Hlasovanie z 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26. 04. 2004


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 28 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o návrhu Ing. Jána Slotu doplniť program o nasledovné body:
- Správu k pripravovaným žiadostiam o poskytnutie úveru ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a o poskytnutí dotácie v súlade so smernicami č. 2/2004 č. 3/2004 MVaRR SR
- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov č. 4/1998.
p. Jozef Blahut ho ešte navrhol doplniť o bod problematiky zrušenia ZŠ Bánová.
Takto doplnený program dnešného rokovania primátorom mesta a p. Jozefom Blahutom prítomní poslanci mestského zastupiteľstva hlasovaním jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení PaedDr. Michal Červený, Mgr. Richard Hulín, Ing. Ladislav Bittšanský, p. Daniel Kováčik a p. Ľudovíňt Ďuratný poslancami mestského zastupiteľstva schválená. Hlasovania sa zdržal: Ing. Ladislav Bittšanský.

Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva a kontrolná správa o plnení zročných uznesení orgánov mesta poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie.

Hlasovanie o schválení Informatívnej správy o zabezpečení zimnej údržby ciest v zimnom období 2003/2004. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Informatívnu správu o zabezpečení zimnej údržby ciest v zimnom období 2003/2004 jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Informatívnej správe o súčasnom stave a hospodárení detských jaslí na území mesta. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Informatívnu správu o súčasnom stave a hospodárení detských jaslí na území mesta jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o zrušení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2004 s podmienkou dodržania týchto ukazovateľov:
1. z rozpočtu mesta na rok 2004 k 30. 06. 2004 bude vyfinancovaný predpokladaný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu školy vo výške 410 tis. Sk,
2. z rozpočtu mesta na rok 2005 k 30. 06. 2005 bude vyfinancovaný predpokladaný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu školy vo výške 410 tis. Sk,
3. v ďalšom období z rozpočtu mesta nebude poskytnutý žiaden príspevok.
Tento návrh bol poslancami mestského zastupiteľstva schválený. Hlasovania sa zdržali: Ing. Andrej Sočuvka, p. Jozef Badžgoň a MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o Správe o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2003 a scvhálenie záverečného účtu.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrh zmien rozpočtu mesta Žilina schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o návrhu na vyhlásenie výberového konania pre firmy poskytujúce verejnoprospešné služby Mesta Žilina. 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: „za“ hlasovali: Ing. Peter Ničík, Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Peter Zrník, p Jozef Badžgoň, Ing. František Bobenič, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík; „proti“ hlasovali: p. Ladislav Belanec, p. Jozef Blahut, RNDr. Milan Čelko, CSc., PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, Ing. Milan Gavlák, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Daniel Klačko, p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník a MUDr. Martin Zuzik; hlasovania „sa zdržali“: Ing. Andrej Sočuvka, p. Elena Zubajová, p. Daniel Kováčik, MUDr. Ľubomír Kompas, MUDr. Ľubomír Bažík, MUDr. Juraj Popluhár PhD. Návrh nebol schválený. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o prijatí Návrhu zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov č. 4/1998.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov č. 4/1998 jednomyseľne prijali. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4342/7, zast. pl. o výmere 21 m2 v k. ú. Žilina – ul. M. Urbana, pozemok pod garážou ev. č. 1489 Ľudovítovi Lysičanovi, bytom A. Bernoláka 31, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6367, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod garážou č. s. 1207 Jaroslave Kahánkovej, bytom Severná 33, Žilina a Ing. Jane Kanderovej, rod. Kahánkovej, bytom Borová 8, Žilina – každej v ½-ici za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6437, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod garážou č. s. 5268 Ing. Dušanovi Kotúčovi, bytom Osiková 2, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1935/4, zast. pl. o výmere 15 m2 v k. ú. Žilina – ul. D. Dlabača, pozemok pod garážou č. s. 4478 Bohumile Hodoňovej, bytom