Hlasovanie z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 30. 08. 2004

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 30 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu doplneného o:
- Odovzdanie čestného občianstva mesta Žilina prezidentovi Slovenskej republiky, Rudolfovi Schusterovi,
- Rozdelenie školských obvodov ZŠ Žilina, Mokovská a ZŠ Žilina Na Závaží, udelenie právnej subjektivity MŠ Predmestská 57 a MŠ Žilina – Mojšova Lúčka,
- Návrh na spolufinancovanie projektov v rámci Opatrenia 2.1 SOP Priemysel a služby.
Hlasovaním prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili doplnený program dnešného rokovania.

Hlasovanie o mandátovej komisii.
Hlasovaním bola mandátová komisia v zložení: MUDr. Daniel Klačko, p. Elena Zubajová a Ing. Milan Gavlák poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená. 

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení RNDr. Milan Čelko, CSc., PaedDr. Michal Červený, p. Marta Valachová, p. Daniel Kováčik a MUDr. Juraj Popluhár PhD. poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o nastúpení náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva a personálne zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva.
Z dôvodu zániku poslaneckého mandátu Ing. Ľubomíra Kudlu zaniká i jeho členstvo v komisii podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu. 
Jednomyseľným hlasovaním mestského zastupiteľstva bol Patrik Groma vyhlásený za poslanca mestského zastupiteľstva v zmysle zákona SNR 346/1990 Zb. § 51 ods. 2.
Patrik Groma bol taktiež jednomyseľným hlasovaním zvolený ako poslanec za člena komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

Hlasovanie o schválení Správy o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za I. polrok 2004 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2004.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Správu o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za I. polrok 2004 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2004. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti Mestského divadla v Žiline.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2004 a uložení hlavnému kontrolórovi mesta vykonávať kontrolu uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení úpravy platu Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavému kontrolórovi mesta v súlade s nariadením vlády SR č. 413/2004. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržal p. Jozef Badžgoň. 

Hlasovanie o schválení úpravy platu Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta Žilina. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržal p. Jozef Badžgoň, Ing. Peter Ničík, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. František Bobenič, Ing. arch. Dušan Maňák. 

Hlasovanie o prijatí Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vodenia psov na území mesta Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili trojpätinovou väčšinou. Hlasovania sa zdržal Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o prijatí Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o rozdelení školských obvodom zrušených škôl ZŠ Žilina, Moskovská a ZŠ Žilina, Na Závaží a udelení právnej subjektivity pre MŠ Žilina – Mojšová Lúčka a MŠ Predmestská 57, ktorej súčasťou je Školská jedáleň pre MŠ Predmestská 57 – výdajňa.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Návrhu na spolufinancovanie projektov v rámci Opatrenia 2,1 SOP Priemysel a služby. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4451/47, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina (ul. Komenského) v zmysle geom. plánu č. 1-24/2004, pozemok pod stávajúcou garážou ev. č. 951 – Ing. Bohuslavovi Sedláčkovi, CSc., bytom Černovská 2, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4451/48, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina (ul. Komenského) v zmysle geom. plánu č. 148/2004, pozemok pod stávajúcou garážou ev. č. 950 – Ing. Josef Kříž, PhD., bytom Hlinská 18, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 7930/3, zast. pl. o výmere cca 39 m2 v k. ú. Žilina (ul. Obchodná) za účelom vybudovania prijímacích priestorov OO PZ Žilina – Krajskému riaditeľstvu PZ Žilina so sídlom Kuzmányho 26, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5982/1, zast. pl. o výmere cca 102 m2 v k. ú. Žilina (ul. Tichá) – firme Chovaňák, Nesluša 717, prevádzka Mudroňova 7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o neodpredaní časti parc. č. KN 1891/1, zast. pl. o výmere cca 40 m2 v k. ú. – Žilina (ul. Kukučínova) za účelom zriadenia parkovacích miest – Stanislavovi Macekovi, bytom Javorová 3070/2, Žilina.
Jednomyseľným hlasovaním poslanci nesúhlasili s odpredajom.

