Hlasovanie z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15. 12. 2003


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 29 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu doplneného Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina, ktorým sa vydáva doplnok k 
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1991 o miestnych poplatkoch; Návrhom na založenie obchodnej spoločnosti Žilina 
invest, s. r. o.; Všeobecne záväzným nariadením o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001. Príloha č. 3 – Ceny zneškodňovania komunálnych 
odpadov platné pre rok 2004.
Hlasovaním prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili takto doplnený program z rokovania 
10. zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľným hlasovaním zvolili do návrhovej komisie PaedDr. Michala Červeného, 
Mgr. Richarda Hulína, p. Daniela Kováčika, MUDr. Daniela Klačka a MUDr. Ľubomíra Kompasa.

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Správu o činnosti mestskej rady od ostatného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina, ktorým sa vydáva doplnok v Všeobecne záväznému nariadeniu 
č. 1/1991 o miestnych poplatkoch s návrhom znížiť poplatok jednorázovej hotovostnej platby pre II. pásmo z 20,– 
Sk/hod. na 10,– Sk/hod. a pre III. pásmo z 10,– Sk/hod. na 5,– Sk/hod.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali: MUDr. 
Ľubomír Bažík, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník, Ing. 
Peter Ničík, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, p. Elena Zubajová, MUDr. Ľubomír Kompas; „proti“ hlasovali: p. 
Ladislav Belanec, RNDr. Milan Čelko, CSc., JUDr. Karol Gardík, p. Anton Gažica, Ing. Marian Janušek, p. Marta 
Valachová, p. Jozef Blahut, Mgr. Richard Hulín, PaedDr. Michal Červený, Ing. Ľubomír Kudla, MUDr. Daniel Klačko, 
MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzík, Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník, MUDr. Juraj Popluhár, PhD., p. 
Ľubomír Ďuratný; „hlasovania sa zdržali“: p. Daniel Kováčik a Ing. Milan Gavlák.

Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina, ktorým sa vydáva doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu 
č. 1/1991 o miestnych poplatkoch tak, ako bol predložený.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali: p. 
Ladislav Belanec, Ing. Milan Gavlák, p. Daniel Kováčik, RNDr. Milan Čelko, CSc., JUDr. Karol Gordík, p. Anton 
Gažica, p. Marta Valachová, p. Jozef Blahut, Mgr. Richard Hulín, PaedDr. Michal Červený, Ing. Marian Janušek, Ing. 
Ľubomír Kudla, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzík, Ing. Jozef Michalko, p. Karol 
Belaník, MUDr. Juraj Popluhár, PhD., p. Ľubomír Ďuratný; „proti“ nehlasoval nik z poslancov a títo poslanci sa 
hlasovania „zdržali“: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník, 
Ing. Peter Ničík, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň, p. Elena Zubajová, MUDr. Ľubomír Kompas a MUDr. Ľubomír 
Bažík.

Hlasovanie o Správe o zmenách rozpočtu mesta Žilina na rok 2003 – III. zmena.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva III. zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2003 jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2004 s dodatkami.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva rozpočet mesta Žilina na rok 2004 s dodatkami jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina o dani z nehnuteľností na rok 2004.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o dani z nehnuteľností na 
rok 2004 podľa predloženého návrhu jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina, ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytnutie 
opatrovateľskej služby.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa stanovuje výška 
úhrad za poskytnutie opatrovateľskej služby podľa predloženého návrhu jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1975/7, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina – ul. Štefánikova, pozemku pod 
garážou Igorovi Budajovi, bytom D. Dlabača 27, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6751, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina – lokalita Pod nemocnicou, 
pozemok pod garážou č. s. 104 Ing. Jozefovi Šulekovi, bytom Predmestská 1716/30, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6364, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – Rajecká cesta, pozemok pod 
garážou č. s. 5204 Bohumilovi Kostolný, bytom Berlínska 3/9, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4341/4, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. A. Rudnaya, pozemok pod 
garážou č. s. 5540 Anne Luptákovej, bytom A. Rudnaya 18/2557, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časť parc. č. KN 6795/1, ostat. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby 
garáže – lokalita Pod nemocnicou Alene Ondráškovej, bytom Pod hôrkou 1/1710, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časť parc. č. KN 6795/1, ostat. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby 
garáže – lokalita Pod nemocnicou Ing. Juraj Hrabovec, bytom Pod hôrkou 1, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6163/14, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina – ul. Komenského, pozemok pod 
garážou č. s. 6741 Ing. Františkovi Romaníkovi, bytom Nešporova 1, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časť parc. č. KN 2727/25, zast. pl. o výmere 7 m2 v k. ú. Žilina – ul. J. Milca Jozefovi 
Melišovi, bytom J. Milca 745/37, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1472/242, zast. pl. o výmere 133 m2 v k. ú. Závodie v zmysle geometrického 
plánu č. 81/2003 Gustávovi Hofericovi, bytom Mládežnícka 25, Žilina za cenu 200,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5344/92, zasp. pl. o výmere 364 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu 
č. 79/2003 za účelom rozšírenia záhradky Ing. Milanovi Černákovi, bytom Ď. Langsfelda 9, Žilina za cenu 600,– 
Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji kom. parc. č. 3960, (parc. č. KN 3960/1), pasienok o výmere cca 1400 m2 v k. ú. Žilina za 
účelom výstavby prevádzkovej budovy stolárstva Radovanovi Kozákovi, bytom Republiky 23, Žilina za cenu 100,– 
Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasovali MUDr. Ľubomír 
Bažík a MUDr. Juraj Popluhár PhD.

