Zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29. 04. 2003

K Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutie mestského zastupiteľstva

K Správe o plnení uznesení

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení

K Správe o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2002

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu a hospodáreniu Mesta Žilina na rok 2002

II. konštatuje, že
1. Hospodárenie mesta Žiliny za rok 2002 skončilo účtovným prebytkom vo výške 753 tis. Sk.
2. Účelové zdroje zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a účelových fondov vo výške 460 034 tis. Sk boli použité v súlade s účelom určenia.

III. schvaľuje
1. Správu o plnení rozpočtu mesta Žiliny za rok 2002 a záverečný účet mesta Žiliny za rok 2002
2. Návrh na finančné vysporiadanie za rok 2002 podľa prílohy č. 1

IV. ukladá
a) Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
1. Vykonať zmeny rozpočtu mesta Žiliny na rok 2003 vyplývajúce z finančného vysporiadania za rok 2002 na základe prílohy č. 1 a prílohy č. 2

K Zásadám zriaďovania a činnosti komisií mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Zásady zriaďovania a činnosti komisií mestského zastupiteľstva so schválenými pripomienkami poslancov mestského zastupiteľstva

K Správe o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina s. r. o.

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina s. r. o.

K Správe o zabezpečovaní zimnej údržby ciest v zimnom období 2002/2003

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Správu o zabezpečovaní zimnej údržby ciest v zimnom období 2002/2003

K Informatívnej správe o súčasnom stave a hospodárení detských jaslí na území mesta

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Informatívnu správu o súčasnom stave a hospodárení detských jaslí na území mesta

K Návrhu na odpredaj nehnuteľností mesta

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Odpredaj nehnuteľností mesta
a) parc. č. KN 6502, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou ev. č. 1333 (č. s. 5333) na Rajeckej ceste Ing. Milanovi Kostelanskému, CSc., 
bytom Severná 51 Žilina za cenu 500,– Sk/m²
b) parc. č. KN 6385, zast. pl. o výmere 19 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou, č. s. 5225 na Rajeckej ceste Ing. Tiborovi Kobelovi, bytom Borová 3203/29, 
Žilina za cenu 500,– Sk/m²
c) parc. č. KN 1258/12, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 780 Milanovi Molčíkovi, bytom Veľká Okružná 1305/7, Žilina za cenu 
500,– Sk/m²
d) parc. č. KN 1335/9, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 555 Ľuboslavovi Rohoňovi, bytom Černovská 6, Žilina za cenu 500,– 
Sk/m²
e) parc. č. KN 2727/25, zast. pl. o výmere cca 16 m² v k. ú. Žilina, za účelom výstavby garáže Jozefovi Melišovi, bytom Milcova 745/37, Žilina za cenu 600,– 
Sk/m²
f) časť parc. č. KN 6612/1 o výmere cca 120 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby piatich garáží Ing. Ľubomírovi Urbanovi, Imrichovi Urbanovi, Ing. Petrovi 
Remišovi, Ivanovi Páterovi, Márii Brtnickej, vlastníci bytov v bytovom dome č. s. 2162/5 na ul. J. Fándlyho, Žilina za cenu 600,– Sk/m²
g) parc. č. KN 6612/1 o výmere cca 234 m² v k. ú. Žilina za účelom realizácie prístavby pre zásobovanie predajne AMAZONKE – Ďurišovi Kamilovi, A. 
Bernoláka 41, Žilina za cenu 1000,– Sk/m²
h) parc. č. KN 6770 (parc. č. PK 2166/1) o výmere 16 m² v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 52/2002 zo dňa 08. 07. 2002, pozemok pod garážou ev. 
č. 123 v lokalite Pod nemocnicou Viere Cisárikovej, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 500,– Sk/m²
i) časť parc. č. KN 1365/2 o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Oľge Backovej, bytom A. Kmeťka 307/36, Žilina za cenu 600,– Sk/m²
j) časť parc. č. KN 1365/2 o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Božene Surovčíkovej, bytom A. Kmeťa 307/36, Žilina za cenu 600,– 
Sk/m²
k) časť parc. č. KN 1486/5 o výmere cca 150 m² v k. ú. Bytčica v šírke prislúchajúcej pozemkom parc. č. KN 1486/2 a 1486/3 vo vlastníctve menovaného za 
účelom rozšírenia predzáhradky Ing. Petrovi Mazákovi, bytom Piešťanská 9, Žilina za cenu 100,– Sk/m²
l) časť parc. č. KN 7027/1 o výmere cca 40 m² v šírke prislúchajúcej pozemkom parc. č. KN 1486/2 a 1486/3 vo vlastníctve v k. ú. Žilina za účelom umožnenia 
prístupu k pozemku parc. č. KN 7031/2 Ing. Jurajovi Bandúrovi, bytom ul. Na kopci 678/26, Žilina za cenu 600,– Sk/m²
m) parc. č. KN 1041/6 a parc. č. KN 1041/2 o výmere 32 m² v zmysle geometrického plánu č. 02/2003 v k. ú. Bytčica Viliamovi Štaffenovi, bytom Chalupkova 
37, Žilina za cenu 300,– Sk/m² s podmienkou, že najskôr vysporiada pozemok pod stavbami, ktorými zasahuje do verejného priestranstva
n) časť parc. č. KN 7633/1 o výmere cca 124 m² v k. ú. Žilina (Celulózka) pod regulačnou stanicou plynu RS 200 s prístupovou cestou Slovenskému 
plynárenskému priemyslu, a. s. Bratislava zast. advokátskou kanceláriou Mgr. Miroslava Haneca, Dolné Rudiny 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m²
o) parc. č. KN 2518 a 2519 o výmere cca 20 m² v k. ú. Žilina v lokalite ul. Revolučná Ing. Henriete Cipkovej, bytom Pribinova 39, Žilina za cenu 600,– Sk/m²
p) časť parc. č. KN 2409/2 o výmere cca 24 m² pod existujúcou garážou ev. č. 250 vo dvore bytového domu na ul. Predmestská č. 1347/49 Ing. Pavol Svitana, 
bytom Predmestská 28, Žilina za cenu 500,– Sk/m²
q) časť parc. č. KN 2409/2 o výmere cca 24 m² za účelom výstavby garáže vo dvore bytového domu na ul. Predmestská 1347/49 Monike Kákoniovej, 
Predmestská 1347/49, Žilina za cenu 600,– Sk/m²
r) parc. č. KN 4840/12, ostat. pl. o výmere 150 m² a parc. č. KN 4840/13, ostat. pl. o výmere 196 m² v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 47/2003 za 
účelom vybudovania parkoviska pre piváreň Kamélia Miroslavovi Valicovi – piváreň Kamélia, Bôrická cesta, Žilina s podmienkou spevnenia chodníka a zabudovania 
retardéra na náklady kupujúceho za cenu 300,– Sk/m²
s) časť parc. č. KN 5831/2 o výmere cca 15 m² v k. ú. Žilina za účelom umiestnenia predajného stánku pekárenských výrobkov MIRA spol. s. r. o., Námestie SR 
8/3, Bytča za cenu 1000,– Sk/m²
t) parc. č. KN 6589/10 ost. pl. o výmere 1107 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 74/2002 firme SSIM s. r. o., Makovického 7, Žilina za účelom 
vybudovania polyfunkčného domu za cenu 500,– Sk/m² s podmienkou vybudovania kruhovej križovatky na ul. Komenského a J. Fándlyho na náklady kupujúceho; v 
prípade nesplnených podmienok si Mesto vyhradzuje právo spätnej kúpy za tých istých podmienok
u) parc. č. KN 7633/34 o výmere 2862 m² v k. ú. Žilina Petrovi Hemčíkovi, bytom Bulharská 23/3, Žilina za účelom vybudovania strediska služieb pre obyvateľov 
sídliska Vlčince s podmienkou, ak sa do konca roka 2003 nezapočne s výstavbou, Mesto si vyhradzuje právo spätnej kúpy za tých istých podmienok
v) parc. č. KN 1472 o výmere ca 720 m² v k. ú. Závodie za účelom výstavby 34 garáží Slovpanelu a. s., Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m²
w) parc. č. KN 5721/6 o výmere 186 m² v k. ú. Žilina TRANSFINu s. r. o., Štúrova 2, Žilina za cenu 1000,– Sk/m²
x) parc. č. KN 4886/154 o výmere 808 m² a parc. č. KN 4088/155 o výmere 112 m² v k. ú. Žilina Milanovi Saganovi – Romi, bytom J. Silana 11, Žilina za účelom 
vybudovania parkoviska a prístupovej komunikácie alebo letného posedenia za cenu 500,– Sk/m²; v prípade nesplnených podmienok si Mesto vyhradzuje právo 
spätnej kúpy za tých istých podmienok

