z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14. 03. 2003

K Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva


K Správe o plnení uznesení

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení


K Informatívnej správe o súčastnom stave sociálnej politiky v meste Žilina

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. Informatívnu správu o súčastnom stave sociálnej politiky v meste Žilina
K Správe o stave požiarnej ochrany v meste

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Správu o stave požiarnej ochrany v meste


K Návrhu na odpredaj nehnuteľností mesta

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. odpredaj nehnuteľností mesta:

a) parc. č. KN 740/4, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 910 na Suvorovovej ulici Vilme Haasovej, bytom Osiková č. 26, Žilina, za cenu 500,– Sk/m² 

b) parc. č. KN 2727/25 o výmere spolu cca 48 m² v k. ú. Žilina, za účelom výstavby dvoch garáží Jozefovi Štefancovi a Erikovi Štefancovi, bytom J. Milca č. 37, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

c) parc. č. KN 2727/25 o výmere cca 25 m² v k. ú. Žilina, za účelom výstavby garáže JUDr. Karolovi Gordíkovi, bytom Nitrianska č. 1, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

d) parc. č. KN 740/3 o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 909 na Suvorovovej ulici Petrovi Šuchtárovi, bytom Suvorovova č. 2679/21, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

e) parc. č. KN 1365/6, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 4617 Igorovi Miklošovi, bytom A. Kmeťa č. 36, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

f) parc. č. KN 1248/14 o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 748 na ul. Veľká Okružná Zdenkovi Muškovi, bytom Hečkova č. 30, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

g) parc. č. KN 6387, zast. pl. o výmere 17 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 1227 na Rajeckej ceste Jozefovi Slávikovi, bytom Severná č. 2808/25, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

h) parc. č. KN 1209/1, zast. pl. o výmere cca 24 m² za účelom výstavby garáže Mgr. Jaroslave Kremeňovej, bytom Na Šefranici č. 24, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

i) parc. č. KN 3570/15, zast. pl. o výmere 282 m² v k. ú. Žilina, za účelom využitia pozemku ako záhradky, do podielového spoluvlastníctva Rolandovi Záborskému, Ing. Petrovi Braunovi, Antonovi Tonhauserovi a Ľubici Škorvánkovej, všetci vlastníci štvorbytovky bytom ul. Tichá č. 1184/9, Žilina, za cenu 100,– Sk/m²

j) parc. č. KN 1658/4, t. t. p. o výmere 49 m² v k. ú. Považský Chlmec, v zmysle geometrického plánu č. 30/2002 zo dňa 16. 04. 2002, za účelom vybudovania prístupovej cesty k záhradnej chatke na parc. č. KN 1658/4 Jozefovi Vavrovi, bytom Divinka č. 16, za cenu 100,– Sk/m²

k) časť pozemku parc. č. KN 1365/2, zast. pl. o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ľudmile Gaňovej, bytom A. Kmeťa č. 34, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

l) časť pozemku parc. č. KN 1365/2, zast. pl. o výmere cca 24 m² v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Petrovi Matušnému, bytom A. Kmeťa č. 36, Žilina za cenu 600,– Sk/m²

m) - parc. č. KN 2514/11, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Jánovi Dolinajovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina
- parc. č. KN 2514/12, zast. pl. o výmere 26 m² Františkovi Zichovi, bytom Terchová č. 162
- parc. č. KN 2514/13, zast. pl. o výmere 25 m² Viliamovi Struhárikovi, bytom Žilina
- parc. č. KN 2514/14, zast. pl. o výmere 24 m² Ing. Ivete Kráľovičovej, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina
- parc. č. KN 2514/15, zast. pl. o výmere 24 m² Ivanovi Dubovcovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina
- parc. č. KN 2514/16, zast. pl. o výmere 24 m² Ing. Jarmile Gažovej, bytom Revolučná č. 3288/3, Žilina
- parc. č. KN 2514/17, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Stanislavovi Bojmírovi, bytom M. R. Štefánika č. 2, Žilina
- parc. č. KN 2514/18, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Stanislavovi Bojmírovi, bytom M. R. Štefánika č. 2, Žilina
- parc. č. KN 2514/19, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Jozefovi Seifertovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina
- parc. č. KN 2514/20, zast. pl. o výmere 19 m² Ing. Ladislavovi Slotovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina
- parc. č. KN 2514/21, zast. pl. o výmere 19 m² Michalovi Slotovi, bytom Revolučná č. 3289/1, Žilina
- parc. č. KN 2514/22, zast. pl. o výmere 19 m² Miroslavovi Šimunskému, bytom Revolučná č. 3288/3, Žilina
všetci za účelom výstavby radových garáží v zmysle geometrického plánu č. 1-42/2002, za cenu 600,– Sk/m²