A. Žarnova 37, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1365/15, zast. pl. o výmere 24 m2 v zmysle geom. plánu č. 15/2003 v k. ú. Žilina – ul. A. Kmeťa za účelom výstavby garáže Márii Úradníkovej, bytom A. Kmeťa 34/12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1365/8, zast. pl. o výmere 25 m2 v zmysle geom. plánu č. 17/2002 v k. ú. Žilina – ul. A. Kmeťa za účelom výstavby garáže Ing. Bc. Jergušovi Bajzíkovi, CSc, bytom Pluhová 16, Bratislava za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1245/25, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina – ul. F. Ruppeldta, pozemok pod garážou č. s. 4721 Ing. Pavlovi Kuciakovi, bytom F. Ruppeldta 9, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6374, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod garážou č. s. 5214 Františkovi Zelníkovi, bytom Hlavná ul. 150/53, Považský Chlmec za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 994/13, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina – Hálkova ul., pozemok pod garážou č. s. 4860 Milanovi Tomašecovi, bytom Rajecká cesta, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1577/2, zast. pl. o výmere cca 16 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hollého, pozemok pod garážou ev. č. 693 Kataríne Janoušovej, bytom Suvorovova 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1577/2, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina – ul. Hollého za účelom výstavby garáže Ing. Vladimírovi Štaudingerovi, bytom Hollého 410/58, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1981/4, zast. pl. o výmere 21 m2 v k. ú. Žilina – ul. M. R. Štefánika, pozemok pod garážou č. s. 6352 MUDr. Petrovi Hauptovi, bytom Nám. M. R. Štefánika 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2727/25 (novovzniknutá parc. č. KN 2727/9), zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. J. Milca , pozemok pod garážou č. s. 4434 Marte Trebatickej, bytom J. Milca 745/35, Žilina za cenu 500,– Sk/m2 z dôvodu, že žiadosť bola podaná v roku 2003 a nedopatrením oddelenia ÚP a ŽP nebola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve. 
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržal: RNDr. Milan Čelko, CSc.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4451/27, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. Komenského, pozemok pod garážou č. s. 4944 Ctiborovi Ľuptákovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6765, zast. pl. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou), pozemok pod garážou č. s. 4118 Ing. Soni Kožehubovej, bytom Predmestská 1716/30, Žilina cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2409/2 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina – ul. Predmestská, za účelom výstavby garáže Ing. Karelovi Šotekovi, bytom ul. Republiky 34, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2609/1, zast. pl. o výmere 10 m2 v zmysle geom. plánu č. 210/2003 v k. ú. Žilina – ul. Moyzesova, pozemok pod garážou ev. č. 2071 Ing. Borisovi Timkaničovi, bytom Moyzesova 55, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 998/1, zast. pl. o výmere cca 26 m2 a časť parc. č. KN 998/9 o výmere cca 33 m2 v k. ú. Žilina za účelom zatrávnenia pozemku MVDr. Bohumírovi Sňahničanovi, bytom Gbeľany 99 za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1748, záhrada o výmere 57 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáží Mgr. Andrei Saganovej, bytom Borová 33, Žilina za cenu 1500,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Mgr. Richard Hulín, p. Jozef Badžgoň a MUDr. Daniel Klačko. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1748, záhrada o výmere 57 m2 v k. ú. Žilina firme K. R. B., spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 58, Žilina za cenu 1500,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Mgr. Richard Hulín, p. Jozef Badžgoň a MUDr. Daniel Klačko. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4906/99, t. t. p. o výmere 700 m2 v zmysle geom. plánu č. 51/2002 za účelom zriadenia záhrady Ing. Jozefovi Konečnému, bytom Rastislavova 7, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: MUDr. Ľubomír Kompas a Ing. arch. Dušan Maňák. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 7620/1, ostat. pl. o výmere cca 70 m2 v k. ú. Žilina Milanovi Ondrášovi, bytom Tatranská 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasoval: MUDr. Martin Zuzik. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, MUDr. Ľubomír Kompas a p. Jozef Badžfoň. 