2. Zámenu pozemkov
a) parc č. KN 6384 o výmere 17 m² vo vlastníctve Ing. Emila Lacku, bytom Saleziánska 9, Žilina za parc. č. KN 6383, zast. pl. o výmere 17 m² vo vlastníctve 
Mesta Žilina

II. mení
a) uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 13/2003/t zo dňa 14. 03. 2003 nasledovne:
· nebytový priestor na prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3407/1 o výmere 16,26 m2 v podiele 163/20189 
· nebytový priestor na prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3408/5 o výmere 17,97 m2 v podiele 179/36155

K Návrhu urbanistickej štúdie „Obytný súbor Malý diel, Žilina“

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Návrh urbanistickej štúdie „Obytný súbor Malý diel, Žilina“

II. žiada
1. primátora Mesta zriadiť 5-člennú komisiu, zloženú aj z 2 poslancov (1 člen z komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu a 1 člen z komisie dopravy a 
správy miestnych komunikácií), ktorí spracujú návrh žiadateľov na pridelenie pozemkov pod IBV

Východiská k analýze súčasného stavu športu v meste Žilina a možnostiam jeho podpory a financovania

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie
1. Východiská k analýze súčasného stavu športu v meste Žilina

II. ukladá
1. poslancom Mgr. Petrovi Fiabánemu a Ing. Petrovi Ničíkovi vypracovať návrh na formu, obsah a spôsob podávania žiadostí o poskytovanie finančných príspevkov 
v oblasti športu a kultúry

III. odporúča
1. Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta, vytvoriť funkciu športového manažéra na Mestskom úrade v Žiline

K Štatútu mesta Žilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Štatút mesta Žilina, ktorý nadobudne účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, so schválenými doplneniami poslancov mestského 
zastupiteľstva

K Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytnutie opatrovateľskej služby

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. prijatie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytnutie opatrovateľskej služby, ktorý nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta

Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina