Hlasovanie z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.10.2003

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 27 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu doplneného o Správu o zmenách rozpočtu Mesta Žiliny na rok 2003 – II. zmena, Správu o 
bezodplatnom prevode akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107 na Mesto 
Žilina, Návrh na udelenie súhlasu k prevodu majetku Reštaurácií, štátneho podniku v likvidácii priamym predajom.
Hlasovaním prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili takto doplnený program dnešného rokovania.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení JUDr. Karol Gordík, MUDr. Juraj Popluhár PhD., Ing. Ladislav Bittšanský, p. Marta 
Valachová a Mgr. Marián Zrník poslancami mestského zastupiteľstva schválená. Hlasovania sa zdržali MUDr. Juraj Popluhár PhD., 
p. Marta Valachová a Ing. Ladislav Bittšanský. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie o zrušení ZŠ na ul. R. Zaymusa v Žiline dňom 31. 07. 2003
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne tento návrh schválili. 

Do rokovacej miestnosti vstúpil a zaprezentoval sa Mgr. Peter Fiabáne. 

Hlasovanie o schválení Informatívnej správy o plnení zročných uznesení.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Informatívnu správu o plnení zročných uznesení.

Hlasovanie o schválení Správy o zmenách rozpočtu Mesta Žilina na rok 2003 – II. zmena.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o zmenách rozpočtu Mesta Žilina na rok 2003 – II. zmena jednomyseľne 
schválili.

Hlasovanie o schválení Správy o bezodplatnom prevode akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v 
Žiline, Bôrická cesta 107 na Mesto Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o bezodplatnom prevode akcií Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. 
s. so sídlom v Žiline, Bôrická cesta 107 na Mesto Žilina jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o súhlase s Prevodom majetku Reštaurácií, štátneho podniku v likvidácii priamym predajom.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili Prevod majetku Reštaurácií, štátneho podniku v likvidácii priamym 
predajom. Hlasovania sa zdržali Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Anton Šulík, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. 
Andrej Sočuvka a Ing. František Bobenič.

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti Mestskej krytej plavárne.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení rovnakých podmienok pri poskytovaní dotácie na užívanie plaveckých dráh v MKP Žilina pre športový klub 
Slávia Žilinská univerzita, plavecký oddiel aj pre plavecký oddiel Nereus. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržal p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti Športcentra.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o súhlase s vypracovaním a predložením žiadosti o granty na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na 
tieto aktivity:
a) Plán urbanistického rozvoja Žilina – západné mesto (v prípade budovania automobilky Hyunday aj Žilina – severné mesto)
b) Zriadenie projektovej kancelárie mestského úradu, oddelenie regionálneho rozvoja
c) Projekt riešenia integrovaného systému odpadového hospodárstva v meste Žilina
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva s tento návrh jednomyseľne odsúhlasili. 

Hlasovanie o Informatívnej správe o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Informatívnu správu o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 
jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o Ekonomickej analýze plateného parkovania vozidiel v meste Žilina.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali Ekonomickú analýzu plateného parkovania vozidiel v meste Žilina na vedomie. 

Hlasovanie o súhlase So skrátením minimálnej doby parkovania z 1 hod na ½ hod v II. a III. pásme s účinnosťou od 01. 12. 
2003; Vo vianočnom období (20. 12. – 06. 12.) s poskytovaním bezplatného parkovania; So sprenosnením rezidentskej parkovacej 
karty; S vydávaním parkovacích kariet na domu 7, 30 a 90 dní s účinnosťou od 01. 01. 2004.
Poslanci mestského zastupiteľstva toto neschválili nasledovným hlasovaním: „za“ hlasovali p. Jozef Badžgoň, Ing. Ladislav 
Bittšanský, p. Elena Zubajová, Ing. Andrej Sočuvka, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. František Bobenič, Mgr. Anton Šulík, Mgr. 
Anton Zrník, Mgr. Peter Fiabáne, p. Daniel Kováčik a p. Ladislav Belanec; „proti“ hlasovali: Ing. Marian Janušek, RNDr. Milan 
Čelko, CSc., Mgr. Richard Hulín, JUDr. Karol Gordík, PaedDr. Michal Červený, p. Anton Gažica, Ing. Ľubomír Kudla, p. Marta 
Valachová, MUDr. Daniel Klačko, p. Jozef Blahut, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzík, p. Karol Belaník, MUDr. Juraj 
Popluhár PhD., p. Ľudovít Ďuratný; hlasovania „sa zdržali“: MUDr. Ľubomír Bažík a Ing. Peter Ničík. 

