Zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 23. 06. 2003


Uznesenie č. /2003

K správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva


Uznesenie č. /2003

K Správe o plnení uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o plnení uznesení


Uznesenie č. /2003

K Plánu práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Žiline na II. polrok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Žiline na II. polrok 2003

II. ukladá

1. Mestskej rade 
vykonávať nevyhnutné zmeny v Pláne práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na II. polrok 2003
2. Predsedom komisií
predložiť mestskému zastupiteľstvu Plán práce komisií na II. polrok 2003

Termín: 15. 08. 2003


Uznesenie č. /2003

K Správe o činnosti Mestskej polície Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti Mestskej polície v Žiline


Uznesenie č. /2003

K Urbanistickej štúdii Žilina – Priečne

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Návrh zadania urbanistickej štúdie Žilina – Priečne


Uznesenie č. /2003

K Návrhu na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje 

1. odpredaj nehnuteľností mesta:

1) parc. č. KN 6407, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5247 na Rajeckej ceste PhDr. Jozefovi 
Šujanskému, bytom Lichardova 22, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

2) parc. č. KN 6397, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 1237 na Rajeckej ceste Doc. Ing. 
Ivovi Milatovi, CSc., bytom Severná 51, Žilina za cenu 500,– Sk/m²

3) parc. č. KN 6377, zast. pl. o výmere 18 m²v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5217 na Rajeckej ceste MUDr. Ľudmile 
Grúňovej, bytom Gabajova 20, Žilina, za cenu 500,– Sk/m² 

4) parc. č. KN 6380, zast. pl. o výmere 17 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5220 na Rajeckej ceste Eve Karabovej, 
bytom Jarná 2, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

5) parc. č. KN 6443, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5274 na Rajeckej ceste Františke 
Michalovej, bytom Hlinská č. 18, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

6) parc. č. KN 4451/4, zast. pl. o výmere 19 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou ev. č. 918 (súp. č. 4918) Doc. Ing. 
Bernardovi Bednárikovi, CSc., bytom Hlinská 12, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

7) pozemkov pod stávajúcimi garážami
- parc. č. KN 4451/17, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4939, 
Doc. Ing. Liborovi Paličkovi, bytom Pittsburgská 5, Žilina
- parc. č. KN 4451/41, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4945, 
Ing. Karolovi Doboszovi, bytom Jarná 2, Žilina
- parc. č. KN 4451/42, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4946, 
Ing. Lucii Zaťkovej, bytom Hečkova 40, Žilina
- parc. č. KN 4451/44, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4948,
Antonovi Fedorovi, bytom Nám.Ľ.Fullu 17, Žilina 
- parc. č. KN 4451/45, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4949,
Prof. Ing. Dušanovi Kevickému, bytom Jarná 10, Žilina 
za cenu 500,– Sk/m2. 

8) parc. č. KN 381/3, zast. pl. o výmere 20 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 815 na ul. Kalinčiaka Jozefovi 
Kuchárikovi, bytom Framborská 48, Žilina za cenu 500,– Sk/m²

9) parc. č. KN 6666/1, zast. pl. o výmere cca 80 m² v k. ú. Žilina Dušanovi Dorčíkovi, bytom Ľubľanská 7, Žilina za cenu 
600,– Sk/m²

10) parc. č. KN 2971/27, zast. pl. o výmere 20 m² v k. ú. Žilina Rade Slovenského rybárskeho zväzu Žilina za cenu 100,– Sk/m²

11) časti pozemku parc. č. KN 5848/1 o výmere cca 60 m² v k. ú. Žilina do podielového spoluvlastníctva každému 1/3 za účelom 
zlepšenia prístupu na pozemok parc. č. KN 5379/1 vo vlastníctve menovaných žiadateľov:
Marty Klimekovej, bytom Sv. Bystríka č. 1, Žilina, 
Mgr. Nadeždy Zaičková, bytom Medvedzie 150/32-11, Tvrdošín, 
Ing. Michala Hulíka, bytom Alexyho 1, Martin 
za cenu 500,– Sk/m²

12) časť pozemku vo dvorovej časti bytového domu na ul. M.R. Štefánika, parc. č. KN 2673/2 o výmere cca 80 m² v k. ú. Žilina 
Róbertovi Závadskému, bytom Okružná 27, Michalovce za cenu 1 000,– Sk/m²

