Hlasovanie z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 23. 02. 2004


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 27 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o návrhu Ing. Jána Slotu doplniť program o nasledovné body:
- Zmeny v školstve na území mesta Žilina v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve
- Správu k pripravovaným žiadostiam o poskytnutie úveru ŠFRB v súlade zo zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom 
fonde rozvoja bývania a o poskytnutie dotácie v súlade so smernicami č 2/2004 a č. 3/2004 Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja SR
Takto doplnený program dnešného rokovania primátorom mesta prítomní poslanci mestského zastupiteľstva hlasovaním jednomyseľne 
schválili.

Hlasovanie o návrhu Ing. Petra Ničíka tento program ešte doplniť o nasledovné žiadosti občanov:
- Žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline o odpredaji Štúrovho námestia a ponúknutie inej 
lokality na výstavbu Auparku mimo centra mesta
- Žiadosť, aby Mestské zastupiteľstvo v Žiline opäť prejednalo otázku o parkovaní v centre mesta Žilina
- Žiadosť, aby v budúcnosti všetky závažné rozhodnutia o meste Žilina boli vopred prejednané s občanmi, a to formou 
oznamov vo výveskách v jednotlivých volebných obvodoch, prostredníctvom médií, a tiež verejnými diskusiami poslancov a 
obyvateľov mesta a pod. 
- Žiadosť, aby všetky rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline spĺňali náležitosti rokovacieho poriadku a štatútu 
mesta Žilina 
- Žiadosť, aby všetky zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline vysielala Žilinská televízia, prípadne sa robil 
obrazový alebo zvukový záznam, ktorý bude dostupný médiám a zverejnený na internete pri ostatných dokumentoch, prípadne 
obidve formy súčasne
- Žiadosť o zverejnenie stavu hospodárenia mesta, o zverejnenie výšky zadĺženia mesta, o zverejnenie príjmov a 
výdavkov, a to častejšie ako raz do roka
O tomto návrhu hlasovali prítomní poslanci nasledovne: „za“ doplnenie programu o tieto body hlasovali: Ing. Ladislav 
Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, p. Jozef Badžgoň a Mgr. Anton Šulík; „proti“ 
doplneniu hlasovali: Ing. Marian Janušek, RNDr. Milan Čelko, CSc., JUDr. Karol Gordík, p. Anton Gažica, p. Marta Valachová, 
p. Elena Zubajová, p. Ladislav Belanec, p. Daniel Kováčik, p. Jozef Blahut, Mgr. Richard Hulín, PaedDr. Michal Červený, MUDr. 
Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik, p. Karol Belaník, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Ľudovít Ďuratný a 
hlasovania sa „sa zdržali“: Ing. Milan Gavlák, Ing. Andrej Sočuvka, MUDr. Ľubomír Kompas a MUDr. Ľubomír Bažík. Návrh nebol 
schválený. 

Hlasovanie o programe dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním pôvodne predložený program doplnený o návrhy Ing. Jána Slotu poslanci mestského zastupiteľstva schválili. 
Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, p. Jozef 
Badžgoň a Mgr. Anton Šulík.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení Ing. Andrej Sočuvka, RNDr. Milan Čelko, CSc., p. Ľudovít Ďuratný, p. Daniel 
Kováčik a Ing. Milan Gavlák poslancami mestského zastupiteľstva schválená. Hlasovania sa zdržali: Ing. Andrej Sočuvka a p. 
Ľubomír Ďuratný.

Hlasovanie o výzve vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočka Žilina a ústredie Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
Bratislava prehodnotiť pridelenie finančných limitov pre žilinskú nemocnicu tak, aby rozpočet v roku 2004 sa zvýšil na 38 
mil. Sk.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie o schválení Kontrolnej správy o plnení zročných uznesení orgánov mesta.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Kontrolnú správu o plnení zročných uznesení orgánov 
mesta.

Hlasovanie o návrhu zmien rozpočtu mesta Žilina s doplnením o vypracovanie štúdie pre rozširovanie cintorína a vybudovanie 
chodníka v Zádubní a o následnom predložení na Mestské zastupiteľstvo dňa 26. 04. 2004 návrh stavby na zaradenie do rozpočtu 
mesta a o podieľaní sa Mesta na financovaní projektu „Kompletná rekonštrukcia školského bazénu a prístavby šatní k ZŠ 
Martinská ulica v Žiline„ vo výške 5% z celkových nákladov.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrh zmien rozpočtu mesta Žilina jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení Správy o stave požiarnej ochrany v meste Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o stave požiarnej ochrany v meste Žilina jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení Informatívnej správy o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Informatívnu správu o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina 
jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení správy Zmien v školstve na území mesta Žilina v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva správu Zmien v školstve na území mesta Žilina v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú obvody základných škôl 
v meste Žilina schválili. Hlasovania sa zdržal p. Jozef Blahut. 