Hlasovanie o odpredaji spoluvlastníckeho podielu 1/11 parc. č. KN 1087/13, zast. pl. o výmere cca 17 m2 v k. ú. 
Žilina za účelom vjazdu do garáže Ing. Kataríne Valentovičovej, bytom Martinská 1621/16, Žilina za cenu 600,– 
Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji 
parc. č. KN 1382/211, zast. pl. o výmere 2 m2 Ing. Jozefovi Manovi,
parc. č. KN 1382/212, zast. pl. o výmere 2 m2 Ing. Pavlovi Volfovi,
parc. č. KN 1382/213, zast. pl. o výmere 28 m2 Márii Hlaváčovej,
parc. č. KN 1382/214, zast. pl. o výmere 28 m2 Ing. Tomášovi Kuckovi,
parc. č. KN 1382/215, zast. pl. o výmere 36 m2 Ing. Vladimírovi Vajčovcovi,
parc. č. KN 1382/216, zast. pl. o výmere 36 m2 Silvii Slotovej,
vlastníkom rodinných domov na ul. J. Tombora v k. ú. Bytčica v zmysle geometrického plánu č. 73/2003 za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaje pozemkov jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6684, zast. pl. o výmere 17 618 m2 a parc. č. KN 6665/2, ost. pl. o výmere 1433 
m2 za účelom výstavby obchodného centra Aupark firme Aupark II, s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, Bratislava za cenu 
50 mil. Sk.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemkov schválili. Proti odpredaju hlasoval Ing. Peter 
Ničík a hlasovania sa zdržali títo poslanci: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník, 
Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň a MUDr. Ľubomír Bažík. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 429, poľná cesta o výmere 200 m2 (pôvodná parcela PK 799) v k. ú. Budatín 
za účelom rozšírenia záhrady pri svojom rodinnom dome Rolandovi Barinekovi, bytom Horná 4, Žilina – Budatín za 
cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o nesúhlase zo znížením ceny odpredaja pozemku parc. č. KN 451, záhrada o výmere 450 m2 v k. ú. Trnové 
Rudolfovi Moravčíkovi, Chotárna 492/5, Žilina – Trnové za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva opätovne odpredaj pozemku za cenu 600,– Sk/m2 jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časť parc. č. KN 4886/2, ostat. pl. o výmere cca 390 m2 v k. ú. Žilina za účelom rozšírenia 
záhradky Milošovi Kopáčekovi, bytom Svätoplukova 32, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4906/116, t. t. p. o výmere 349 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu 
č. 144/2002 za účelom zriadenia záhrady pri svojom rodinnom dome MUDr. Brigite Svrčekovej, bytom Rastislavova 8, 
Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4886/147, zast. pl. o výmere 172 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu 
č. 1847/00 za účelom zriadenia záhradky pri svojom rodinnom dome Ing. Václavovi Krausovi, bytom Svätoplukova 40, 
Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o prenájme nehnuteľnosti – budovy č. s. 2205 vrátane priestorov školského stravovacieho zariadenia a 
bytu na parc. č. KN 554, 555, 556 a 557 v k. ú. Žilina na dobu tridsiatich rokov na základe schválenia zmeny 
zriaďovateľa na Rímsko-katolícky biskupský úrad v Nitre uznesením MZ č. 4/2003 zo dňa 15. 01. 2003 Cirkevnej 
základnej škole, R. Zaymusa 63, Žilina za 1,– Sk ročne.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva prenájom týchto nehnuteľností jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 6286, ostat. pl. o výmere cca 140 m2 v k. ú. Žilina za účelom 
spevnenia plochy pred vstupom do galérie Elene Ftorkovej, bytom J. Fándlyho 34, Žilina za cenu 200,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasovali: MUDr. Ľubomír 
Bažík a MUDr. Juraj Popluhár PhD. Hlasovania sa zdržali: p. Jozef Badžgoň, Mgr Peter Fiabáne, Ing. Ladislav 
Bittšanský.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc.č. KN 2451/15, zast. pl. o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina (ul. 
Moyzesova) za účelom výstavby garáže MUDr. Danielovi Klačkovi, bytom Baničova 8, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o dokúpenie pozemku – časti parc. PK 458/2 o výmere 12 m2 za účelom výstavby garáže JUDr. Tatiane 
Vrlíkovej, bytom Predmestská 30, Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva dopredaj pozemku jednomyseľným hlasovaním neodsúhlasili. 