n) časť pozemku parc. č. KN 1981/1, novovzniknutá parc. č. KN 1981/21, zast. pl. o výmere 6 m² v k. ú. Žilina, v zmysle geometrického plánu č. 157/2002, za účelom vybudovania prístavby na odhlučnenie kompresora chladiaceho zariadenia Štefánii Radočaniovej, bytom K. Kmeťku R/23, Žilina, za cenu 100,– Sk/m²

o) časť pozemku parc. č. KN 3143/1, zast. pl. o výmere cca 126 m² (3,5 x 36 m) v k. ú. Žilina, za účelom zlepšenia prístupu motorovým vozidlom k rodinnému domu Jozefovi Bednárovi, bytom Pri Celulózku č. 48, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

p) časť parcely PK 498, cesta o výmere cca 122 m² v k. ú. Bytčica Jozefovi Klobuckému, bytom Hatalova č. 257/33, Žilina – Bytčica, za cenu 100,– Sk/m²

q) parc. č. KN 1815/3 o výmere 53 m² v k. ú. Považský Chlmec v zmysle geometrického plánu č. 1-288/2001 Ivanovi Vancovi, bytom ul. J. Zemana č. 2452/77, Trenčín, za cenu 100,– Sk/m²

r) časť pozemku parc. č. KN 1382/122, zast. pl. o výmere cca 320 m² v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia stavebného pozemku, ktorý hraničí s pozemkom radového rodinného domu v jeho vlastníctve na parc. č. KN 1382/84 Ing. Miroslavovi Kobrtekovi, bytom Platanová č. 23, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

s) časť pozemku parc. č. KN 1382/122, zast. pl. o výmere 210 m² v zmysle geometrického plánu č. 1-205/2000 za účelom rozšírenia svojho stavebného pozemku parc. č. KN 1382/65 Vojtechovi Bílemu, bytom Dubová č. 2/28, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

t) odpredaj nebytového priestoru nachádzajúceho sa:
- v prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3407/1 o výmere 16,26 m² v podiele 163/20026
- v prízemí domu na ul. J. Hronca č. 3408/5 o výmere 17,97 m² v podiele 179/35976
v rámci novovybudovaných rozvodov tepla teplofikácie II. Stavby sídliska Hájik pre obytné bloky E1 a E2 za cenu podľa vynaložených nákladov na výstavbu obytných blokov
- odpredaj pozemku pod budúcou prístavbou o výmere 7,0 x 4,0 m pre potreby vykurovania a prípravy TÚV obytných blokov F5 a F6. Časť technológie kotolne bude umiestnená v spoločných priestoroch obytného bloku F5 a časť v panelovej prístavbe.
Byttermu, a. s., Saleziánska č. 4, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

u) časť pozemku parc. č. KN 5935/1, zast pl. o výmere cca 40 m² v k. ú. Žilina za účelom sprístupnenia stomatologickej ambulancie cez samostatný vstup v bytovom dome č. 1077/20 na parc. č. KN 408/2 MUDr. Miroslavovi Jandzíkovi, bytom Jesenského č. 20, Žilina, za cenu 600,– Sk/m²

v) parc. č. KN 5426/2 o výmere cca 60 m² v k. ú. Žilina Milošovi Siptákovi – obch. s priem. tovarom, Majochova 10, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²

w) časť parc. č. KN 1472/1 o výmere cca 760 m² v k. ú. Žilina – Závodie, za účelom výstavby bytového domu blok F7 – 26 b. j. a blok F8 – 26 b. j. Slovpanelu, a. s. Žilina, Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m²

x) časť parc. č. KN 2727/25 o výmere cca 400 m² v k. ú. Žilina UNICO, s. r. o., Závodská 42, Žilina za cenu 250,– Sk/m²