Hlasovanie o zrušení ZŠ Moskovská, ZŠ Na Závaží a ZŠ Bánová.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva zrušili menované základné školy. Hlasovania sa zdržali: p. Daniel Kováčik a Ing. 
Milan Gavlák. 

Hlasovanie o schválení Správy k pripravovaným žiadostiam o poskytnutie úveru ŠFRB v súlade zo zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. 
o štátnom fonde rozvoja bývania a o poskytnutí dotácie v súlade so smernicami č. 2/2004 a č. 3/2004 Ministerstva výstavby a 
regionálneho rozvoja SR.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu k pripravovaným žiadostiam o poskytnutie úveru ŠFRB v súlade zo zákonom 
NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a o poskytnutí dotácie v súlade so smernicami č. 2/2004 a č. 3/2004 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4840/9 o výmere 573 m2 v k. ú. Žilina, pozemok pod stolnotenisovou halou ŠKST – centrum, 
Tajovského 5, Žilina s podmienkou zachovania účelu stavby za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4921/103 o výmere 37 m2 a parc. č. KN 4921/102 o výmere 118 m2 v k. ú.- Žilina za účelom 
majetkového vysporiadania areálu firme DOSS, spol. s. r. o., stavebná a obchodná činnosť, Bôrická cesta 103, Žilina za cenu 
800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1472/280, zast. pl. o výmere 54 m2 v k. ú. Závodie za účelom realizácie plynovej kotolne, 
navrhnutej v rámci urbanisticko – architektonickej koncepcie výstavby II. stavby sídliska Hájik v Žiline pre potrebu 
vykurovania a prípravy TÚV obytných blokov F1, F2, F3 a F4 na uvedenom sídlisku firme Bytterm a. s., Saleziánska 4, Žilina za 
cenu 200,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemkov schválili. Proti odpredaju hlasovali: Ing. Ladislav 
Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, Ing. Peter Ničík a Ing. František Bobenič. Hlasovania sa zdržali títo poslanci: Ing. Andrej 
Sočuvka, p. Elena Zubajová, MUDr. Ľubomír Kompas a Mgr. Peter Fiabáne.

Hlasovanie o doplnení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 30/2003 o odpredaji predmetných pozemkov: 
parc. č. KN 4906/131 o výmere 1178 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/132 o výmere 790 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/133 o výmere 796 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/134 o výmere 1033 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/135 o výmere 927 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/136 o výmere 1045 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/137 o výmere 1058 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/138 o výmere 1085 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/139 o výmere 1349 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/140 o výmere 776 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/141 o výmere 1060 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/142 o výmere 1007 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/143 o výmere 990 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/144 o výmere 938 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/145 o výmere 782 m2, trvalé trávnaté porasty
parc. č. KN 4906/146 o výmere 147 m2, trvalé trávnaté porasty
v k. ú. Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schváli doplnenie uznesenia. Proti doplneniu hlasovali títo poslanci: Ing. 
Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Anton Šulík, p. Elena Zubajová, Ing. František Bobenič a 
Mgr. Peter Fiabáne. 