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 998/11, zast. pl. o výmere cca 217 m2 za účelom vybudovania 
prístupu do objektu Jánovi Tabakovi, bytom Necseya 3, Žilina a Pavlovi Krajčímu, bytom Bitárová 110 za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5194/23, KN 5194/28 a časť parc. č. KN 5194/21 o výmere cca 3000 m2 v k. ú. 
Žilina Žilinským komunikáciám, a. s., Vysokoškolákov 2, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5344/55 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (lokalita ul. Sv. Svorada a 
Benedikta, Vlčince I) za účelom výstavby garáže Ing. Miroslavovi Šimašekovi, bytom Nám. Ľ. Fullu č. 1666/19, 
Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4503/6 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, garáž – ev. č. 1430 v lokalite ul. 
Tomáša Ružičku Jozefovi Rybárikovi, bytom Bajzova 28, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6540/9, ostat. pl. o výmere cca 1300 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby 
polyfunkčného objektu s maloobchodným predajom autosúčiastok a s tým spojenými službami Petrovi Klačkovi a 
Rudolfovi Glasnákovi G+K Autosúčiastky 5/3109, Žilina za cenu 700,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali 
títo poslanci: Mgr. Marián Zrník, p. Ladislav Belanec, Ing. Milan Gavlák, p. Daniel Kováčik, RNDr. Milan Čelko, 
CSc., JUDr. Karol Gordík, p. Anton Gažica, p. Marta Valachová, p. Jozef Blahút, Mgr. Richard Hulín, PaedDr. Michal 
Červený, Ing. Ľubomír Kudla, MUDr. Daniel Klačko, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik, Ing. Marian Janušek, 
Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník a p. Ľudovít Ďuratný; „proti“ odpredaju hlasovali: Mgr. Peter Fiabáne, Ing. 
Peter Ničík, MUDr. Juraj Popluhár PhD. a MUDr. Ľubomír Bažík. Hlasovania „sa zdržali“: Ing. Ladislav Bittšanský, 
MUDr. Ľubomír Kompas, p. Elena Zubajová, p. Jozef Badžgoň, Ing. Andrej Sočuvka a Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o zámene pozemku parc. č. KN 2439/3, na ktorom sa nachádza č. s. 372 vo vlastníctve Cyrila Hrobárika za 
časť parc. č. KN 2451/2 o výmere cca 19 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina a zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez časť parc. č. KN 2451/2 a cez parc. č. KN 2439/3 v k. ú. Žilina 
Poštovému úradu, ul. 1. mája 16, Žilina .
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva zámenu pozemku schválili. Proti zámene pozemkov hlasoval Ing. Ľubomír 
Kudla. 