Hlasovanie o súhlase So skrátením minimálnej doby parkovania z 1 hod na ½ hod v II. a III. pásme s účinnosťou od 01. 01. 
2004; Vo vianočnom období (20. 12. – 06. 12.) s poskytovaním bezplatného parkovania; So sprenosnením rezidentskej parkovacej 
karty; S vydávaním parkovacích kariet na domu 7, 30 a 90 dní s účinnosťou od 01. 01. 2004.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Proti schváleniu hlasovali Ing. Peter Ničík a p. Jozef Badžgoň. 
Hlasovania sa zdržali MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. Ladislav Bittšanský a Mgr. Peter Fiabáne

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5731, zast. pl. o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina (ul. Geromettu) za účelom umožnenia 
dostavby polyfunkčného domu u ul. Štúrovej Monike Randovej, bytom Štúrova 4, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 823/16, záhrada o výmere 56 m2 v k. ú. Žilina za účelom zachovania záhradky Alexanderovi 
Závodskému, bytom Suvorovova 17, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1577/2 o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Miroslavovi Linetovi, 
bytom Hollého 410/58, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 998/37 o výmere 20 m2 v zmysle geometrického plánu č. 85/2000 v k. ú. Žilina 
(Závodská cesta) za účelom výstavby garáže Vojtechovi Pažitkovi, Dom stavbárov – Závodská cesta 2, Žilina za cenu 600,– 
Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 4524/4 o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (ul. Nešporova) 
Ing. Georgesovi Gansé Dossou, bytom Jedlíkova 3429/12, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali Ing. Andrej Sočuvka a p. Jozef 
Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 5880/3 o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (ul. Nešporova) 
Alene Tomovej, bytom Jarná 2650/2, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali Ing. Andrej Sočuvka a p. Jozef 
Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 4524/2 o výmere cca 30 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (ul. Nešporova) 
MUDr. Zuzane Hajašovej, bytom Kvetná 4, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali Ing. Andrej Sočuvka a p. Jozef 
Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 4886/2 (diel 2) o výmere 336 m2 podľa geometrického plánu č. 35/2002 v k. ú. Žilina 
Ing. Dominikovi Furmánkovi, bytom Pribinova 6, Žilina za cenu 500,– Sk/m2
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1981/1 o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Milanovi 
Kováčovi, bytom Moyzesova 11, Žilina 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal p. Jozef Badžgoň. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2451/15 o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Zuzane Mackovej, 
bytom Moyzesova 11, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal p. Jozef Badžgoň. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 2451/15 o výmere cca 26 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. 
Stanislavovi Bažánymu, bytom Moyzesova 22, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal p. Jozef Badžgoň. 

Hlasovanie o odpredaji 118/120 podielu z pozemku PK parc. č. 1864/1 pasienok, novovzniknutá parc. č. KN 4971/8, ost. pl. o 
výmere 323 m2 v zmysle geometrického plánu č 1/2003 v k. ú. Žilina za účelom rozšírenia záhradky pri rodinnom dome Ing. 
Petrovi Závodskému, bytom Komenského 2187/65, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 1568/1 o výmere cca 54 m2 za účelom zriadenia záhradky MUDr. Andrei Olosovej, bytom 
Bratislavská 415/15, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku. 

Hlasovanie o odpredaji časti z PK parc. č. 458/2 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou) za účelom 
výstavby garáže JUDr. Tatiane Vrlíkovej, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský. 

Hlasovanie o odpredaji časti z PK parc. č. 485/2 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou) za účelom 
výstavby garáže Mgr. Michal Bittšanský, bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský. 

Hlasovanie o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v práve vstupu, prechodu a prejazdu na domu 99 rokov 
na parc. č. KN 7930/31, ostatná plocha o výmere 507 m2 a prac. č. KN 7930/32, ostatná plocha o výmere 93 m2 v k. ú. Žilina s 
IMORENT Alpha s. r. o., Bratislava, vlastníkom „obchodného centra Kaufland“ na parc. č. KN 7930/11, 7930/15, 7930/16, 7930/30 
zapísaných na LV č. 6119 v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Žilina, k. ú. Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena s IMORENT 
Alpha s. r. o, Bratislava. 

Hlasovanie o uzavretí darovacej zmluvy pre plynovod SO 03 G1, G4 na stavbu „Technická vybavenosť pre IBV – 54 rodinných 
domov, Hájik – 2. stavba (stavby č. 10 601)“ Obytný súbor IBV DOSS Žilina – Hájik v hodnote 1 986 380,– Sk Slovenskému 
plynárenskému priemyslu a. s. Bratislava, odštepný závod Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uzavretie darovacej zmluvy Slovenskému plynárenskému 
priemyslu a. s. Bratislava, odštepný závod Žilina.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1248/48 o výmere 38 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 77/2002 za účelom 
rozšírenia svojej podnikateľskej činnosti Jaroslavovi Gaškovi, bytom Veľká okružná 3, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 451, záhrada o výmere 450 m2 v k. ú. Trnové za účelom výstavby rodinného domu Rudolfovi 
Moravčíkovi, bytom Chotárna 492/5, Žilina – Trnové za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4840/7 o výmere 375 m2 v zmysle geometrického plánu č. 1-174/2000 v k. ú. Žilina (ul. 
Tajovského), pozemok pod halou na squash č. s. 3780 vo vlastníctve žiadateľa – Štýl s. r. o., so sídlom Tajovského 5, Žilina 
za cenu 1000,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 3960/2 o výmere cca 75 m2 v k. ú. Žilina Mariánovi Ročiakovi, bytom Limbová 
18, Žilina za cenu 100,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže (lokalita pod 
nemocnicou) Ing. Eve Glovniakovej, bytom Predmestská 42, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský.