13) parc. č. KN 6197, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemku pod garážou č. s. 6113 na Komenského ul. Vrzgulovej 
Elene, bytom A. Bernoláka 70, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

14) časť pozemku parc. č. KN 2156/2, ostat. pl. o výmere cca 18 m² pod prefabrikovanú garáž na ul. Veľká Okružná v k. ú. 
Žilina Karolovi Thielovi, bytom Predmestská 36, Žilina za cenu 600,– Sk/m²

15) parc. č. KN 463/2, záhrada o výmere 138 m² v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia záhrady pri stávajúcom rodinnom dome č. 
7/35 (Štaffenovský dvor parc. č. KN 423/1, 423/2) Jurajovi Zuziakovi, bytom Bystrická 46, Žilina – Bytčica za cenu 500,– 
Sk/m²

16) parc.č.KN 6811 (pôvodná neknihovaná parc.č. 5999/2-cesta) o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina, pozemku pod garážou ev. č. 
1135 Antonovi Jandákovi, bytom Hlinská 10, Žilina za cenu 500,– Sk/m²

17) parc. č. KN 5982/6, zast. pl. o výmere 13 m² a pozemku parc. č. KN 5982/8, zast. pl. o výmere 37 m2 v zmysle 
geometrického plánu č. 9/2003 v k. ú. Žilina na ul. Tichá firme AKIN s.r.o., Tichá ul. 12, Žilina za cenu 200,– Sk/m²

18) parc. č. KN 5982/7 o výmere 123 m² v zmysle geometrického plánu č. 9/2003 v k. ú. Žilina na ul. Tichá firme ADS-dverové 
systémy, Kragujevská č. 4, Žilina za cenu 200,– Sk/ m² 

19) časť pozemku parc. č. KN 1235/20 o výmere cca 1,4 m² v k. ú. Závodie za účelom zachovania šírky vnútorného priestoru 
krajnej garáže na parc. č. KN 1235/94 Dušanovi Švantnerovi, bytom Pod sadom 1, Žilina – Závodie za cenu 600,– Sk/m² 

20) časť pozemku parc. č. KN 5038/5, zast. pl. o výmere cca 1500 m2 v k. ú. Žilina na ul. Internátna za účelom vybudovania 
polyfunkčného administratívno-obslužného objektu s parkovacími plochami pre poskytovanie služieb prevádzky požičovne osobných 
automobilov Jozefovi Kopasovi, bytom ul. Borová 36, Žilina za cenu 500,– Sk/m²

21) zámena pozemkov medzi Mestom Žilina, Darinou Jurgovou, bytom Predmestská 28, Žilina a Vladimírom Škvarkom, bytom Jarná 
26, Žilina v zmysle geometrického plánu č. 50/2000 v k. ú. Závodie tak, že Mestu Žilina zostane zachovaná výmera pozemkov a 
to nasledovne: pozemok parc. č. KN 1472/143 (diel 6 GP) o výmere 240 m² vo vlastníctve Dariny Jurgovej za pozemok parc. č. KN 
1472/139 (diel 2 GP) o výmere 185 m² a parc. č. KN 1472/140 (diel 3 GP) o výmere 55 m² vo vlastníctve Mesta Žilina. Výsledkom 
zámeny bude vlastníctvo Mesta Žilina k parc. č. KN 1472/143 o výmere 240 m², vlastníctvo Dariny Jurgovej k parc. č. KN 
1472/139 o výmere 185 m² a vlastníctvo Vladimíra Škvarku k parc. č. KN 1472/140 o výmere 55 m² v k. ú. Závodie

22) parc. č. KN 8130, zast. pl. o výmere 607 m2 v k. ú. Žilina pod stávajúcou predajňou potravín č. s. 3325 na Smrekovej ul. 
vo vlastníctve menovanej a o časť pozemku parc. č. KN 8131 ostat. pl. o výmere cca 205 m2 v k. ú. Žilina, ktorá sa nachádza v 
jej blízkosti Janke Porubcovej, bytom ul. Hričovská 237/49, Žilina za cenu 500,– Sk/m² za podmienky, že priestor bude slúžiť 
na predajňu potravín