Hlasovanie o odpredaji PK parcely 969 vo vložke 1 o výmere 210 m2 
PK parcela 974 vo vložke 5 o výmere 4463 m2 
PK parcela 978 vo vložke 28 o výmere 247 m2
v k. ú. Strážov – SR - Slovenskej správe ciest Bratislava za účelom zabezpečenia výstavby diaľnice D18 Hričovská Podhradie – Kysucké Nové Mesto v zmysle geom. plánu č. 11749555-100-98 za cenu znaleckým posudkom. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o neodpredaní časti parc. č. KN 1981/1 o výmere cca 84 m2 (3 x 28 m2) v k. ú. Žilina za účelom zabezpečenia vjazdu a výjazdu do svojich garáží. 
Jednomyseľným hlasovaním poslanci nesúhlasili s odpredajom.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 998/1, zast. pl. o výmere cca 100 m2 v k. ú. Žilina (ul. Hálkova) za účelom prístupu do objektu vo svojom vlastníctve – Jánovi Tabakovi, bytom Necseya 3, Žilina a Pavlovi Krajčíovi, bytom Bitarová 110 za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasovali: p. Jozef Badžgoň a MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 505, zast. pl. o výmere cca 400 m2 v k. ú. Považský Chlmec za účelom zriadenia záhrady pri svojom rodinnom dome – Rudolfovi Marčanovi, bytom Rosina 849, Žilina za cenu 400,– Sk/m2 s vecným bremenom v znení, že v prípade nedodržania účelu bude pozemok odpredaný Mestu Žilina za tých istých podmienok.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaji hlasovali: Ing. Milan Gavlák a p. Jozef Badžgoň. Hlasovania sa zdržali: p. Patrik Groma, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík, Mgr. Peter Fiabáne a Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 3960/2 v k. ú. Žilina 
Ivane Janošovej, bytom Jaseňová 3221/28, Žilina
Ing. Jánovi Bubelínymu, bytom Oravská 2, Žilina
Mariánovi Ročiakovi, bytom Limbová 18, Žilina
Ing. Jurajovi Rosinčinovi, bytom Hečkova 24, Žilina
každému o výmere 18 m2 za cenu 400,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania s zdržali: Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. František Bobenič a Mgr. Peter Fiabáne.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6666 v k. ú. Žilina (ul. Komenského) za účelom výstavby 11 garáží o zastavanej ploche 11 x 18 m2
Ing. Tiborovi Filippimu, bytom Bernolákova 26, Žilina
MUDr. Štefanovi Kohlerovi, bytom Rovňankova 5, Žilina
MUDr. Anna Smiešková a manž., bytom V. Spanyola 34, Žilina
Mgr. Pavol Novotný, bytom Tomáša Ružičku 13, Žilina
MUDr. Vladimír Frajka, bytom Fándlyho 36, Žilina
Mgr. Jana Popluhárová, bytom Tomáša Ružičku 13, Žilina
Katarína Gacíková, bytom Piešťanská 1, Žilina
Zuzana Bisáková, bytom Bernoláková 19, Žilina
Michal Fraňo, bytom Fándlyho 36, Žilina
Ing. Anna Leštinská, bytom Fándlyho 40, Žilina
Ing. Rastislav Šutárik, bytom Fándlyho 23, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: p: Patrik Groma, Mgr. Anton Šulík, Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, MUDr. Ľubomír Bažík, Mgr. Marián Zrník, p. Jozef Badžgoň. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1577/2 v k. ú. Žilina o výmere 24 m2 za účelom výstavby garáže Ing. Jozefovi Kmeťovi, bytom Bratislavská 11, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, Ing. František Bobenič, Mgr. Martián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, Ing. Andrej Osčuvka, p. Patrik Groma. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5389/1 (Hlboká cesta) o výmere cca 20 m2 za účelom premiestnenia prefabrikovanej garáže Jane Čechovej, bytom Tulipánová 19, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník, Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, p. Patrik Groma. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1245/8 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže o zastavanej ploche 3 x 18 m2
