z 2. zasadania Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15. 01. 2003

 
K Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

   
    Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.   schvaľuje

 1.      Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva

 K zloženiu sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

    
    Uznesenie č. /2003

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline

 I.                    konštatuje, že

 1.      Novozvolený poslanec mesta Ladislav Bittšanský zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva

K Návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2003

 

Uznesenie č. /2003

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline

 I.                    konštatuje, že

 1.      Návrh rozpočtu mesta Žiliny na rok 2003 predpokladá vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov vo výške 1 231 925 tis. Sk

2.      Do návrhu rozpočtu boli zapracované len predpokladané granty nasledovne:

-         bežné výdavky mestskej verejnej dopravy vo výške 57 200 tis. Sk

-         na kapitálové výdavky mestskej verejnej dopravy vo výške 29 200 tis. Sk

-         transfery na matričnú činnosť vo výške 1 220 tis. Sk

-         transfery pre školstvo vo výške 278 000 tis. Sk

-         kapitálový transfer pre konkrétne určené bytové domy vo výške 55 636 tis. Sk

 II.                 schvaľuje

 1.      Rozpočet mesta Žilina na rok 2003 tak, ako je predložený

 2.      Použiť v roku 2003 prostriedky fondu rozvoja bývania na splátku výnosov a menovitej hodnoty obligácií vydaných na výstavbu bytov

 3.      Použiť všetky prostriedky získané do rozpočtu mesta v roku 2003 vrátane príjmov z predaja a prenájmu hmotného investičného majetku, pozemkov a reklám na financovanie samosprávnych funkcií, verejnoprospešných činností a rozvoja mesta

 4.      Zaradenie nasledovných stavieb do rozpočtu mesta Žilina na rok 2003

 a)      Technická vybavenosť k individuálnej bytovej výstavbe ôsmych rodinných domov Hájik II. stavba
Rozpočtový náklad stavby              2 760 tis. Sk
Z toho:            dotácia zo ŠR SR                   1 150 tis. Sk
                        z rozpočtu mesta                     1 610 tis. Sk

 Termín začatia stavby je 02/2003, termín ukončenia stavby 08/2003.

 b)     Technická vybavenosť k individuálnej bytovej výstavbe piatich rodinných domov Budatín

 Rozpočtový náklad stavby              1 790 tis. Sk
Z toho:            dotácia zo ŠR SR                      576 tis. Sk
  
                     z rozpočtu mesta               1 214 tis. Sk

 Termín začatia stavby je 02/2003, termín ukončenia stavby 08/2003.

5.      Prevzatie úveru vo výške 40 000 000,– Sk, slovom štyridsaťmiliónov korún za účelom úhrady faktúr za práce vykonané v roku 2002 od Tatra Banky a. s. Bratislava

III.               súhlasí

 1.      S ručením tohto úveru záložným právom na akcie Prvej komunálnej banky, a. s. v počte   2 000 ks vo vlastníctve mesta Žilina v menovitej hodnote akcie 10 000,– Sk v zaknihovanej podobe, ISIN č. 1110001270

IV.              žiada

 Ing. Jána Slotu, primátora mesta Žilina

 1.      Zaraďovať na financovanie ďalšie stavby rozvojových programov, dopravných stavieb, komplexnej bytovej výstavby, predprojektovej a projektovej prípravy stavieb v prípade získania mimoriadnych zdrojov alebo úverových zdrojov do rozpočtu mesta

 2.      V rámci schváleného rozpočtu mesta Žilina v roku 2003 vykonávať nevyhnutné zmeny rozpočtu

 K Návrhu na racionalizáciu siete škôl a zmeny zriaďovateľa v meste Žilina

 

    Uznesenie č. /2003

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.   schvaľuje

1.      Návrh zmeny zriaďovateľa ZŠ R. Zaymusa z mesta Žilina na Rímsko-katolícky biskupský úrad v Nitre na základe 63,9 % súhlasu rodičov uvedenej školy k 01. 08. 2003

K návrhu Plánu práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2003


Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

 I.                    schvaľuje

1. Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstvo na I. polrok 2003

 II.                 ukladá

 1.      Mestskej rade vykonávať nevyhnutné zmeny v Pláne práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2003

 2.      Predsedom komisií predložiť do mestského zastupiteľstva v mesiaci február 2003 plán práce komisií na I. polrok 2003

K Návrhu na voľbu členov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva

 

Uznesenie č. /2003

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline

 I.                    schvaľuje

 1. Zásady pre voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

a)      aby každý poslanec bol volený za člena len jednej komisie 

b)     každý poslanec podľa záujmu a po dohovore s predsedom komisie sa môže zúčastňovať na zasadaní komisie s hlasom poradným

c)      predseda podľa potreby prizve k jednotlivým bodom programu na zasadanie komisie i ďalších odborníkov z radov obyvateľov mesta

 II.                 volí

 1.      Členov mestského zastupiteľstva:

 a)      Finančná komisia

p. Marta Valachová

MUDr. Martin Zuzik

MUDr. Ľubomír Kompas

p. Daniel Kováčik

 b)     Komisia podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu

p. Ľudovít Ďuratný

JUDr. Karol Gordík

MUDr. Daniel Klačko

 c)      Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií

Ing. Ľubomír Kudla

p. Jozef Badžgoň

p. Elena Zubajová

 d)     Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

p. Jozef Blahut

Ing. Marian Janušek

Ing. arch. Dušan Maňák

p. Ladislav Belanec

 e)      Komisia sociálna, zdravotná a bytová

MUDr. Štefan Zelník

MUDr. Juraj Popluhár PhD.

MUDr. Ľubomír Bažík

 f)       Komisia vzdelávania, školstva a kultúry

Ing. Peter Ničík

Ing. František Bobenič

Mgr. Anton Šulík

 g)      Komisia mládeže a športu

p. Karol Belaník

Ing. Jozef Michalko

Mgr. Marián Zrník

Ing. Milan Gavlák

 2.      Sekretárov komisií mestského zastupiteľstva:

 a)      Finančná komisia

Ing. Dagmar Slepičková

 b)     Komisia podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu

p. Iveta Kyšová

 c)      Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií

p. Anna Oravcová

 d)     Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

p. Mária Brtnická

 e)      Komisia sociálna, zdravotná a bytová

p. Anna Dugovičová

 f)       Komisia vzdelávania, školstva a kultúry

        Ing. Martina Sukupčáková

g)      Komisia mládeže a športu

p. Alena Ondrášková

 3.      MUDr. Juraja Popluhára PhD. za člena mestskej rady ako zástupcu nezávislých poslancov

K Návrhu na stanovenie sobášnych dní a úradne určenej miestnosti na vykonávanie sobášneho obradu

 

Uznesenie č. /2003

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline

 I.                    schvaľuje

 1.      Návrh sobášnych dní a úradne určenej miestnosti na vykonávanie sobášneho obradu podľa predloženého návrhu

K Návrhu na učenie platu primátora mesta a odmien poslancom mestského zastupiteľstva a sekretárom komisií

 

Uznesenie č. /2003

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.                    schvaľuje

1.      Návrh na určenie platu primátora mesta a odmien poslancom mestského zastupiteľstva a sekretárom komisií podľa predloženého a doplneného návrhu

K Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta v súlade so zákonom č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.                    prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta v súlade so zákonom č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

 

                                                                                               Ing. Ján Slota

                                                                                         primátor mesta Žilina