Hlasovanie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 08. 03. 2004

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 29 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva doplneného primátorom mesta o udelenie čestného občianstva prezidentovi Slovenskej republiky. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva predložený program s doplnením jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení MUDr. Daniel Klačko, Ing. Jozef Michalko, p. Anton Gažica, p. Elena Zubajová a MUDr. Juraj Popluhár PhD. poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená. 

Hlasovanie o súhlase s výstavbou automobilky KIA MOTORS CORPORATION HYUNDAY; poverení primátora mesta, Ing. Jána Slotu a jeho ekonomických a právnych odborníkov, aby dopracovali zmluvu týkajúcu sa podpory závodu na montáž automobilov v Žiline, Slovenská republika bez negatívneho dopadu na rozpočet mesta Žilina; žiadosti, aby realizátor prípravných, projektových a investičných prác bol investičný podnik založený samosprávou (Žilina invest, s. r. o.), respektívne podľa potreby ďalší investičný podnik založený samosprávou; trvaní na jednoznačnej záruke vlády Slovenskej republiky nad všetkými insektívami danými Mestom Žilina. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o udelení čestného občianstva mesta Žilina prezidentovi Slovenskej republiky, Rudolfovi Schusterovi. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Milan Gavlák, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík a Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie jednomyseľne schválili.