Hlasovanie o odpredaji kom. parc. č. 3960 (parc. č. KN 3960/1) pasienok o výmere cca 1200 m2 za účelom vybudovania montovanej haly – prevádzkovanie remeselnej činnosti (stolárske a drevárske práce) Karolovi Raškovi, bytom Pod vinicou 17, Žilina – Závodie za cenu 100,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Prito odpredaju hlasoval MUDr. Martin Zuzik. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6795/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ondrejovi Kompaníkovi, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6795/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Romanovi Kompaníkovi, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 121, zast. pl. o výmere 346 m2 v k. ú. Budatín za účelom dobudovania firmy UNIPARKET firme UNIPARKET – Vladimír Blanár, bytom Petzvalova 21, Žilina a Richard Blanár, bytom Mateja Bela 72, Žilina za cenu za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič a Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5344/56 v k. ú. Žilina – ul. Sv. Svorada a Benedikta za účelom vybudovania radových garáží, každá o výmere 24 m2
Ing. Jánovi Ďuračkovi, bytom ul. Piešťanská 10, Žilina 
Ing. Petrovi Bičanovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 1, Žilina 
Ing. Kamilovi Baginovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 3, Žilina 
Ing. Štefanovi Belohorcovi, bytom ul. Černovská 1670/11, Žilina 
Ing. Martinovi Podrackému, bytom Nám. Ľ. Fullu 7, Žilina 
za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 998/9 v k. ú. Žilina – Závodská cesta za účelom vybudovania garáží, každá o výmere 24 m2
Ing. Viktorovi Babkovi, bytom Závodská cesta č. 60, Žilina 
Mariane Babkovej, bytom Závodská cesta č. 60, Žilina 
Ing. Edite Jančovičovej, bytom Závodská cesta č. 60, Žilina 
Antonovi Michulekovi, bytom Závodská cesta č. 60 
za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržal: Ing. arch. Dušan Maňák. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6512/2, ostat. pl. o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Žilina (medzi ul. Hlinská, Poľná) a ) za účelom vybudovania predajní domácich potrieb firme RENOX, s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti hlasovali: Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. František Bobenič, p. Jozef Badžgoň, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, Ing. Peter Ničík, Mgr. Marián Zrník a Elena Zubajová. Hlasovania sa zdržal: MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 7880, ostat. pl. o výmere cca 3000 m2 v k. ú. Žilina (medzi ul. Vysokoškolákov, Karpatská a Tatranská) za účelom vybudovania predajní domácich potrieb firme RENOX, s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržal: p. Jozef Badžgoň. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 3269/2, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 21/2004 Sebastiánovi Romančíkovi, bytom Žilina – Višňové 588 za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5723/2 o výmere 87 m2, parc. č. KN 5723/3, zast. pl. o výmere 8 m2 a parc. č. KN 5780/2, zast. pl. o výmere 345 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 32/2003 za účelom vybudovania parkoviska pre personál a klientelu penziónu, ktorý bude situovaný vo vlastníctve žiadateľov Ing. Stanislavovi Babicovi, bytom Svätoplukova 48, Žilina za cenu 800,– Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časť parc. č. KN 5193/1 o výmere cca 100 m2 v k. ú. Žilina za účelom umiestnenia reklamného pylóna firme LIDL SR, v. o. s., Vajnorská 160, Bratislava za cenu 1000,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1935/1, zast. pl. o výmere cca 384 m2 v k. ú. Žilina – ul. Milcova, do podielového spoluvlastníctva
Ing. Antonovi Furjelovi, bytom Milcova 17, Žilina 
MUDr. Anne Čabrákovej, bytom Milcova 17, Žilina 
Akad. mal. Andrejovi Barčíkovi, bytom Milcova 17, Žilina 
za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou zachovania prístupu k jestvujúcim garážam.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržal MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o odpredaji časť parc. č. KN 1981/1, zast. pl. o výmere cca 53 m2 v k. ú. Žilina za účelom umožnenia prístupu do garáže Ing. Alojzovi Holúbkovi, bytom Dlabačova 31, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: MUDr. Martin Zuzik, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o odpredaji časť parc. č. KN 1981/1, zast. pl. o výmere cca 53 m2 v k. ú. Žilina za účelom umožnenia prístupu do garáže JUDr. Ľudmile Chodlekovej, bytom M. R. Štefánika 900/22, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: MUDr. Martin Zuzik, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 7006/11, zast. pl. o výmere 42 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 8/2004 za účelom zlepšenia prístupu k areálu firmy KTN-SERVIS firme Ing. Jozef Kabát, KTN-SERVIS, Dolná Trnavská 139, Žilina a Jozef Moravec, KTN-SERVIS, Na Hôrke 33, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji pozemok pod 5 bytových domov, ktoré nezasahujú do tenisových kurtov a ihriska na výstavbu I. etapy bytovej výstavby „Obytný súbor Žilina – Vlčince 5“, ktorých výmera bude upresnená geom. plánmi v rámci bytovej výstavby „Obytný súbor Žilina – Vlčince 5“ firme KASTOR, s. r. o., Štúrova 3, Bratislava za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1472/241, zast. pl. o výmere 430 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 80/2003 za účelom vybudovania prevádzkovej budovy s manipulačnou plochou a obslužnou komunikáciou firme Bytterm, a. s., Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti hlasoval: Ing. Peter Ničík. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. František Bobenič, p. Jozef Badžgoň, Ing. arch. Dušan Maňák a Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1891/8, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Róbertovi Knopovi, bytom M. R. Štefánika 988/12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. N 6529/26, ostat. pl. o výmere 714 m2 a parc. č. KN 6529/27, ostat. pl. o výmere 147 m2 vb k. ú. Žilina – ul. Poľná v zmysle geom. plánu č. 20/2004 za účelom využitia parc. č. KN 6529/26 ako parkovisko pre návštevníkov spoločnosti a parc. č. KN 6529/27 za účelom zriadenia prevádzky VIX, s. r. o. firme VIX, s. r. o., A. Kmeťa 12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasovali: p. Jozef Badžgoň, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, MUD. Ľubomír Kompas, Ing. Andrej Sočuvka, MUDr. Ľubomír Bažík.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5951/2, zast. pl. o výmere 420 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geom. plánu č. 14231174-91/2004 firme BUILDING TRADE s. r. o., Murgašova 18, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6529/1 v k. ú. Žilina za účelom výstavby pre výstavbu bytových domov – bytový dom A o celkovej zastavanej ploche 906 m2 a bytový dom B o celkovej zastavanej ploche 606 m2 firme TC Development, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasovali: p. Jozef Badžgoň, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Marián Zrník.

