Hlasovanie z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25. 10. 2004


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 31 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu o bod – Návrh na vysielanie priamych prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrh na doplnenie programu o tento bod schválili. 
Proti hlasoval p. Ľudovít Ďuratný. 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Milan Gavlák, PaedDr. Michal Červený, p. Jozef Blahut, Ing. Marian Janušek, MUDr. Martin Zuzik a MUDr. Juraj Popluhár PhD. 
V rokovacej miestnosti počas hlasovania nebol prítomný Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu o bod – Návrh na kúpu alebo prenájom hlasovacieho zariadenia. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrh na doplnenie programu o tento bod schválili. 
Proti hlasovali p. Anton Gažica. 
Hlasovania sa zdržali: Mgr. Richard Hulín, p. Daniel Kováčik a p. Ľudovít Ďuratný. 
V rokovacej miestnosti počas hlasovania nebol prítomný Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o doplnení programu ako o celku s doplnení o nasledovné body:
- Návrh na zloženie komisie mestského zastupiteľstva v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. č. 7 pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej 
funkcie,
- Návrh na spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektu Centra voľného času – Rosenfeldov palác, Hurbanova 28, Žilina“,
- Návrh na vysielanie priamych prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline,
- Návrh na kúpu alebo prenájom hlasovacieho zariadenia.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva takto doplnený program jednomyseľne schválili. 
V rokovacej miestnosti počas hlasovania nebol prítomný Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení Ing. Milan Gavlák, MUDr. Ľubomír Kompas, MUDr. Daniel Klačko, p. Marta Valachová a p. Jozef Blahut poslancami 
mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.
Proti hlasoval Ing. arch. Dušan Maňák. 
V rokovacej miestnosti počas hlasovania nebol prítomný Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili. 
V rokovacej miestnosti počas hlasovania nebol prítomný Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o schválení Informatívnej správy o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Informatívnu správu o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili. 
V rokovacej miestnosti počas hlasovania nebol prítomný Mgr. Anton Šulík. 

K Správe o činnosti Športcentra.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali Správu o činnosti Športcentra na vedomie a zároveň jednomyseľným hlasovaním uložili p. Ľubomírovi Knapcovi, 
riaditeľovi Športcentra, príspevkovej organizácie mesta, spracovať návrh na perspektívy ďalšieho využitia Športcentra v meste Žilina v termíne do 30. 11. 
2004.

K Správe o činnosti Mestskej krytej plavárne.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne na vedomie a zároveň jednomyseľným hlasovaním uložili p. Dušanovi 
Kuchárikovi, riaditeľovi Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácii mesta, vypracovať návrh na zníženie poplatkov pre nekomerčné mládežnícke plavecké 
oddiely o 50 % a ich dopad na rozpočet mesta na rok 2005 v termíne do 30. 11. 2004.

K Informatívnej správe o prípravu organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali Informatívnu správu o prípravu organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti finančnej komisie.
Poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti finančnej komisie jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti komisie dopravy a správy miestnych komunikácií.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovaním jednomyseľne schválili Správu o činnosti komisie dopravy a správy miestnych komunikácií.
Zároveň hlasovaním uložili Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu, vypracovať a predložiť návrh na financovanie údržby a opravy miestnych 
komunikácií a chodníkov na území mesta v rokoch 2005 a 2006 v objeme 150 – 200 mil. Sk v termíne do 30. 11. 2004.
Tohto hlasovania sa zdržali: p. Jozef Blahut, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik, Ing. Andrej Sočuvka a JUDr. Karol Gordík. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o zmene zloženia komisie mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie oproti predkladaného návrhu s doplnením 
Marty Valachovej.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, p. Ladislav Belanec, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, p. 
Ľudovít Ďuratný, p. Petrik Groma, Mgr. Richard Hulín. 

Hlasovanie o zložení komisie mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie v zložení: Ing. Marian Janušek, Ing. Andrej 
Sočuvka, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Peter Fiabáne, Marta Valachová, MUDr. Ľubomír Bažík, Ing. Jozef Michalko.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. 
Proti hlasoval Mgr. Richard Hulín. 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Jozef Michalko, Ing. arch. Dušan Maňák, p. Ladislav Belanec. 

Hlasovanie o schválení Návrhu na spolufinancovanie projektu „Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektu Centra voľného času – Rosenfeldov palác, Hurbanova 28, 
Žilina“.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Návrhu na vysielanie priamych prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uložili Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu, v spolupráci s Ing. Petrom Ničíkom, poslancom 
mestského zastupiteľstva, vypracovať analýzu možností vysielania prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva v termíne do 30. 11. 2004.
Proti hlasoval MUDr. Martin Zuzik. 
Hlasovania sa zdržali: JUDr. Karol Gordík a Mgr. Richard Hulín. 