2. zámena pozemkov 

a) parc. č. KN 1282/5, zast. pl. o výmere 21 m² vo vlastníctve Ing. Jozefa Očku, bytom Lipová č. 7, Žilina a spol. za parc. č. KN 1286/7, zast. pl. o výmere 21 m² v k. ú. Žilina, tohto času už vo vlastníctve Mesta Žilina za účelom vytvorenia možnosti prechodu a prejazdu k pozemku Ing. Jozefa Očka a spol. a využitie pozemku ako záhrady pre Centrum voľného času ul. Hurbanova

b) parc. č. KN 4921/77 o výmere 436 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve Anny Halečkovej, bytom ul. M. Rázusa 1159/60, Žilina; parc. č. KN 4921/78 o výmere 436 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve Márie Drončovskej, ul. Tajovského 12, Žilina; parc. č. KN 4921/79 o výmere 435 m² v k. ú. Žilina vo vlastníctve Petra Chabadu, Gbeľany 276 za časť parc. č. KN 4906/1 v lokalite vojenského cintorína na Bôriku vo vlastníctve Mesta Žilina

3. odkúpenie pozemkov

a) pod výstavbu cesty Žilina – Bytčica v k. ú. Bytčica za cenu 50,– Sk/m² od vlastníkov uvedených v priloženej tabuľke. 
Ide o nasledovné pozemky:

- parc. č. KN 11/4, orná pôda o výmere 134 m²
- parc. č. KN 36/2, orná pôda o výmere 28 m²
- parc. č. KN 181/2, orná pôda o výmere 98 m²
- parc. č. KN 189/2, záhrada o výmere 39 m²
- parc. č. KN 193/3, záhrada o výmere 119 m²
- parc. č. KN 197/2, orná pôda o výmere 28 m²
- parc. č. KN 252/3, orná pôda o výmere 40 m²
- parc. č. KN 280/3, záhrada o výmere 99 m²
- parc. č. KN 292/3, orná pôda o výmere 29 m²
- parc. č. KN 299/2, orná pôda o výmere 31 m²
- parc. č. KN 303/2, orná pôda o výmere 16 m²
- parc. č. KN 305/2, orná pôda o výmere 70 m²
- parc. č. KN 306/6, orná pôda o výmere 35 m²
- parc. č. KN 309/3, zast. pl. o výmere 36 m²
- parc. č. KN 319/2, záhrada o výmere 22 m²
- parc. č. KN 335/2, orná pôda o výmere 74 m²
- parc. č. KN 14/2, orná pôda o výmere 82 m²
- parc. č. KN 18/5, záhrada o výmere 2 m²
- parc. č. KN 18/3, záhrada o výmere 81 m²
- parc. č. KN 19/2, záhrada o výmere 1 m²
- parc. č. KN 23/2, záhrada o výmere 28 m²
- parc. č. KN 26/2, záhrada o výmere 79 m²
- parc. č. KN 28/2, záhrada o výmere 49 m²
- parc. č. KN 31/4, záhrada o výmere 64 m²
- parc. č. KN 35/4, záhrada o výmere 96 m²
- parc. č. KN 39/2, orná pôda o výmere 60 m²
- parc. č. KN 40/2, orná pôda o výmere 77 m²
- parc. č. KN 180/6, orná pôda o výmere 96 m²
- parc. č. KN 183/4, orná pôda o výmere 66 m²
- parc. č. KN 184/3, orná pôda o výmere 30 m²
- parc. č. KN 184/4, orná pôda o výmere 32 m²
- parc. č. KN 185/2, záhrada o výmere 40 m²
- parc. č. KN 188/4, orná pôda o výmere 64 m²
- parc. č. KN 198/3, orná pôda o výmere 36 m²
- parc. č. KN 199/3, orná pôda o výmere 39 m²
- parc. č. KN 201/2, orná pôda o výmere 51 m² 
- parc. č. KN 202/3, orná pôda o výmere 3 m²
- parc. č. KN 202/4, orná pôda o výmere 1 m²
- parc. č. KN 254/2, záhrada o výmere 40 m²
- parc. č. KN 258/4, orná pôda o výmere 26 m²
- parc. č. KN 259/2, orná pôda o výmere 40 m²
- parc. č. KN 262/2, záhrada o výmere 41 m²
- parc. č. KN 263/4, záhrada o výmere 24 m²
- parc. č. KN 264/2, zast. pl. (dvor) o výmere 7 m²
- parc. č. KN 271/2, zast. pl. (miest. kom.) o výmere 7 m²
- parc. č. KN 275/5, záhrada o výmere 6 m²
- parc. č. KN 275/4, záhrada o výmere 15 m²
- parc. č. KN 276/2, záhrada o výmere 50 m²
- parc. č. KN 277/2, orná pôda o výmere 46 m²
- parc. č. KN 284/2, orná pôda o výmere 16 m²
- parc. č. KN 285/2, zast. pl. o výmere 5 m²
- parc. č. KN 286/2, zast. pl. (dvor) o výmere 72 m²
- parc. č. KN 292/4, orná pôda o výmere 14 m²
- parc. č. KN 293/2, zast. pl. (dvor) o výmere 51 m²
- parc. č. KN 298/2, záhrada o výmere 31 m²
- parc. č. KN 302/2, orná pôda o výmere 28 m²
- parc. č. KN 308/2, záhrada o výmere 30 m²
- parc. č. KN 310/3, orná pôda o výmere 33 m²
- parc. č. KN 315/3, záhrada o výmere 76 m²
- parc. č. KN 316/2, záhrada o výmere 53 m²
- parc. č. KN 320/2, orná pôda o výmere 18 m²
- parc. č. KN 322/4, orná pôda o výmere 45 m²
- parc. č. KN 324/2, orná pôda o výmere 60 m²
- parc. č. KN 326/2, orná pôda o výmere 56 m²
- parc. č. KN 327/3, orná pôda o výmere 3 m²
- parc. č. KN 330/2, orná pôda o výmere 6 m²
- parc. č. KN 331/2, orná pôda o výmere 64 m²


