HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 19. zasadnutie zastupiteľstva, konaného dňa 21.02.2005


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 29 poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie - posl. Ničík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 11
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský Ing. František Bobenič
Mgr. Peter Fiabane Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík
Mgr. Marián Zrník  Elena Zubajová    

   Proti:
 Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  

   Zdržali sa:
Ing. Milan Gavlák  Patrik Groma MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka    

   Nehlasovali:
MUDr. Martin Zuzik      


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Zdržali sa:
Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane Ing. Peter Ničík Mgr. Marián Zrník


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie - vrátane bodu: 13. Voľba prísediacich pre Okr. súd Žilina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný
Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík MUDr. Štefan Zelník
Mgr. Marián Zrník  Elena Zubajová    

   Nehlasovali:
 Marta  Valachová MUDr. Martin Zuzik    


Číslo hlasovania: 4
Kontrolná správa o plnení zročných uznesení mestského zastuptieľstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný
Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík  Marta  Valachová
MUDr. Štefan Zelník Mgr. Marián Zrník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik


Číslo hlasovania: 5
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2005 - Ničík - predaje nehnuteľností nad 100.000,- Sk výberovým konaním
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 14
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský Ing. František Bobenič
Mgr. Peter Fiabane Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík
Mgr. Marián Zrník      

   Proti:
 Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko  Marta  Valachová
MUDr. Štefan Zelník MUDr. Martin Zuzik    

   Zdržali sa:
Ing. Milan Gavlák  Patrik Groma MUDr. Ľubomír Kompas Ing. Andrej Sočuvka
 Elena Zubajová      


Číslo hlasovania: 6
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2005 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Proti:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík    

   Zdržali sa:
MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský Mgr. Marián Zrník  


Číslo hlasovania: 7
Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MvaRR SR z 23. 12. 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytovaní úverov a dotácií ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský
 Jozef Blahut Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová Mgr. Marián Zrník
 Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik    

   Zdržali sa:
Mgr. Anton Šulík      

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Kompas MUDr. Štefan Zelník    


Číslo hlasovania: 8
Správa o stave požiarnej ochrany v meste Žilina -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský
 Jozef Blahut Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko  Ľudovít Ďuratný
Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík  Marta  Valachová
Mgr. Marián Zrník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik  

   Nehlasovali:
PaedDr. Michal Červený MUDr. Štefan Zelník    


Číslo hlasovania: 9
Informatívna správa o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský
 Jozef Blahut Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník Mgr. Marián Zrník  Elena Zubajová
MUDr. Martin Zuzik      


Číslo hlasovania: 10
Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík
Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník
Mgr. Marián Zrník MUDr. Martin Zuzik    

   Zdržali sa:
Ing.Arch. Dušan Maňák      

   Nehlasovali:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský Ing. František Bobenič
Ing. Marian Janušek  Elena Zubajová    


Číslo hlasovania: 11
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o podmienkach vodenia psov na území mesta Žilina -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík MUDr. Štefan Zelník
Mgr. Marián Zrník MUDr. Martin Zuzik    

   Zdržali sa:
Ing.Arch. Dušan Maňák      

   Nehlasovali:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič PaedDr. Michal Červený Ing. Marian Janušek
 Marta  Valachová  Elena Zubajová    


Číslo hlasovania: 12
Správa o činnosti výboru mestského zastuptieľstva č. 1 (staré mesto, Hliny I ş IV a VIII) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík MUDr. Štefan Zelník
Mgr. Marián Zrník MUDr. Martin Zuzik    

   Nehlasovali:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič PaedDr. Michal Červený Ing. Marian Janušek
 Marta  Valachová  Elena Zubajová    


Číslo hlasovania: 13
Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 2 (Hliny V ş VII, Bôrik) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík
Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík MUDr. Štefan Zelník Mgr. Marián Zrník
 Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik    

   Nehlasovali:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič PaedDr. Michal Červený Ing. Marian Janušek
Ing.Arch. Dušan Maňák  Marta  Valachová    


Číslo hlasovania: 14
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Žilina -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko
Ing. Peter Ničík MUDr. Štefan Zelník Mgr. Marián Zrník MUDr. Martin Zuzik

   Zdržali sa:
MUDr. Ľubomír Bažík Ing. František Bobenič Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík

   Nehlasovali:
 Jozef Badžgoň Mgr. Peter Fiabane  Marta  Valachová  Elena Zubajová


Číslo hlasovania: 15
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Rapšíková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
 Daniel Kováčik Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík  Marta  Valachová
MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik  

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. Ladislav Bittšanský Ing. František Bobenič MUDr. Ľubomír Kompas
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík  


Číslo hlasovania: 16
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - ELZA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut Ing. František Bobenič
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
 Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka
Mgr. Anton Šulík  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová
MUDr. Martin Zuzik      

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane MUDr. Ľubomír Kompas
Ing. Peter Ničík      


Číslo hlasovania: 17
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Rovňan
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut Ing. František Bobenič
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. Peter Ničík    

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík      


Číslo hlasovania: 18
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Přikryl
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová
MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik  

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Ing.Arch. Dušan Maňák Mgr. Anton Šulík


Číslo hlasovania: 19
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - PEMA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas
 Daniel Kováčik Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník
 Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik    

   Proti:
Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane Mgr. Richard Hulín Ing.Arch. Dušan Maňák
Mgr. Anton Šulík      

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. Ladislav Bittšanský Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík


Číslo hlasovania: 20
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Fabor
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane Mgr. Anton Šulík


Číslo hlasovania: 21
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Hulman
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová MUDr. Martin Zuzik

   Proti:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane Ing.Arch. Dušan Maňák
Mgr. Anton Šulík      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Ničík      

   Nehlasovali:
MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová    


Číslo hlasovania: 22
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - CROSLOG
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
 Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník
 Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik    

   Proti:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík    

   Zdržali sa:
MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský MUDr. Ľubomír Kompas Ing. Andrej Sočuvka


Číslo hlasovania: 23
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - SPECTRUM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 7
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko  Daniel Kováčik
Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová
MUDr. Martin Zuzik      

   Proti:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane  Patrik Groma
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík  

   Zdržali sa:
MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Milan Gavlák MUDr. Ľubomír Kompas Ing. Jozef Michalko


Číslo hlasovania: 24
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Šuštiaková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Proti:
 Jozef Badžgoň Mgr. Peter Fiabane  Patrik Groma Ing.Arch. Dušan Maňák
Mgr. Anton Šulík      

   Zdržali sa:
Ing. František Bobenič Ing. Peter Ničík    

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík      


Číslo hlasovania: 25
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Hemčík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 7
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
 Daniel Kováčik  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová

   Proti:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík  

   Zdržali sa:
MUDr. Ľubomír Kompas Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka MUDr. Martin Zuzik

   Nehlasovali:
Mgr. Richard Hulín      


Číslo hlasovania: 26
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Martinický
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský
 Jozef Blahut Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik


Číslo hlasovania: 27
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Šutarík, Valenta,Sedlák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová
MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik  

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Ing.Arch. Dušan Maňák Mgr. Anton Šulík

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík      


Číslo hlasovania: 28
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - IZOPUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová
MUDr. Martin Zuzik      

   Proti:
Ing. Peter Ničík      

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. Ladislav Bittšanský Ing. František Bobenič Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Jozef Michalko Mgr. Anton Šulík    


Číslo hlasovania: 29
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Spojená škola Kráľovnej pokoja
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
Ing. František Bobenič PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane
Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Zdržali sa:
Mgr. Richard Hulín Mgr. Anton Šulík    

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík RNDr. Milan Čelko    


Číslo hlasovania: 30
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Lukáčová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný
Mgr. Peter Fiabane  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma
Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas
 Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík
Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová
MUDr. Martin Zuzik      

   Proti:
Mgr. Anton Šulík      

   Zdržali sa:
Ing. Milan Gavlák      

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík      


Číslo hlasovania: 31
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Kubica
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko
Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová
MUDr. Martin Zuzik      

