Hlasovanie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 05. 04. 2004

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 24 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva predložený program schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič a Mgr. Peter Fiabáne. 

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení RNDr. Milan Čelko, CSs., p. Daniel Kováčik, Ing. Milan Gavlák, MUDr. Ľubomír Bažík a MUDr. Ľubomír Kompas poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená. 

Hlasovanie o schválení návrhu na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Vendelína Javorku v Žiline“ vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu a spolufinancovanie projektu „rekonštrukcia denného stacionára pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých v meste Žilina“ vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu; o schválení rozšírenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina aktivitu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Vendelína Javorku v Žiline“; o vyhlásení, že v rámci optimalizácie siete ZŠ v Žiline sa neuvažuje nad zrušením ZŠ Vendelína Javorku v Žiline; o schválení výšky príspevku na režijné náklady od rodičov.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. František Bittšanský a Ing. Andrej Sočuvka. 

Hlasovanie o schválení prevodu obchodných spoločností Govinvest I, s. r. o. a Govinvest II, s. r. o. zo Slovenskej konsolidačnej a. s. na Mesto Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva prevod obchodných spoločností jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie jednomyseľne schválili.