Z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 09. 07. 2003

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. vstup Mesta do a. s. Veľkogaráže Na studničkách 
2. vkladom Mesta do a. s. budú pozemky o výmere cca 2000 m2 a asanácia existujúcej budovy z tejto lokality
3. za člena predstavenstva p. Daniela Kováčika
4. za člena dozornej rady MUDr. Ľubomíra Bažíka


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prevzatie úveru vo výške 100.000.000,– Sk, slovom jedenstomiliónov korún z Tatrabanky za účelom prefinancovania 
realizovaných kapitálových výdavkov

II. súhlasí

1. s ručením úveru záložným právnom na: akcie Prvej komunálnej banky a. s. v počet 2000 ks vo vlastníctve Mesta Žilina v 
menovitej hodnote jednej akcie 10.000,– Sk v zaknihovanej podobe, ISIN č. 1110001270 a futbalovým štadiónom vrátane pozemkov. 


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

odovzdanie stavieb na realizáciu: Vodovod Vranie I. stavby, Vodovod Vranie II. stavba a Plynovod Vranie investorovi – 
dodávateľovi. Po ukončení výstavby, vykonaní funkčných skúšok stavieb, geometrického zamerania a vystavení protokolov z 
kolaudácie odovzdanie stavieb Mestu.
(Podmienky realizácie a financovania stavieb budú obsiahnuté v zmluvách o budúcich kúpnych zmluvách a následne v kúpnych 
zmluvách.)

Investor a zároveň dodávateľ: MOBIKO INVEST s. r. o. Valašské Meziřičí, Agrocentrum Kouty 034, zastúpená p. Jaromírom 
Hlaváčom zaúveruje uvedené stavby s investičným nákladom cca 1.000.000,– EUR. 


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. súhlasí

1. s vytvorením Útvaru regionálneho rozvoja v rámci Spoločného obecného úradu a organizačnej štruktúry Mesta

II. žiada

1. komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline spolupracovať a podieľať sa na tvorbe Regionálneho rozvojového plánu Mesta 
Žilina v termíne júl až október 2003Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina