Hlasovanie z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 06. 12. 2004


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 29 poslancov mestského zastupiteľstva.

Číslo hlasovania: 1
Hlasovanie o návrhu Ing. Petra Ničíka o doplnení programu o body: 
- Grantový systém mesta Žilina 2004 – 2005 
- Vysielanie priamych prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13 
Proti: 11
Zdržali sa: 5
Návrh nebol schválený.

Číslo hlasovania: 2
Hlasovanie o návrh Ing. Jána Slotu, primátora mesta, o doplnení programu o tieto body:
- Zámer „Matra“ Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Strečno – Vrútky
- Zámer na využitie územia v k. ú.- Závodie.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 3
Hlasovanie o návrhovej komisii v zložení: RNDr. Milan Čelko, CSc., Mgr. Richard Hulín, p. Jozef Badžgoň, PaedDr. Michal Červený a p. Ladislav Belanec.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 4
Hlasovanie o Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola zobratá na vedomie.

Číslo hlasovania: 5
Hlasovanie o Informatívnej správe o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Informatívna správa o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva bola zobratá na vedomie.

Číslo hlasovania: 6
Hlasovanie o poskytnutí príspevku vo výške 100 tis. Sk na obnovu Vysokých Tatier.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 7
Hlasovanie o prevzatí kontokorentného úveru vo výške do 30 mil. Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Prevzatie úveru bolo schválené.

Číslo hlasovania: 8
Hlasovanie o návrhu, aby Mesto Žilina odpredávalo hnuteľný i nehnuteľný majetok mesta s trhovou hodnotou väčšou ako 10 tis. Sk výhradne ponukovým konaním 
alebo výberovým konaním.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 18
Zdržali sa: 1
Návrh nebol schválený. 

Číslo hlasovania: 9
Hlasovanie o použití sumy ušetrenej na Grantovom systéme mesta Žilina na vyplatenie osobných príplatkov pre zamestnancov žilinských MŠ a ZŠ.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 18
Zdržali sa: 4
Návrh nebol schválený.

Číslo hlasovania: 10
Hlasovanie o propozíciách Grantového systému mesta Žilina na rok 2005 a zaradení do rozpočtu mesta na rok 2005 4 mil. Sk na grantový systém. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 14
Zdržali sa: 2
Návrhy neboli schválené.

Číslo hlasovania: 11
Hlasovanie o Grantovom systéme na rok 2005 bez ručenia výšky finančných prostriedkov a gratovej komisii ako poradnom orgáne primátor mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Návrh bol schválený. 

Číslo hlasovania: 12
Hlasovanie o návrhu, aby časť investícií bola viazaná do jednotlivých volebných obvodov. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 20
Zdržali sa: 1
Tento návrh nebol schválený. 

Číslo hlasovania: 13
Hlasovanie o návrhu, aby základné cestovné, rozsah a výšku základných zliav v MHD v Žiline podľa predloženého návrhu. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 14
Hlasovanie o Rozpočte mesta Žilina na rok 2005.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Rozpočet bol schválený. 

Číslo hlasovania: 15
Hlasovanie o znížení koeficientu na 0,45 vo Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2005.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 15
Zdržali sa: 5
Návrh na zníženie koeficientu nebol schválený. 

Číslo hlasovania: 16
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2005.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2005 bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

Číslo hlasovania: 17
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o dani za ubytovanie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Číslo hlasovania: 18
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o dani za nevýherné hracie prístroje.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Číslo hlasovania: 19
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o dani za predajné automaty.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Číslo hlasovania: 20
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o dani za užívanie verejného priestranstva. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 9
Zdržali sa: 2
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Číslo hlasovania: 21
Hlasovanie o návrhu, aby sa vo Všeobecne záväznom nariadení o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta znížila sadzba danie z 
3000,– Sk na 1000,– Sk. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 19
Zdržali sa: 6
Tento návrh nebol schválený. 

Číslo hlasovania: 22
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov.

Číslo hlasovania: 23
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o dani za psa. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Číslo hlasovania: 24
Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o vytvorení spoločného školského obvodu s obcou Mojš.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Všeobecne záväzné nariadenie o vytvorení spoločného školského obvodu s obcou Mojš bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Číslo hlasovania: 25
Hlasovanie o Návrhu na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1991 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných 
priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1991 bolo zrušené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Číslo hlasovania: 26
Hlasovanie o Analýze spoplatneného parkovania v meste Žilina po roku existencie. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Analýza bola schválená. 