Hlasovanie o zámene pozemkov parc. č. KN 1472/208 (diel 2) zast. pl. o výmere 10 m2 v k. ú. Závodie vo vlastníctve Mesta Žilina zamení tento za parc. č. KN 1472/222 (diel 3) zast. pl. o výmere 10 m2 vo vlastníctve Bytterm, a. s., Žilina.
Poslanci mestského zastupiteľstva zámenu pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o zámene pozemkov parc. č. KN 7748/6, 7741, 7742, 7748/5 a 7749 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina určené geom. plánom zamení tieto za parc. č. KN 3234/4 o výmere 3748 m2, t. t. p., v k.. ú. Žilina, zapísané na LV č. 7268 vo vlastníctve firmy MCADET, s. r. o., Miletičova 29, Bratislava, v zastúpení Martina Bartošíka, bytom Pri starej prachárni 131/10, Bratislava. Zámenou sa plocha pozemkov Mesta Žilina nezmenší. 
Poslanci mestského zastupiteľstva zámenu pozemku schválili. Proti hlasoval: Ing. Peter Ničík. Hlasovania sa zdržali: MUDr. ľubomír Bažík, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, p. Elena Zubajová, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik, Ing. arch. Dušan Maňák a Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o výkupe pozemkov v lokalite Trnové – Úboč za cenu trhového súdnoznaleckého ohodnotenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva výkup pozemkov schválili. Proti hlasovali: Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o súhlase s vybudovaním automatického parkovacieho systému Parcom Lift H20/4 pre 37 vozidiel pri objekte G5 a pre 74 vozidiel pri objekte G7 v hodnote 38 850 tis. Sk, ktoré budú odpredané a so zaslaním objednávky na vybudovanie automatického parkovacieho systému Parcom Lift H20/4 firme LogiPark Slovakia, s. r. o., Budovateľská 2204, Snina.
Poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bnittšanský, p. Jozef Badžgoň, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík a Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o vyslovení poďakovania Nadácii Spoločnosť pre región, ktorá zabezpečí výstavbu detského ihriska z projektu „Spoločne pre deti“ na sídlisku Hájik.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili poďakovanie nadácii Spoločnosť pre región. 

Hlasovanie k personálnemu zloženie orgánov spoločnosti Govinvest I, s. r. o. , spoločnosti Govinvest II, s. r. o. a spoločnosti Žilina Invest, s. r. o.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva personálne zloženie menovaných spoločností schválili. Proti hlasoval: RNDr. Milan Čelko, CSc. Hlasovania sa zdržal: Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič, Ing. arch. Dušan Maňák a Mgr. Anton Šulík. 

Hlasovanie o schválení za sobášiaceho Ing. Mariana Januška.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Ing. Mariana Januška za sobášiaceho. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie jednomyseľne schválili.