Hlasovanie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21. 03. 2005

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 28 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu doplneného o bod Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta a bod Spoluúčasť Mesta Žilina na financovaní projektu v rámci programu INTERREG III.C 3E00581 – REDETRAL..
Hlasovaním prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne takto doplnený program dnešného rokovania schválili.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení RNDr. Milan Čelko, CSc., p. Marta valachová, p. Ľubomír Ďuratný, Mgr. Marián Zrník a p. Daniel Kováčik poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o návrhu Ing. Petra Ničíka o zachovaní MŠ Hviezdoslavova.
Hlasovaním tento návrh nebol schválený. Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: „za“: p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Bažík, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, RNDr. Milan Čelko, CSc., Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, Mgr. Anton Šulík, Mgr. Marián Zrník; „proti“: PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik; „zdržal sa“: p. Ladislav Belanec, p. Jozef Blahut, Ing. Milan Gavlák, p. Patrik Groma, MUDr. Ľubomír Kompas, Daniel Kováčik, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár, PhD, Ing. Andrej Sočuvka, p. Marta Valachová, p. Elena Zubajová.

Hlasovanie o návrhu Ing. Petra Ničíka o presune 13% rozpočtu z dotácii pre hokejový klub na školstvo.
Hlasovaním tento návrh nebol schválený. Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: „za“: p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Bažík, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, RNDr. Milan Čelko, CSc., Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, Mgr. Anton Šulík, Mgr. Marián Zrník; „proti“: PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik; „zdržal sa“: p. Ladislav Belanec, p. Jozef Blahut, Ing. Milan Gavlák, p. Patrik Groma, MUDr. Ľubomír Kompas, Daniel Kováčik, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár, PhD, Ing. Andrej Sočuvka, p. Marta Valachová, p. Elena Zubajová.

Hlasovanie o presťahovaní ZUŠ Dobšinského do budovy pavilónu pri ZŠ Gaštanová, vyradení Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici a Výdajni školskej kuchyne pri MŠ Hviezdoslavova; vyradení Školskej jedálne pri MŠ Hliny V a zaradení Výdajne školskej kuchyne pri MŠ Hliny V.
Hlasovaním poslanci toto schválili. Hlasovania sa zdržali Ing. František Bobenič, MUDr. Ľubomír Kompas a p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji pkn. parc. č. KN 3960/1 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Závodie Karelovi Raškovi, bytom Pod Vinicou 17, Žilina za cenu 200,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci schválili odpredaj pozemku. „Proti“ hlasoval MUDr. Martin Zuzik. Hlasovania „sa zdržali“: Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji pkn. parc. č. KN 3960/1 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Závodie Eduardovi Randovi, bytom Gaštanova 7, Žilina za cenu 200,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci schválili odpredaj pozemku. „Proti“ hlasoval MUDr. Martin Zuzik. Hlasovania „sa zdržali“: Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o spoluúčasti Mesta Žilina na financovaní projektu v rámci programu INTERREG III.C 3E00581 – REDETRAL „Regionálny rozvoj a dopravná logistika – najlepšia európska prax rozvoja logistických parkov v cieľových regiónoch 1 a 2“ vo výške 25 % zo schváleného rozpočtu pre mesto Žilina, ktorý je vo výške 166 670 EUR.
Tento návrh schválili poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne.

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.