z 1. zasadania Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20. 12. 2002

 

Uznesenie č.  /2002 ustanovujúce

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

a) berie na vedomie

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Žilina, dňa 6. a 7. decembra 2002
 1. vystúpenie primátora mesta

b) konštatuje, že

 1. zvolený primátor mesta Ing. Ján Slota zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta
 1. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva

Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
Ladislav Balanec
Karol Belaník
Jozef Blahut
Ing. František Bobenič
RNDr. Milan Čelko, CSc.
PaedDr. Michal Červený
Ľudovít Ďuratný
Mgr. Peter Fiabane
Ing. Milan Gavlák
Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík
Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas
Daniel Kováčik
Ing. Ľubomír Kudla
Ing. arch. Dušan Maňák
Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
Ing. Andrej Sočuvka
Mgr. Anton Šulík
Marta Valachová
MUDr. Štefan Zelník
Mgr. Marián Zrník
Helena Zubajová
MUDr. Martin Zuzik

c) zriaďuje

 1. mestskú radu
 1. komisie:          

-         finančná

-         podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu

-         dopravy a správy miestnych komunikácií

-         výstavby, územného plánovania a životného prostredia

-         sociálnu, zdravotnú a bytovú

-         vzdelávania, školstva a kultúry

-         mládeže a športu

 1. výbory v mestských častiach:

výbor č. 1 – volebný obvod č. 1 (Staré mesto, Hliny I, II, III, IV a VIII)

výbor č. 2 – volebný obvod č. 2 (Hliny V, VI, VII a Bôrik)

výbor č. 3 – volebný obvod č. 3 (Solinky)

výbor č. 4 – volebný obvod č. 4 (Vlčince)

výbor č. 5 – volebný obvod č. 5 (Hájik)

výbor č. 6 – volebný obvod č. 6 (Rosinky, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka, Bytčica)

výbor č. 7 – volebný obvod č. 7 (Závodie, Bánová, Žilinská Lehota a Strážov)

výbor č. 6 – volebný obvod č. 8 (Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Vranie, Zádubnie a Zástranie)

d) volí

 1. Ing. Mariana Januška za zástupcu primátora mesta
 1. členov mestskej rady

-         Ing. Marian Janušek

-         Ing. Michal Červený

-         Ing. Ladislav Bittšanský

-         Mgr. Richrad Hulín

-         Anton Gažica

-         Ing. Andrej Sočuvka

-         RNDr. Milan Čelko, CSc.

-         Mgr. Peter Fiabane

 1. predsedov komisií:

-         finančná komisia – Ing. Michal Červený

-         podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu – Ing. Ladislav Bittšanský

-         dopravy a správy miestnych komunikácií – Mgr. Richard Hulín

-         výstavby, územného plánovania a životného prostredia – Anton Gažica

-         sociálna, zdravotná a bytová – Ing. Andrej Sočuvka

-         vzdelávania, školstva a kultúry – RNDr. Milan Čelko, CSc.

-         mládeže a športu – Mgr. Peter Fiabane

e) schvaľuje

 1. sobášiacich:

RNDr. Milan Čelko, CSc.

Ing. Milan Gavlák

p. Ľudovít Ďuratný

p. Marta Valachová

MUDr. Daniel Klačko

Mgr. Richard Hulín

p. Jozef Blahut

Mgr. Peter Fiabane

f) ukladá

 1. predsedom komisií predložiť na budúce mestské zastupiteľstvo návrhy členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov a odborníkov

                                                                             Ing. Ján Slota, v. r.