Číslo hlasovania: 27
Hlasovanie o Správe o činnosti komisie školstva, vzdelávania a kultúry,
Správa o činnosti komisie mládeže a športu,
Správa o činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, 
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali o týchto štyroch správach naraz nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Správy o činnosti komisií boli zobraté na vedomie.

Číslo hlasovania: 28
Hlasovanie o Pláne práce mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2005.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Plán práce bol schválený. 

Číslo hlasovania: 29
Hlasovanie o Informácii o Smernici o zásadách posilnenia motivácie občanov mesta Žilina k spolupráci s Mestskou políciou v Žiline na úseku ochrany majetku 
mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 30
Hlasovanie o Zámere „Matra“ Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Strečno – Vrútky.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zámer bol schválený.

Číslo hlasovania: 31
Hlasovanie o Zámere na využitie územia v k. ú. Žilina. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Zámer bol schválený.

Číslo hlasovania: 32
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6424, zast. pl. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina (ul. Rajecká cesta), pozemok pod garážou – Doc. Ing. Miroslavovi 
Hriankovi, PhD., bytom Javorová 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 33
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6451, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina (ul. Rajecká cesta), pozemok pod garážou – Ing. Kamilovi Stehlíkovi, 
bytom Severná 33, Žilina za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 34
Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1273/10, zast. pl. o výmere 410 m2 a parc. č. KN 1273/26, záhrada o výmere 367 m2 v k. ú. Závodie (ul. Pod sadom) – 
Bohušovi Vavrovi, bytom Pod sadom 6, Žilina za cenu symbolickej 1,– Sk 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 35
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5426/2, zast. pl. o výmere cca 70 m2 v k. ú. Žilina (Predmestská ul.) – Jánovi Melišovi, bytom Dobšinského 1615/7, 
Žilina za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 36 
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6589/13, ostat. pl. o výmere 232 m2 v k. ú. Žilina (ul. A. Bernoláka) v zmysle geometrického plánu č. 52/2004 Ing. 
Petrovi Gavuliakovi, bytom Petzvalova 57, Žilina a Pharm. Dr. Daniela Poláčková, bytom Jaseňova 16, Žilina za cenu 1200,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 37
Hlasovanie o odpredaji dielov 3, 4, 5 z parc. č. KN 1472/1, zast. pl. o celkovej výmere 289 m2 v zmysle geometrického plánu č. 6/2001 v k. ú. Závodie – Hájik 
advokátskej kancelárii Mgr. Miroslava Haneca v zastúpení Slov. plynárenského priemyslu, a. s. Bratislava za cenu 2000,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 38
Hlasovanie o odpredaji neknihovanej parcely o výmere cca 800 m2 v k. ú. Žilina (ul. Priemyselná) za účelom výstavby sociálno-prevádzkových priestorov a 
príručného skladu – Mgr. Elena Šuštiaková, bytom Zástranie 187 za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 39
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5589/39, zast. pl. o výmere cca 130 m2 v k. ú. Žilina (Rosinky – Brezová ul.) – Viere Feranovej, bytom Karpatská 
1/58, Žilina za cenu 500,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 40
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 472/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Bytčica za účelom zlepšenia prístupu na pozemok – Jaroslavovi 
Dojčiakovi, bytom Bajzova 2415/24, Žilina za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 41
Hlasovanie o návrhu – stiahnuť odpredaji sídliskovej tepelnej stanice VS3, ktorá je situovaná v areáli ZŠ na ul. Moskovská, parc. č. KN 7638/3 v k. ú. Žilina 
aj s pozemkom z rokovania.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 16
Zdržali sa: 4
Stiahnutie bodu programu nebolo schválené.

Číslo hlasovania: 42
Hlasovanie o odpredaji sídliskovej tepelnej stanice VS3, ktorá je situovaná v areáli ZŠ na ul. Moskovská, parc. č. KN 7638/3 v k. ú. Žilina aj s pozemkom – 
Byttermu, a. s. Žilina, budovu za cenu súdno-znaleckým ohodnotením a pozemok za cenu 200,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 6
Zdržali sa: 5
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 44
Hlasovanie o odpredaji 
parc. č. KN 2170/7 diel „1“ o výmere 16 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2170/7 diel „2“ o výmere 419 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2170/7 diel „3“ o výmere 129 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „20“ o výmere 23 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „21“ o výmere 34 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „22“ o výmere 42 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 2285/2 diel „23“ o výmere 24 m2 v k. ú. Závodie,
parc. č. KN 449/3 diel „190“ o výmere 5 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 449/3 diel „191“ o výmere 62 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 449/3 diel „192“ o výmere 12 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 690/1 diel „315“ o výmere 1014 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 690/1 diel „316“ o výmere 6 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 930/3 diel „335“ o výmere 1080 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 930/4 diel „336“ o výmere 129 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 930/4 diel „337“ o výmere 11 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 951/1 diel „346“ o výmere 72 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 951/2 diel „347“ o výmere 112 m2 v k. ú. Strážov,
parc. č. KN 951/2 diel „348“ o výmere 36 m2 v k. ú. Strážov,
v zmysle geometrických plánov č. 43/2003 a č. 44/2003 za účelom stavby „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina – Strážov“ SR – Slovenskej správe ciest, so 
sídlom Miletičova 19, Bratislava za cenu znaleckým posudkom.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 45
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 361/1, zast. pl. o výmere cca 48 m2 (2 x 24 m2) v k. ú. Žilina (ul. Legionárska) za účelom výstavby garáží – 
Viktorovi Tretinovi, bytom Legionárska 222/3, Žilina a Jánovi Libičovi, bytom Legionárska 222/3, Žilina za cenu za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 46
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 7930/34, ostat.pl. o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Žilina – Vlčince za účelom vybudovania plyfunkčného objektu s 
funkciou občianskej vybavenosti a bývania - firme MARMONT s. r. o., ul. Šoltésovej 11, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 9
Zdržali sa: 5
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 47
Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 7930/42, ostat. pl. o výmere 5988 m2 v zmysle geometrického plánu č. 198/2004 k. ú. Žilina – Vlčince za účelom výstavby 
7-podlažného polyfunkčného centra, ktoré bude pozostávať z: 
2 podzemných podlaží – parkovacie miesta,
2 nadzemných podlaží – obchodno-administratívne priestory,
5 nadzemných podlaží – samostatné bytové jednotky
firme SSIM s.r.o., Makovického 7, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 7
Zdržali sa: 2
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 48
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 7930/34, ostat. pl. o výmere cca 1800 m2 v k. ú. Žilina – Vlčince za účelom výstavby administratívno-technických 
priestorov pre potreby firmy - firme EUROS s.r.o., Bytčická 89, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 7
Zdržali sa: 2
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 51
Hlasovanie o odpredaji zvyšnej časti parc. č. KN 7637/2 o výmere 2346 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby domu služieb pre občanov sídliska Vlčince a okolia 
Petrovi Hemčíkovi, bytom Bulharská 23/3, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 61
Hlasovanie o odpredaji administratívnej budovy č. s. 767, postavenej na pozemku parc. č. KN 1963, zast. pl. o výmere 852 m2 spolu s pozemkom a parc. č. KN 
1964, zast. pl. o výmere 182 m2 v k. ú. Žilina za cenu minimálne znaleckého posudku; v prípade viacerých záujemcov uprednostniť najvyššiu ponuku 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 53
Hlasovanie o odpredaji budovy ZŠ Moskovská č. súp. 1675 postavenej na parc. č. KN 7638, zast. pl. o výmere 4716 m2 spolu s pozemkom a s príslušenstvom a 
pozemku parc. č. KN 7639, zast. pl. o výmere 14643 m2 v k. ú. Žilina okrem tepelnej stanice VS3 vrátanie pozemku, na ktorom je postavená; za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom s uprednostnením záujemcu o kúpu celého areálu vyšpecifikovanom v tomto bode uznesenia. V prípade nezáujmu areál odpredať po častiach
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 59
Hlasovanie o odpredaji nehnuteľnosti - dom (administratívna budova) č. s. 1602, postavený na parc. č. KN 5453/14, zast. pl. o výmere 765 m2 spolu s uvedeným 
pozemkom,
budovu práčovne a čistiarne parc. č. KN 5453/16, zast. pl. o výmere 1959 m2 spolu s uvedeným pozemkom,