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. Stanislavovi 
Bobekovi – ŽILMONT s. r. o., ul. Jánošíkova 20, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1938/3, orná pôda o výmere 322 m2 v k. ú. Považský Chlmec za účelom rozšírenia záhrady 
Jozefovi Jaššovi, bytom Pod Skalkou 447/19, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 433/2 o výmere 2456 m2 a parc. č. KN 433/1 o výmere 2379 m2 v k. ú. Budatín za účelom 
výstavby rodinných domov Cda consulting, Sládkovičova 13, Žilina s podmienkou následnej rekonštrukcie ihriska na náklady 
kupujúceho a predloženia štúdie pri podpísaní kúpno-predajnej zmluvy za cenu 1000,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasovali Ing. Peter Ničík a p. 
Jozef Badžgoň. Hlasovania sa zdržali Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Ladislav Bittšanský, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. František 
Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji Domu služieb Žilina – Bánová, súp. č. 10, parc. r. KN 457, zast. pl. o výmere 563 m2 v k. ú. Bánová 
firme Staving – SK, s. r. o., Jabloňová 59, Žilina s podmienkou, že bude zriadené vecné bremeno – miestnosť pre poslanca s 
rozhlasovou ústredňou a minimálne jednej prevádzky služieb za cenu určenú v zmysle vyhl. č. 86/2002 Z. z. s podmienkou, že 
rekonštrukcia budovy bude vykonaná do konca marca 2004 a zároveň o zrušení uznesenia č. 45/2003, odst. 23 zo dňa 23. 06. 
2003.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasovali Ing. Peter Ničík a p. 
Jozef Badžgoň. Hlasovania sa zdržali Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník a Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji časti parc. č. KN 6585/2 o výmere 675 m2 a časť parc. č. KN 6586/1 o výmere 825 m2 v k. ú. Žilina na 
ul. Internátna za účelom vybudovania polyfunkčného administratívno-obslužného objektu s parkovacími plochami pre poskytovanie 
služieb prevádzky požičovne osobných automobilov Jozefovi Kopasovi, bytom ul. Borová 36, Žilina za cenu určenú súdnoznaleckým 
posudkom, minimálne 500,– Sk/m2 a zároveň ruší uznesenie č. 45/2003, odst. 20 zo dňa 23. 06. 2003.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasovali Ing. Peter Ničík a Mgr. 
Peter Fiabáne. Hlasovania sa zdržali p. Daniel Kováčik, Mgr. Marián Zrník, Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň a Ing. 
František Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1981/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Mgr. Miroslave 
Franerovej, bytom M. R. Štefánika č. 899/26, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasoval Ing. Peter Ničík. 
Hlasovania sa zdržali Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník a Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 1872/1 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Jiřine Jandáčkovej, 
bytom ul. Republiky 9, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasovali Ing. Peter Ničík a p. 
Jozef Badžgoň. Hlasovania sa zdržali Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník, Ing. František Bobenič 
a p. Daniel Kováčik. 

Hlasovanie o odpredaji hnuteľného majetku Základnej cirkevnej škole Romualda Zaymusa v Žiline nachádzajúceho sa v priestoroch 
základnej školy vrátane vybavenia školského stravovacieho zariadenia za cenu 1,– Sk
Hnuteľný majetok je evidovaný v inventarizačných zoznamoch nasledovne:
Základné prostriedky v hodnote 939 302,40 Sk
DKP nad 500,– Sk v hodnote 765 321,35 Sk
Učebné pomôcky nad 500,– Sk v hodnote 1 373 980,59 Sk
DKP do 500,– Sk v hodnote 321 719,85 Sk
Učebné pomôcky do 500,– Sk v hodnote 553 273,30 Sk
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj hnuteľného majetku Základnej cirkevnej škole 
Romualda Zaymusa. 

Hlasovanie o súhlase s dodatkom zmluvy s firmou Žilpo, s. r. o., V. Javorku 5, Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne odsúhlasili.

Hlasovanie o schválení Výstavby polyfunkčného ihriska na sídlisku Vlčince vo výške 637 000,– Sk, ktoré bude slúžiť 
obyvateľom mesta Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/1992 doplneného všeobecne záväzným nariadením č. 9/1994 o 
usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

Hlasovanie o výzve Dopravného inšpektorátu a Slovenskej správy ciest o prijatí opatrenia na ceste III. triedy cez mestskú 
časť Vranie, ktorá zamedzí prejazdu vozidiel z mesta Žilina cez Vranie smerom do Rudinky a opačným smerom, nakoľko šírkové 
usporiadanie cesty neumožňuje bezpečný prejazd motorových vozidiel a dochádza k ohrozeniu občanov v miestnej časti. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržal Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o vyjadrení nespokojnosti s riadením Žilinskej nemocnice s poliklinikou, ktorá vedie ku kolapsu. Poslanci 
mestského zastupiteľstva majú záujem o opateru a starostlivosť občanov mesta, preto žiada ministra zdravotníctva o urgentné 
personálne zmeny vedenia nemocnice. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Hlasovania sa zdržali Ing. František Bobenič, Ing. Andrej 
Sočuvka, Ing. Ladislav Bittšanský a p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.