Hlasovanie o neodpredaní parc č. KN 4527/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (ul. Nešporova) za účelom výstavby garáže – Petrovi Augustínovi, 
bytom Nešporova 1, Žilina.
Jednomyseľným hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku neodsúhlasili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4503/9, zast. pl. o výmere 3 m2 zmysle geometrického plánu č. 34497935-2/2003 v k. ú. Žilina (ul. T. Ružičku) za účelom 
výstavby garáže – Jánovi Červenému, bytom Oravská cesta 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji 
parc. č. KN 1472/2, zast. pl. o výmere 90 m2 
parc. č. KN 1472/4, zast. pl. o výmere 27 m2 
parc. č. KN 1472/197, zast. pl. o výmere 253 m2 
v k. ú. Závodie (ul. Pod Hradiskom) v zmysle geometrického plánu č. 24/2001 – Vendelínovi Ďuratnému, bytom Pod Hradiskom 72, Žilina za cenu 50,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neschválili odpredaj pozemku v takomto počte:
za odpredaj hlasovalo 11 poslancov; proti hlasoval jeden poslanec a 11 sa hlasovania zdržalo. Ostatní poslanci neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

Hlasovanie o odpredaji 
parc. č. KN 1472/2, zast. pl. o výmere 90 m2 
parc. č. KN 1472/4, zast. pl. o výmere 27 m2 
parc. č. KN 1472/197, zast. pl. o výmere 253 m2 
v k. ú. Závodie (ul. Pod Hradiskom) v zmysle geometrického plánu č. 24/2001 – Vendelínovi Ďuratnému, bytom Pod Hradiskom 72, Žilina za cenu 100,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neschválili odpredaj pozemku v takomto počte:
za odpredaj hlasovalo 14 poslancov; proti nehlasoval nikto a 15 sa hlasovania zdržalo. Ostatní poslanci neboli prítomní v rokovacej miestnosti. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6585/2, zast. pl. o výmere cca 250 m2 v k. ú. Žilina (ul. A. Bernoláka) – Národnej banke Slovenska Bratislava za 
cenu 2000,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľným hlasovaním schválili odpredaj pozemku za cenu 2000,– Sk/m2.

Hlasovanie o odpredaji budovy materskej školy Hliny V, č. s. 1609, postavenej na prac. č. KN 6540/4, spolu s pozemkom parc. č. KN 6540/4, zast. pl. o výmere 
1081 m2 a parc. č. KN 6540/5, ostat. pl. o výmere 3452 m2 v k. ú. Žilina za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy – ENPORA s. r. o., Žilina za cenu 
určenú znaleckým posudkom. 
Nasledovným hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku neschválili:
Za odpredaj hlasovali: RNDr. Milan Čelko, CSc., Ing. Marian Janušek, JUDr. Karol Gordík, p. Anton Gažica, p. Ľudovít Ďuratný, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. 
Karol Belaník, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Martin Zuzik, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Daniel Klačko, PaedDr. Michal Červený, Mgr. Richard Hulín, p. Jozef Blahut 
a p. Ladislav Belanec. 
Proti odpredaju hlasovali: Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, Mgr. Marián Zrník, Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, MUDr. 
Ľubomír Kompas, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák a MUDr. Ľubomír Bažík.
Hlasovania sa zdržali: Ing. Milan Gavlák, p. Daniel Kováčik, p. Elena Zubajová, Ing. Andrej Sočuvka, p. Patrik Groma a p. Marta Valachová. 

Hlasovanie o odpredaji odpredaj Materskej škôlky č. súp. 41, postavenej na parc. č. KN 1, zast. pl. o výmere 745 m2 spolu s pozemkom v k. ú. Žilinská Lehota 
výberovým konaním; časť finančných prostriedkov bude použitá pre mestskú časť Žilinská Lehota.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji kmeňových akciií vo vlastníctve Mesta v počte 120, druh kmeňové, forma akcie na meno, podoba listinné, menovitá hodnota 50 000,– Sk 
firme East European Estates a. s., ktorá je akcionárom a. s. Parkovací dom Na studničkách, Daniela Dlabača 13, Žilina. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj akcií schválili. 
Hlasovania sa zdržali: Ing. František Bobenič, Ing. Peter Ničík, Mgr. Marián Zrník, Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. 
Dušan Maňák, MUDr. Ľubomír Bažík a p. Patrik Groma.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 3274/1 a parc. č. KN 3273/1 o celkovej výmere cca 550 m2 v k. ú. Žilina – Rudolfovi Jaššovi, bytom Severná č. 
2811/51, Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku neschválili. 
Za odpredaj hlasovali: Ing. Andrej Sočuvka, p. Elena Zubajová, Mgr. Peter Fiabáne, p. Ladislav Belanec, Ing. Milan Gavlák, MUDr Ľubomír Kompas, p. Jozef 
Blahut, p. Anton Gažica, RNDr. Milan Čelko, CSc., JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Ľudovít Ďuratný 
a Ing. Marian Janušek. 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, p. 
Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Bažík, PaedDr. Michal Červený, MUDr. Daniel Klačko, p. Patrik Groma, Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník, p. Daniel Kováčik, 
p. Marta Valachová a MUDr. Martin Zuzik. 

Hlasovanie o odpredaji ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, ul. Jarná č. s. 2600, postavená na parc. č. KN 6304, zast. pl. o výmere 1453 m2 spolu s parc. č. KN 6303/2, 
ostat. pl. o výmere 1091 m2, parc. č. KN 6303/3, zast. pl. o výmere 2595 m2 v k. ú. Žilina – Akadémii vzdelávania Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom; 
časť finančných prostriedkov bude použitá pre účely školstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie schválili.
Hlasovania sa zdržali: Ing. arch. Dušan Maňák a Ing. František Bobenič.