   Proti:
 Jozef Badžgoň Ing. Ladislav Bittšanský Mgr. Peter Fiabane MUDr. Ľubomír Kompas
Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík    

   Zdržali sa:
Ing. František Bobenič Ing. Milan Gavlák  Patrik Groma Ing.Arch. Dušan Maňák

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík      


Číslo hlasovania: 32
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - R.A.S.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík
MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik  

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň Ing. Ladislav Bittšanský MUDr. Ľubomír Kompas  

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík  Marta  Valachová    


Číslo hlasovania: 33
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Bannert
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský
 Jozef Blahut Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová
 Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik    

   Zdržali sa:
Mgr. Anton Šulík      

   Nehlasovali:
MUDr. Štefan Zelník      


Číslo hlasovania: 34
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - VKM Žilina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský
 Jozef Blahut Ing. František Bobenič RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka Mgr. Anton Šulík
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik


Číslo hlasovania: 35
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - SLOVPANEL
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 26
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut  Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák
 Anton Gažica JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník
 Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik    

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský Ing. František Bobenič
Mgr. Peter Fiabane Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík

   Nehlasovali:
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený    


Číslo hlasovania: 36
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - WEST EUROPE SERVICES CONSULTING
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 6
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Proti:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský Mgr. Peter Fiabane
Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík    

   Zdržali sa:
Ing. František Bobenič Ing. Milan Gavlák  Patrik Groma MUDr. Ľubomír Kompas
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Andrej Sočuvka    


Číslo hlasovania: 37
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - AKIN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica
JUDr. Karol Gordík  Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek
MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Andrej Sočuvka
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Proti:
 Jozef Badžgoň Ing. František Bobenič Ing.Arch. Dušan Maňák  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Fiabane Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík      


Číslo hlasovania: 38
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - IFI DEVELOPEMENT
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko
PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka
 Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik

   Proti:
Mgr. Peter Fiabane Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík  

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň MUDr. Ľubomír Bažík Ing. František Bobenič Ing. Milan Gavlák
Ing.Arch. Dušan Maňák      


Číslo hlasovania: 39
Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta - Skaličanová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 27
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
 Daniel Kováčik Ing.Arch. Dušan Maňák  Marta  Valachová MUDr. Štefan Zelník
 Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik    

   Proti:
 Jozef Badžgoň Ing. Ladislav Bittšanský Mgr. Peter Fiabane MUDr. Ľubomír Kompas
Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík    

   Zdržali sa:
Ing. František Bobenič Ing. Jozef Michalko Ing. Andrej Sočuvka  

   Nehlasovali:
MUDr. Ľubomír Bažík      


Číslo hlasovania: 40
Diskusia - DPMŽ - ZŤP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
 Ladislav Belanec  Jozef Blahut RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený
 Ľudovít Ďuratný Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík
 Patrik Groma Mgr. Richard Hulín Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko
MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová
MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik  

   Proti:
 Jozef Badžgoň      

   Zdržali sa:
MUDr. Ľubomír Bažík Ing. Ladislav Bittšanský Ing. František Bobenič Mgr. Peter Fiabane
Ing.Arch. Dušan Maňák Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Mgr. Anton Šulík


Číslo hlasovania: 41
Prijatie uznesenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
MUDr. Ľubomír Bažík  Ladislav Belanec Ing. Ladislav Bittšanský  Jozef Blahut
RNDr. Milan Čelko PaedDr. Michal Červený  Ľudovít Ďuratný Mgr. Peter Fiabane
Ing. Milan Gavlák  Anton Gažica JUDr. Karol Gordík Mgr. Richard Hulín
Ing. Marian Janušek MUDr. Daniel Klačko MUDr. Ľubomír Kompas  Daniel Kováčik
Ing. Jozef Michalko Ing. Peter Ničík Ing. Andrej Sočuvka  Marta  Valachová
MUDr. Štefan Zelník  Elena Zubajová MUDr. Martin Zuzik  

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň      

   Nehlasovali:
Ing. František Bobenič