K Plánom práce komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2003

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Plány práce komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2003


K Vyradeniu majetku z účtovnej evidencie

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
1. Vyradenie majetku z účtovnej evidencie mesta podľa predloženého návrhu


K Návrhu na zriadenie spoločného obecného úradu

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. súhlasí
so zriadením spoločného obecného úradu so sídlom v Žiline v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. na výkon samosprávnej funkcie vo veciach preneseného výkonu štátnej správy dňom 01. 03. 2003.


K Návrhu na vstup mesta do Združenia miest a obcí Slovenska

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. súhlasí
so vstupom mesta Žilina do Združenia miest a obcí Slovenska


K Návrhu na úpravu cestovného MHD v Žiline

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že
- vplyvom zmeny sadzby DPH, zvýšenia cien vstupov do mestskej hromadnej dopravy (el. energia, nafta, plyn) a nadväzného zvýšenia cien náhradných dielov a materiálu a ďalej poistných súm zodpovednosti za škody pri prevádzke motorových vozidiel sa pre prevádzku MHD v roku 2003 zvýšili náklady, resp. znížili tržby z cestovného o celkovú ročnú sumu 24 202 tis. Sk
- aj napriek efektívnym racionalizačným opatreniam DMPŽ s. r.o., úsporám nákladov na prevádzku MHD zostáva v roku 2003 nepokrytých 16 600 tis. Sk, čo vyvolá pre podnik stratu na hospodárená v tej istej výške

II. nesúhlasí
- so znižovaním kilometrických výkonov MHD a tým znižovania kvality mestskej hromadnej dopravy v Žiline

III. schvaľuje
- zvýšenie cestovného na MHD v Žiline podľa návrhu a to od 15. 04. 2003
- zvýšenie prevádzkovej dotácie na MHD o 2 mil. Sk na celkovú sumu 25 370 tis. Sk


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje
príspevok vo výške 805 tis. Sk Domu Matice Slovenskej na Hollého ulici na jej činnosť. 


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. súhlasí
so zmenou zriaďovateľa Materskej škôlky, ul. Gaštanová na Rímskokatolícku cirkev, Biskupský úrad Nitra za podmienky kladného výsledku referenda rodičov detí navštevujúcich uvedenú materskú škôlku.

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá
- Mgr. Petrovi Fiabánemu, poslancovi mestského zastupiteľstva a Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu v spolupráci predložiť Mestskému zastupiteľstvo v Žiline prehľad súčasného stave športu v meste Žilina a navrhnúť konkrétne opatrenia na ich financovanie

II. súhlasí
- v akútnych prípadoch podľa finančných možností mesta finančne prispieť športovým klubom na ich činnosť


K Doplneniu VZN č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. prijíma
1. Doplnenie VZN č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina


Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina