, 
pričom prebytok predstavuje 15 tis. Sk

II. schvaľuje

1. Správu o plnení rozpočtu mesta Žiliny za I. polrok 2003 a zmeny rozpočtu na rok 2003 – I. zmena

2. Doplnenie a pozmenenie uznesenia MZ č. 47/2003 zo dňa 23. 06. 2003
Prijatie dlhodobého investičného úveru z Ľudovej banky a. s. za týchto podmienok:
- výška úveru 40 000 000,– Sk
- úroková sadzba odvodená od 6-mes. BRIBOR + 1,10 % p. a.
- poplatok za spracovanie úveru 125 000,– Sk
- čerpanie úveru do 31. 12. 2003
- splatnosť úveru k 25. 06. 2011
- splátky: mesačné splátky k 25. dňu v mesiaci vo výške 444 444,– Sk prvá splátka 25. 01. 2004, posledná splátka 25. 06. 2011 
vo výške 444 444,– Sk
- splátka úrokov: mesačne
- účel úveru: financovanie rekonštrukcie Mestského divadla v r. 2003
- zabezpečenie úveru: nehnuteľnosti mesta evidované Správou katastra Žilina, LV č. 1100
- parc. č. 5396/8 o výmere 3283 m2, pozemok na parc. č. 5433/2 o výmere 402 m2, stavby: dielne na parc. č. 5396/8, sociálna 
budova na parc. č. 5433/2
- notárska zápisnica, exekučný titul na majetok klienta
- 8 % ročných vlastných príjmov mesta cez účet v Ľudovej banke, a. s.

3. Zvýšenie rozpočtu Mesta na rok 2003 MsHK Žilina, a. s. o 16 mil. Sk

III. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline:
zabezpečiť dodržiavanie schváleného rozpočtu verejnoprospešných služieb a pravidelne zabezpečovať vecnú kontrolu vykonaných 
služieb
Termín: 31. 12. 2003

2. RNDr. Milanovi Čelkovi, CSc.:
preveriť reálne finančné prostriedky pre fungovanie základného školstva
Termín: 20. 10. 2003


Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline


Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. odpredaj nehnuteľností mesta:

1) parc. č. KN 6466, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, pozemku pod garážou č. s. 5297 na Rajeckej ceste Milanovi 
Frátrikovi, bytom Hlinská 39, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

2) parc. č. KN 4997/1, záhrada o celkovej výmere cca 192 m2 v k. ú. Žilina nasledovne: 
· príjazdová cesta – 67 m2 
· pozemok pod garáž – 30 m2 
· izolačná zeleň – 95 m2 
Ing. Vladimírovi Ďuranovi, bytom Bôrická cesta, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

3) časť pozemkov parc. č. KN 2518 a 2519 o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina (ul. Revolučná), ktoré už boli uznesením č. 
29/2003 schválené za účelom výstavby garáže Ing. Henriete Cipkovej, bytom Pribinova č. 39 Žilina. Vypracovaním geometrického 
plánu č. 47/2003 bolo zistené, že časť garáže zasahuje do parcely č. KN 2514/1 o výmere 2 m2 za cenu 600,– Sk/m2

4) časti pozemku parc. č. KN 2018/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (ul. Republiky) za účelom výstavby garáže Radovanovi 
Kozákovi, bytom Republiky č. 23 Žilina za cenu 600,– Sk/m2

5) časti pozemku parc. č. KN 1872/1 o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Petrovi Pilarčíkovi, CSc., 
bytom ul. Republiky č. 999/7, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

6) časti pozemku parc. č. KN 2156/2 o výmere 24 m2 + 24 m2 za účelom výstavby dvoch garáží v k. ú. Žilina (Pod nemocnicou) 
Ondrejovi Kompaníkovi spolu so synom Romanom Komparíkom, obaja bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

7) parc. č. KN 4451/43 o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 4947 (Komenského ul.) Doc. Ing. Alojzovi 
Žiačikovi, CSc., bytom Nám. Ľ. Fullu 14 Žilina za cenu 500,– Sk/m2

8) parc. č. KN 6508 o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5339, ev. č. 1339 na Rajeckej ceste Anne 
Hlávkovej, bytom Gabajova 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

9) rodinného domu č. s. 1013 (ul. 1. mája) spolu s pozemkom parc. č. KN 2442, zast. pl. o výmere 387 m2 a prislúchajúcim 
pozemkom záhradou parc. č. KN 2443 o výmere 77 m2 v k. ú. Žilina do podielového spoluvlastníctva Hedvige Spitzerovej rod. 
Haasovej, bytom Peskovej 14, Praha 5, Gabriele Margite Gánikovej, rod. Haasovej, bytom New York, Eranovi Haasovi, bytom 
Izrael a Amitovi Haasovi, bytom Izrael, zastúpení Ing. Lýdiou Cibulovou, trvale bytom Mýtna 27, Bratislava, prechodne bytom 
Smreková 3, Žilina, do 2/6-nového podielu. Záhradu o výmere 77 m2 za cenu 1000,– Sk/m2 a podiel na dome spolu s pozemkom za 
znalecký posudok

10) časť pozemku parc. č. KN 6281 o výmere cca 990 m2 v k. ú. Žilina (lokalita Junior, ul. Hlinská) za účelom výstavby 
polyfunkčného zariadenia v rámci ktorého budú umiestnené administratívne prevádzky a ďalej predajne drogérie, kozmetiky, 
kvetov a ubytovacieho zariadenia s možnosťou stravovania VEGASTAVu s.r.o., so sídlom Bytčická cesta 32 Žilina za cenu 900,– 
Sk/m2 s tým, že Mesto Žilina bude mať predkupné právo a právo spätnej kúpy ak nezapočne s výstavbou polyfunkčného zariadenia 
do 1 roka do nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku a podmienkou zlikvidovania provizórnych predajných stánkov a 
zabezpečenia predaja tovarov z nich v polyfunkčnom objekte

11) časť pozemku parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavy garáže Ľubomírovi Mažgútovi, bytom 
Predmestská 58, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

12) časť pozemku parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Igorovi Krškovi, bytom 
Pod Hôrkou 1703/10, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

13) časť pozemku parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Karin Thielovej, bytom 
Predmestská 36, Žilina za cenu 600,– Sk/m2

14) parc. č. KN 6700, zast. pl. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou – ul. Veľká Okružná), pozemok pod 
garážou č. s. 150 Ing. Andrejovi Sočuvkovi, bytom D. Dlabača 2, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

15) neknihovaná parc. č. 5887 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania obchodnej jednotky MYKA spol. s r. o., 
Bernolákova 60, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

16) parc. č. KN 7739/7, ostat. pl. o výmere 347 m2 v zmysle geometrického plánu č. 68/2003 za účelom vybudovania prevádzky 
pizzeria, ktorá by spĺňala celoročný účel Milanovi Saganovi, bytom J. Silana 11, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2 s tým, že Mesto 
Žilina bude mať predkupné právo a právo spätnej kúpy ak nezapočne s výstavbou prevádzky do 1 roka od nadobudnutia 
vlastníckeho práva k pozemku. 

17) K+K STAV, s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina bol uznesením MZ do dňa 11. 11. 2002 bod h) odsúhlasený odpredaj časti pozemku 
v k. ú. Žilina parc. č. KN 7740/1 o výmere cca 2000 m2 za cenu 1000,– Sk/m2. Firma K+K STAV, s. r. o. sa vzdala práva na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy v prospech JUDr. Ladislava Kuruca s manž., obaja bytom Podháj 151, Bratislava a Ing. Jaroslava 
Helingera s manž., obaja bytom Wolkerova 11, Bratislava za účelom vybudovania autopredajne OPEL a DAEWOO za cenu 750,– Sk/m2

18) parc. č. KN 6650/2, ostat. pl. o výmere cca 160 m2 a časť parc. č. KN 6663/1, ostat. pl. o výmere cca 178 m2 v k. ú. 
Žilina za účelom výstavby rodinného domu Petrovi Nemčíkovi, bytom V. Spanyola 2125/14, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

19) parc. č. KN 436/3, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina Monike Lichnerovej, bytom Tatranská 3111/9, Žilina za cenu 
500,– Sk/m2

20) dom č. s. 213 postavený na pozemku parc. č. KN 34, zast. pl. o výmere 424 m2 a záhrady parc. č. KN 35 o výmere 290 m2 v 
k. ú. Dlhá nad Kysucou Ing. Jánovi Slotovi, bytom Gaštanová ul., Žilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom

21) parc. č. 4840/2, zast. pl. o výmere 3497 m2, parc. č. 4840/10, zast. pl. o výmere 621 m2 REAL TRADE, s. 
r. o., Nám. Ľ. Štúra 1, Žilina za cenu 1,- Sk s podmienkou, že kupujúci poskytne bezodplatne prenájom volejbalovým klubom na dobu 15 rokov. 
Volejbalové kluby budú uhrádzať len prevádzkové náklady.

2. kúpu nehnuteľností:

1) parc. pk. č. 710/1 od p. Eleny Daniškovej na základe žiadosti Jaroslavy Gažúrovej – ŠK REAL, Národná 13, Žilina z dôvodu 
vybudovania prístupovej komunikácie s prípojkami inžinierskych sietí pri svojom rodinnom dome parc. č. KN 1543/1 v k. ú. 
Trnové za cenu 1,– Sk

II. ukladá

1. Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta: 
predložiť správu mestskému zastupiteľstvu o postupe odpredaja pozemku na autobusovom nástupišti Ing. Ladislavovi Slotovi
Termín: 20. 10. 2003

2. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu: 
preveriť dodržiavanie podmienok predaja pozemku firme Shell s súvislosti s poskytovaním bezplatných parkovacích miest
Termín: 20. 10. 2003


Analýza o zavedení systému plateného parkovania v meste Žilina

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Analýzu o zavedení systému plateného parkovania v meste Žilina

II. ukladá

1. Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu:
predložiť ďalšiu ekonomickú analýzu plateného parkovania vozidiel v meste Žilina termíne do dvoch mesiacov
Termín: 02. 11. 2003


Vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a humanity v meste Žilina

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Analýzu Vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a humanity v meste Žilina s doplnkom, že o finančné 
prostriedky môžu požiadať aj právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, zdravotníctva a 
sociálnych vecí

II. ukladá

1. Predsedovi komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej – Ing. Andrejovi Sočuvkovi; komisie vzdelávania, školstva a kultúry – 
RNDr. Milanovi Čelkovi, CSc.; komisie mládeže a športu – Mgr. Petrovi Fiabánemu podrobne rozpracovať predloženú analýzu a 
navrhnúť objem finančných prostriedkov na grantový systém pre kultúru, vzdelávanie, šport, humanitu, zdravotníctvo a sociálne 
veci do rozpočtu mesta na rok 2004


Plány práce komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline na II. polrok 2003

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Plány práce komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline na II. polrok 2003


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. odvoláva

1. mjr. Mgr. Ľubomíra Hrabovca na základe vlastnej žiadosti z funkcie náčelníka mestskej polície dňom 31. 08. 2003

II. menuje

1. por. Miloša Michelčíka do funkcie náčelníka mestskej polície dňom 01. 09. 2003


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odmenu vo výške jednomesačného funkčného platu Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta pri príležitosti životného jubilea 
(50. narodenín)


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Vypísanie medzinárodného tendra na odpredaj Športovej haly s podmienkou zachovania športového vyžitia


Ing. Ján Slota, v. r. 
primátor mesta Žilina