parc. č. KN 5453/1, zast. pl. o výmere 9375 m2
parc. č. KN 5453/15, zast. pl. o výmere 49 m2,
parc. č. KN 5453/13, zast. pl. o výmere 535 m2,
parc. č. KN 5453/17, zast. pl. o výmere 142 m2
za cenu súdno-znaleckým ohodnotením, výberovým konaním 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 58
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2514/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (ul. Revolučná) za účelom výstavby garáže – MUDr. Pavlovi 
Hronskému, bytom Revolučná 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 60
Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 2349/3, zast. pl. o výmere 295 m2 v k. ú. Závodie – firme A-Auto s. r. o., Lipová 1946/5, Žilina (vlastník spoločnosti 
SÚDST s. r. o.) za cenu 500,– Sk/m2 s vecným bremenom spočívajúceho ponechať časť pozemku pre miestnu komunikáciu kupujúceho (v šírke cca 3 m)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 4
Zdržali sa: 2
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 62
Hlasovanie o odpredaji budovy MŠ v Brodne č. s. 168, nachádzajúcu sa na parc. č. KN 361, zast. pl. o výmere 1972 m2 v k. ú. Brodno, spolu s uvedeným pozemkom 
za cenu znaleckého posudku, v prípade viacerých žiadostí uprednostniť najvyššiu ponuku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 63
Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4840/17 o výmere 264 m2 v k. ú. Žilina (vstup do areálu) podľa geometrického plánu č. 97/2004 – firme GLOBAL za cenu 
znaleckého posudku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 64
Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5716/4 o výmere 90 m2 v k. ú. Žilina podľa geometrického plánu č. 28/2004– firme TRANSFIN s. r. o., Národná 16, Žilina za 
cenu 1500,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 72
Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5588/3 o výmere 322 m2, parc. č. KN 6586/13 o výmere 98 m2, parc. č. KN 6586/14 o výmere 1377 m2 v k. ú. Žilina za účelom 
vyriešenia napojenia dopravy a obslužných komunikácií priestorov polyfunkčného domu – firme AKIN, Oslobodenia 23845, Žilina, prevádzka Tichá ulica 12, Žilina 
za cenu 500,– Sk/m2 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 65
Hlasovanie o prenájmu príjazdových sciest do podzemného parkoviska počas doby existencie a terajšieho predmetu činnosti AUPARK-u za cenu 1,– Sk/ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 43
Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1486/5, zast. pl. o výmere 145 m2 v k. ú. Bytčica (ul. Rubínová) – Ing. Vladimírovi Kriškovi, bytom M. Bela 83, Žilina za 
cenu 800,– Sk/m2
a zrušení uznesenie mestského zastupiteľstva č. 44/2004 bod 16) zo dňa 21. 06. 2004
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 52
Hlasovanie o odpredaji budovy materskej školy Hliny V., č. s. 1609 postavenej na parc. č. KN 6540/4 spolu s pozemkom parc. č. KN 6540/4, zast. pl. o výmere 
1081 m2 a parc. č. KN 6540/5, ostat. pl. o výmere 3452 m2 v k. ú. Žilina za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy – firme ENPORA s. r. o., Žilina 
za cenu znaleckým posudkom s podmienkou piatich rokov prevádzkovania materskej školy; v opačnom prípade odpredať spätne Mestu za tých istých podmienok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 8
Zdržali sa: 3
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 54
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6529/1 o výmere cca 1300 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hlinská, ktorá bude presne špecifikovaná geometrickým plánom – 
firme VIX s. r. o., Žilina za cenu 500,-- Sk/m2 s vecným bremenom zachovania chodníkov, s podmienkou, že parkovisko bude vybudované so súhlasom Dopravného 
inšpektorátu PZ; odstránenia panelov a skultúrnenia prostredia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 9
Zdržali sa: 3
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 55
Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6529/1 o výmere cca 180 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hlinská, ktorá bude presne špecifikovaná geometrickým plánom – firme 
TC Development s. r. o., Kopčianska 20, Bratislava – prevádzka M. R. Štefánika 5 Žilina za cenu 500,-- Sk/m2 s vecným bremenom zachovania chodníkov, s 
podmienkou, že parkovisko bude vybudované so súhlasom Dopravného inšpektorátu PZ; odstránenia panelov a skultúrnenia prostredia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 56
Hlasovanie o znížení kúpnej ceny nehnuteľnosti – Kultúrneho domu Bytčica, ktorého odpredaj bol schválený uznesením MZ č. 45/2003 zo dňa 23.6.2003 Elene 
Zubajovej, bytom Za kostolom 506/10, Žilina – Bytčica o náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na zabezpečenie prevádzky Kultúrneho domu (odstránenie zatápania 
pivničných priestorov a zatekania strechy)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 49
Hlasovanie o zámene pozemkov parc. č. KN 7880/2 o výmere 497 m2 za priľahlý pozemok parc. č. KN 7880/1 o výmere 497 m2 v k. ú. Žilina – firme RENOX, s. r. 
o., Dolné Rudiny 1, Žilina 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Zámena bola schválená.