23)
- Kultúrny dom Zádubnie, súp. č. 248, na prac. č. KN 1, zast. pl. o výmere 1352 m² v k. ú. Zádubnie Ladislavovi Belancovi, 
bytom Zádubnie 173, Žilina
- Kultúrny dom Bytčica, súp. č. 1, na prac. č. KN 342/1, zast. pl. o výmere 3371 m² v k. ú. Bytčica 
..........................................................................................
- Kultúrny dom Závodie, súp. č. 394, parc. č. KN 710, zast. pl. o výmere 732 m² v k. ú. Závodie West Europe Services 
Consulting, s. r. o., Bytčická cesta 32, Žilina, pobočka Geromettu 13, Žilina
- Kultúrny dom Budatín, súp. č. 387, parc. č. KN 455/2, zast. pl. o výmere 511 m² Bohuslavovi Repkovskému, bytom Biela 15, 
Žilina – Budatín
- Kultúrny dom Považský Chlmec, súp. č. 322, parc. č. KN 765/8, zast. pl. o výmere 867 m² v k. ú. Považský Chlmec Antonovi 
Gažicovi, bytom Bytčianska 49, Žilina – Považský Chlmec a PaedDr. Michalovi Červenému, bytom Gaštanova 4, Žilina
- Dom služieb Žilina – Bánová, súp. č. 10, parc. č. KN 457, zast. pl. o výmere 563 m² v k. ú. Bánová Stavebnej mechanizácii, 
ul. Jánošíková 264, Žilina
za podmienok, že bude zriadené vecné bremeno – miestnosť pre poslanca s rozhlasovou ústredňou a minimálne jednej prevádzky 
služieb za cenu určenú v zmysle vyhl. č. 86/2002 Z. z.

24) pozemok na parc. č. KN 1472 v k. ú. Žilina – Závodie o výmere cca 2200 m² za účelom výstavby bytových domov
F1 24 b. j.
F2 24 b. j.
F3 22 b. j.
F4 26 b. j.
G5 22 b. j.
G6 26 b. j.
Slovpanelu a. s., Žilina, Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m²

25) parc. č. KN 4795/4 v k. ú. Žilina o výmere cca 450 m² za účelom využitia záhrady Róbertovi Dedičovi a manž. Jarmile, 
bytom Dubová 4, Žilina s podmienkou zachovania stromovej zelene za cenu 500,– Sk/m²

II. mení

1) uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 52/2000 bod n/
predĺženia termínu k vybudovaniu parkoviska pred obchodnou jednotkou CENTRUM na ul. Vysokoškolákov, sídlisko Vlčince II, do 
troch mesiacov od nadobudnutia, za predpokladu, že PRIMA ZDROJ holding, a. s. uzatvorí kúpnu zmluvu do 30. 09. 2003 a do 
uvedeného termínu zaplatí aj kúpnu cenu. V kúpnej zmluve bude uvedený účel odpredaja pozemku, t. j. vybudovanie parkoviska 
najneskôr do 30. 06. 2004 a predkupné právo Mesta Žilina za tých istých podmienok. 


Uznesenie č. /2003

K Dôvodovej správe k nadobudnutiu obchodného podielu Mesta Žilina v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., 
Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Vstup Mesta Žilina do Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Žilina s 25 %-ným podielom
2. Vklad 50 tis. Sk Mesta Žilina do Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Žilina
3. Za konateľa Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Žilina Daniela Kováčika
4. Za člena dozornej rady Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Žilina Mgr. Richarda Hulína


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Prevzatie úveru vo výške 40 000 000,– Sk, slovom štyridsať miliónov korún, za účelom splatenia úveru poskytnutého Tatra 
bankou a. s., resp. na realizáciu rozvojových programov mesta. 
Doba trvania: 8 rokov
Poplatok: 125 000,– Sk
Výška úroku: do 8%
Zabezpečenie úveru: nehnuteľnosti mesta Žilina: budova radnice s pozemkom 
Notárska zápisnica, exekučný titul na majetok klienta


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. súhlasí

1. so založením budovy v k. ú. Žilina, postavenej na parc. č. KN 7930/4, zapísanej na LV č. 4676 na Katastrálnom úrade v 
Žiline, Správa katastra Žilina, ako dom č. súp. 3702, Poliklinika Žilina – Vlčince, ul. Vysokoškolákov, ktorej je ŽILPO, s. 
r. o. v 1/5 časti spoluvlastníkom za účelom opravy rekonštrukcie, a nákupu nevyhnutnej prístrojovej techniky – pre projekt 
jednodňovej chirurgie. Ing. Ján Slota, v. r.
primátor mesta Žilina