Hlasovanie o odpredaji domu č. s. 171, postavené na pozemku parc. č. KN 200, zast. pl. o výmere 286 m2 spolu s 
uvedeným pozemkom v k. ú. Žilina Žilinskému Večerníku, a. s., so sídlom Dolný Val 16, Žilina za trhovú cenu.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj domu č. š. 171 schválili. Proti zámene hlasoval MUDr. Daniel 
Klačko. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. 3960/1 o celkovej výmere cca 1500 m2 v k. ú. Žilina za účelom zriadenia 
prístupu a ľahkej manipulácii vozového parku s vytvorením vonkajších skladových priestorov na hutný materiál 
Branislavovi Blahutovi a manž. Zuzane, bytom Bajzova 29, Žilina za cenu 100,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. 6589/3 a časť pozemku na LV 1100 o celkovej výmere cca 400 m2 za účelom prestavby 
a rekonštrukcie budovy č. súp. 3069/60 Antonovi Adamusovi, bytom Žltá 6, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasoval Ing. Peter Ničík 
a hlasovania „sa zdržali“ p. Jozef Badžgoň, Mgr. Marián Zrník, MUDr. Ľubomír Kompas a Mgr. Peter Fiabáne. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. 6163/17 o výmere 1125 m2, novovzniknutá parc. podľa GP č. 169/2003 v k. ú. Žilina 
za účelom vybudovania parkoviska Ing. Ľubomírovi Trojakovi, bytom Rajecká cesta 2788/1, Žilina za cenu 200,– 
Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Proti odpredaju hlasoval Ing. Peter Ničík 
a hlasovania „sa zdržali“ Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián 
Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef Badžgoň a MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o prenájme nehnuteľnosti k pozemku pre budúcu výstavbu samostatnej budovy pre cirkevné gymnázium na ul. 
R. Zaymusa za 1,– Sk/ročne na dobu 30 rokov.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva prenájom nehnuteľnosti jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o tom, že mestské zastupiteľstvo žiada Vládu SR a ministerstvo zdravotníctva o odplatný prevod 
Nemocnice s poliklinikou Mestu Žilina za 1,– Sk.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský. 

Hlasovanie o Návrhu na prevod obchodného podielu v spoločnosti IPODEC ONYX, s. r. o.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Návrhu na založenie obchodnej spoločnosti Žilina invest, s. r. o.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Návrhu na založenie obchodnej spoločnosti Žilina invest, s. r. o. 
jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina, o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001.
Príloha č. 3 – Ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, o zbere, preprave, 
zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, 
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001. 
Prílohu č. 3 – Ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004 podľa predloženého návrhu jednomyseľne 
schválili.

Hlasovanie o schválení Plánu práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na 
I. polrok 2004.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií 
mestského zastupiteľstva na I. polrok 2004 jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o zmene uznesenia č. 48/2003 zo dňa 23. 06. 2003 týkajúce sa založenia budovy č. s. 3702, v ktorej je 
ŽILPO, s. r. o. v 1/5-ne časti spoluvlastníkom a to LV č. 4676 na LV č. 7126.
Poslanci mestského zastupiteľstva zmenu uznesenia jednomyseľne schválili.

Informáciu o pripravovaných zmenách v školstve na území mesta Žilina poslanci mestského zastupiteľstva vzali na 
vedomie. 

Hlasovanie o vyradení Základnej školy Trnové, školského účelového zariadenia – Školská jedáleň Žilina – Trnové, 
predškolského zariadenia – Materská škola Žilina – Trnové, Základnej školy Žilina – Závodie, školského účelového 
zariadenia – Školská jedáleň Žilina – Závodie, predškolského zariadenia – Materská škola Žilina – Závodie, 
Základnej školy Žilina – Zádubnie, školského účelového zariadenia – Školská jedáleň Žilina – Zádubnie, 
predškolského zariadenia – Materská škola Žilina – Zádubnie a zaradení do siete škôl a ako jeden právny subjekt 
Základnú školu s materskou školou Žilina – Trnové, súčasťou ktorej je školské účelové zariadenie – školská jedáleň 
ZŠ Žilina – Trnové; Základnú školu s materskou školou Žilina – Závodie, súčasťou ktorej je školské účelové 
zariadenie – školská jedáleň ZŠ Žilina – Závodie; Základnú školu s materskou školou Žilina – Zádubnie, súčasťou 
ktorej je školské účelové zariadenie – školská jedáleň ZŠ Žilina – Zádubnie.
Poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení Odpredaj hnuteľného majetku Cirkevnej materskej škole „Pastierik“, Gaštanová 53, Žilina 
nachádzajúceho sa v priestoroch Cirkevnej materskej školy vrátane vybavenia školského stravovacieho zariadenia za 
cenu 1,– Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o nesúhlase so zámerom „Energetické zhodnocovanie tukov“ vo V. A. S., s. r. o. Žilina – Mojšová Lúčka a 
podporení nulového variantu riešenia, ktorý vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, v 
ktorom je zdôraznený význam rekreačnej oblasti Vodného Diela Žilina ako významného centra rozvoja turizmu a 
regiónu. Oblasť ochrany životného prostredia a v tomto území zvlášť ochrana ovzdušia, vôd a bioty je v priamom 
súvise s rozvojom turizmu. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržal Ing. Peter Ničík. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.