Číslo hlasovania: 50
Hlasovanie o zámene pozemkov
Ing. Ladislavovi Slotovi, bytom Revolučná 3289/1 Žilina, parc. č. KN 2514/20 diel 4 za diel 10,
Michalovi Slotovi, bytom, bytom Revolučná 3289/1 Žilina, parc. č. KN 2514/21diel 5 za diel 11,
Ing. Bojmírovi Stanislavovi, bytom M. R. Štefánika č.2 Žilina, parc. č. KN 2514/17 diel 1 za diel 7, 
Ing. Bojmírovi Stanislavovi, bytom M. R. Štefánika č.2 Žilina, parc. č. KN 2514/18 diel 2 za diel 8, 
Ing. Jozefovi Seifertvi, bytom Revolučná 3289/1 Žilina, parc. č. KN 2514/19 diel 3 za diel 9,
Ing. Miloslavovi Šimunskému, bytom Revolučná 3288/3 Žilina, parc. č. KN 2514/22 diel 6 za diel 12, 
po 2 m2 v k. ú. Žilina, podľa nového geom. plánu č. 51/2004, za účelom 6 garáží na Revolučnej ul. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Odpredaj bol schválený.

Číslo hlasovania: 57
Hlasovanie o zámene parc. č. KN 1764/13, parc. č. KN 1764/14, parc. č. KN 1764/15, parc. č. KN 1764/16 vo vlastníctve Artura Kleina o výmere 600 m2 v k. ú. 
Žilina za pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina podľa odporúčania oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku. Presná výmera zamieňaných pozemkov bude 
určená geometrickým plánom. Za prípadný rozdiel vo výmere pozemkov uhradí Artur Klein 1,– Sk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Zámena pozemkov bola schválená.

Číslo hlasovania: 66
Hlasovanie o splnomocnení primátora mesta, Ing. Jána Slotu, rokovať o možnej výstavbe paro-plynovej elektrárne v regióne Žilina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 67
Hlasovanie o splnomocnení primátora mesta, Ing. Jána Slotu, rokovať o príprave pravidelnej medzinárodnej leteckej linky Žilina – Praha, Praha – Žilina a 
odsúhlasení financovania spolupodielu zriadenia medzinárodnej linky Žilina – Praha, Praha – Žilina maximálne vo výške 5 mil. Sk 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 68
Hlasovanie o poskytnutí garancie na úver, ktorého účelom bude vybudovanie terminálu pre cestujúcich vo výške 35 mil. Sk. Úver by mal byť splácaný 10 rokov z 
priamych výnosov medzinárodnej leteckej dopravy. V prípade nesplácania úveru bude Mesto žiadať prevod terminálu do majetku Mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 69
Hlasovanie o súhlase s realizáciou modelu financovania investičných stimulov (ako je výstavba tréningového centra, požiarnej zbrojnice, nájomných bytov, 
zdravotného strediska) pre KIA Motors Slovakia na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho 
rozvoja podpísané vládou SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 70
Hlasovanie k bodu o Vysielaní priamych prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 73
Hlasovanie o úprave platu Ing. Jozefa Pálfyho, hlavného kontrolóra mesta Žilina na základe predloženého návrhu s účinnosťou od 01. 01. 2005.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 74
Hlasovanie o odmenách primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, hlavnému kontrolórovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva podľa predloženého 
návrhu. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Návrh bol schválený.

Číslo hlasovania: 75
Hlasovanie o prijatí uznesenia. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Návrh bol schválený.