Hlasovanie o súhlase s odpredajom nehnuteľností vo vlastníctve Garáže Žilina a. s., sídlom Obežná 5815, Žilina, kde je Mesto 
Žilina akcionárom a to parc. č. KN 7633/36, ost. pl. o výmere 4892 m2 v k. ú. Žilina, ktorá bola vytvorená z časti parc. č. 
KN 7633/6 firme Kand M Finance, s. r. o., Framborská 12, Žilina za cenu 1100,– Sk/m2 a poverení Ing. Mariana Januška – člena 
predstavenstva a. s. Garáže Žilina zastupovať Mesto Žilina počas ozdravovacieho procesu Garáží Žilina a. s. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržali Ing. František Bobenič a p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o zrušení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 83/2003 zo dňa 15. 12. 2003 a schválení:
1. Vstupu Mesta Žilina do obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s. r. o. s 51 %-ným obchodným podielom. 
2. Vkladu Mesta Žilina vo výške 153 000,– Sk do spoločnosti Žilina Invest, s. r. o.
3. Ing. Juraja Čermáka, CSc. za konateľa spoločnosti.
4. Ing. Eugena Kozáčka za člena dozornej rady. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský a p. Jozef 
Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji pozemku autobusovej stanice Žilina vedeného na LV ako zastavané plochy autobusovej stanice Žilina 
Slovenskej autobusovej doprave Žilina, a. s. so sídlom Košická 2, Žilina za trhové ocenenie súdnoznaleckým ohodnotením s 
vecným bremenom bezodplatného používania časti pozemku na autobusovej stanici Žilina MHD.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali: p. Ladislav Belanec, 
RNDr. Milan Čelko, CSc., JUDr. Karol Gordík, p. Anton Gažica, p. Marta Valachová, p. Jozef Blahut, MUDr. Ľubomír Bažík, Ing. 
Marian Janušek, Mgr. Richard Hulín, PaedDr. Michal Červený, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik, p. 
Karol Belaník, MUDr. Juraj Popluhár PhD. p. Ľudovít Ďuratný; „proti“ hlasovali: Ing. Ladislav Bittšanský, p. Elena Zubajová, 
Ing. František Bobenič, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik, Mgr. Anton Šulík, Ing. 
Peter Ničík; hlasovania „sa zdražali“: Ing. Milan Gavlák a Ing. Andrej Sočuvka. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku o výmere cca 178 m2 na sídlisku Žilina – Hájik, 1. stavba v k. ú. Závodie za účelom výstavby 
siedmich garáží Slovpanelu, a. s., Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Proti odpredaju hlasovali: Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, 
Ing. František Bobenič, p. Jozef Badžgoň a Mgr. Anton Šulík. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský a MUDr. Ľubomír 
Kompas. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 4906/157 t. t. p. o výmere 989 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania verejnej 
prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí k jeho pozemkom, na ktorých je plánovaná výstavby rodinných domov Róbertovi 
Vydrovi, bytom Mojmírova 16, Žilina za cenu 100,– Sk/m2 s vecným bremenom na prekládku inžinierskych sietí v telese 
komunikácie ním vybudovanej.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Proti odpredaju hlasovali: Mgr. Anton Šulík, Ing. Peter Ničík, 
Mgr. Peter Fiabáne a Ing. Ladislav Bittšanský. Hlasovania sa zdržali: p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas a Ing. František 
Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku knižnej parc. č. 5524 a 5525 spolu o výmere 516 m2 v k. ú. Trnové firme SOFTEL TRADING 
s. r. o., Antona Bernoláka 75/35, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Proti odpredaju hlasovali: Ing. František Bittšanský, Mgr. Anton 
Šulík, Ing. Peter Ničík, Mgr. Peter Fiabáne a p. Jozef Badžgoň. Hlasovania sa zdržali: Ing. Andrej Sočuvka, MUDr. Ľubomír 
Kompas, MUDr. Ľubomír Bažík a p. Elena Zubajová. 

Hlasovanie o zrušení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 29/2003/u zo dňa 29. 04. 2003 a o odpredaji parc. č. 
KN 7637 o výmere 2862 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby domu služieb pre občanov sídliska Vlčince a okolia, ktorého 
hlavnou náplňou bude predaj pneumatík, pneuservis a autoslužby pre motoristov Petrovi Hemčíkovi, bytom Bulharská 23/3, Žilina 
za cenu 500,– Sk/m2 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržali: Mgr. Richard Hulín, Ing. Peter Ničík, 
Ing. Ladislav Bittšanský a p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o doplnení rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline v § 6 o bod č. 6:
Materiály na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve môžu byť v prípade potreby a nutnosti predložené primátorom mesta priamo 
na rokovaní mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Proti doplneniu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v 
Žiline hlasovali: MUDr. Ľubomír Bažík, Ing. Ladislav Bittšanský, MUDr. Juraj Popluhár, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, 
p. Jozef Badžgoň a Mgr. Anton Šulík. Hlasovania sa zdržali: MUDr. Ľubomír Kompas a Ing. Andrej Sočuvka. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie schválili. Proti prijatiu uznesenia hlasovali: Ing. Peter Ničík a Mgr. 
Peter Fiabáne. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň a Ing. František Bobenič.