Alexandrovi Hulmanovi, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina 
Ľuborovi Ladeckému, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina
Mária Janeková, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: MUDr. Ľubomír Bažík, p. Patrik Groma, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 455/1 (za Kultúrnym domom v Budatíne) spolu s dreveným skladom na uhlie o výmere cca 700 m2 Bohušovi Repkovskému a manž. Božene, bytom Biela 15, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Peter Ničík a Mgr. Marián Zrník. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4802/1 v k. ú. Žilina o výmere 1 110 m2 za účelom vybudovania antukového tenisového a volejbalového ihriska so sociálnym zariadením – ŠK STAVBÁR Centrum zdravotne postihnutých športovcov, Tajovského 5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1347 (parc. č. KN 1347/4) v k. ú. Trnové o výmere 12 m2 Ing. Rastislavovi Hodasovi, bytom Pod Grendel 246/5, Žilina – Trnové za cenu 400,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1472 v k. ú. Závodie v výmere 1 858 m2 za účelom výstavby bytových domov H5 a H10 a objektu občianskej vybavenosti v rámci výstavby II. stavby súboru KBV Hájik SLOVPANELU, a. s., Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Mg. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník, p. Jozef Badžgoň, Ing. Ladislav Bittšanský.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 7807 v k. ú. Žilina (Vlčince III) o výmere cca 2 000 m2 za účelom obnovy a dostavby plôch pre šport a rekreáciu – firme CROSLOG, s. r. o., A. Rudnaya 9/A, Žilina za cenu 150,– Sk/m2 s vecným bremenom, že areál sa bude v dopoludňajších hodinách, počas školského roku, využívať pre potreby ZŠ. V opačnom prípade bude pozemok odpredaný spätne Mestu za rovnakých podmienok.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie od odpredaji časti parc. č. KN 7896 v k. ú. Žilina o výmere cca 4 500 m2 za účelom výstavby bytového domu s vybavenosťou (parkovisko, detské ihrisko) firme OPTIMA REAL, s. r. o., T. Vansovej 1600/5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržal p. Patrik Groma. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6163/3 v k. ú. Žilina o výmere cca 12 000 m2 za účelom výstavby bytového súboru „Nové bývanie Žilina – Hliny VIII“ firme IFI development, s. r. o., Škultétyho 20, Žilina za cenu 500,– Sk/m2 za podmienky vybudovania náhradného detského ihriska a vybudovania kruhového objazdu a s podmienkou, že Mesto ponechá k dispozícii cca 1000 m2 pre potreby Žilinského samosprávneho krajana parkovacie miesta a prístupové komunikácie.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Bažík. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 674/5 o výmere cca 450 m2 Anne Belaníkovej, bytom Dolná Trnovská 11, Žilina za cenu 100,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Mgr. Peter Fiabáne, p. Patrik Groma, Mgr. Marián Zrník a Ing. Peter Ničík. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 2439/16 v k. ú. Žilina o výmere 18 m2 (Moyzesová ul.), pozemok pod garážou – Ing. arch. Ottovi Sedlákovi, bytom Rudolfa Dilonga 9, Žilina za cenu 100,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský a p. Jozef Badžgoň. 

Hlasovanie o odpredaji 4/5 spoluvlastníckeho podielu v predmetných nehnuteľnostiach:
Poliklinika č. s. 3702, parc. č. KN 7930/4, zast. pl. o výmere 2 080 m2,
energoblok č. s. 3701, parc. č. KN 7930/8, zast. pl. o výmere 324 m2,
v k. ú. Žilina, zapísané na LV č. 1100
ŽILPO, s. r. o., Vysokoškolákov 31, Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o vybudovaní 63 parkovacích miesto (kójí) na ul. Na Priekope firmou Žilinské komunikácie, a. s. podľa požiadaviek oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku a MIÚ s. r. o. a následným odpredajom s uprednostnením majiteľov súkromných domov a súkromných firiem v Mestskej pamiatkovej rezervácii za cenu 150 tis. Sk za jedno parkovacie miesto vrátane pozemku. Zisk z predaja parkovacích miest použiť na rekonštrukciu ulíc Na Priekope a Dolný Val.
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku za účelom vybudovania KBV na sídlisku Hájik v k. ú. Závodie v počte 480 b. j., ktoré majú byť dokončené v roku 2007 – KEDAR za cenu 800,– Sk/m2.
(Mesto odpredá i iným záujemcom pozemky v rôznom rozsahu voľných dispozícií mesta za účelom KBV.)
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržali: MUDr. Ľubomír Bažík, Mgr. Peter Fiabáne a Mgr. Marián Zrník. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5146/7 v celkovej výmere 1 550 m2 v k. ú. Žilina – BSC Žilina – Ing. Holienčík Roman, Moyzesova 52, Žilina za cenu 250,– Sk/m2 s podmienkou zachovania plážového volejbalu na domu min. 5 rokov za cenu 250,– Sk/m2 s právom spätej kúpy Mesta za tých istých finančných podmienok v prípade nedodržania podmienky. 
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4840/1 v k. ú. Žilina o výmere 7 945 m2 – letné kino v Žiline na Bôriku za účelom výstavby hotela – firme Global za cenu určenú znaleckým posudkom zohľadnenú o likvidáciu a odstránenie všetkých konštrukcií.
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, MUDr. Ľubomír Bažík, p. Jozef Badžgoň a Mgr. Peter Fiabáne. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 432 a parc. č. KN 433/3 v k. ú. Budatín o výmere cca 400 m2 – Cda consulting, Sládkovičova 13, Žilina za cenu 1 000,– Sk/m2. 
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o zobratí na vedomie urbanistickú štúdiu Žilina – Štúrovo námestie a odporúčaní v ďalšom stupni jej dopracovanie v zmysle Záverečného stanoviska č. 180/40-1.12 gn vydaného Ministerstvom životného prostredia SR, podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
(Urbanistická štúdia Žilina – Štúrové námestie rieši umiestnenie a návrh polyfunkčného komplexu AUPARK – SCHOPPING CENTER. Je plánovaná v zmysle zadania UŠ odsúhlaseného mestom Žilina zo dňa 21. 05. 2004)
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva zobrali urbanistickú štúdiu Žilina- Štúrovo námestie na vedomie a odporučili jej dopracovanie v ďalšom stupni. Proti tomuto hlasovali: MUDr. Ľubomír Bažík, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, p. Jozef Badžgoň, Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, Mgr. Peter Fibáne a Ing. František Bobenič. Hlasovania sa zdržali: Ing. Andrej Sočuvka, p. Patrik Groma a MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o zvýšení rozpočtu mesta Žilina na rok 2004 na výstavbu automatického parkovacieho systému Parcon Lift H20/4 pre 37 vozidiel pri objekte G5 firmou Logipark Slovakia, s. r. o., z pôvodnej ceny 350 tis. Sk na 420 tis. Sk na jednu parkovaciu kóju.
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o vstupe Mesta Žilina do združenia KASAZINA spoločne so Žilinskou univerzitou a Žilinským samosprávnym krajom a finančným podielom Mesta.
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o presune modernej fontány z Mariánskeho námestia na iné vhodné miesto v meste Žilina a vypísaní výberového konania na stvárnenie historickej fontány hodiacej sa k soche Immaculaty (so započatím výstavby v roku 2005).
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík a Ing. arch. Dušan Maňák.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Počas hlasovania o tomto bode neboli v rokovacej miestnosti prítomní: Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák a Mgr. Peter Fiabáne.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.