Hlasovaniez 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02. 09. 2003

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 30 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu.
Hlasovaním prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili program dnešného rokovania.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení RNDr. Milan Čelko, CSc., Ing. Peter Ničík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Peter Fiabáne 
a p. Anton Gažica poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie o schválení Informatívnej správy o plnení zročných uznesení.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Informatívnu správu o plnení zročných uznesení.

Hlasovanie o schválení Správy o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za I. polrok 2003 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2003.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili Správu o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za I. polrok 2003 a návrh zmien 
rozpočtu mesta na rok 2003. Hlasovania sa zdržal Ing. arch. Dušan Maňák. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti Mestského divadla v Žiline.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6466, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, pozemku pod garážou č. s. 5297 na Rajeckej 
ceste Milanovi Frátrikovi, bytom Hlinská 39, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4997/1, záhrada o celkovej výmere cca 192 m2 v k. ú. Žilina nasledovne: 
· príjazdová cesta – 67 m2 
· pozemok pod garáž – 30 m2 
· izolačná zeleň – 95 m2 
Ing. Vladimírovi Ďuranovi, bytom Bôrická cesta, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemkov parc. č. KN 2518 a 2519 o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina (ul. Revolučná), ktoré už 
boli uznesením č. 29/2003 schválené za účelom výstavby garáže Ing. Henriete Cipkovej, bytom Pribinova č. 39 Žilina. 
Vypracovaním geometrického plánu č. 47/2003 bolo zistené, že časť garáže zasahuje do parcely č. KN 2514/1 o výmere 2 m2 za 
cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 2018/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina (ul. Republiky) za účelom výstavby 
garáže Radovanovi Kozákovi, bytom Republiky č. 23 Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 1872/1 o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. 
Petrovi Pilarčíkovi, CSc., bytom ul. Republiky č. 999/7, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal Ing. Ladislav Bittšanský. 

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 2156/2 o výmere 24 m2 + 24 m2 za účelom výstavby dvoch garáží v k. ú. Žilina 
(Pod nemocnicou) Ondrejovi Kompaníkovi spolu so synom Romanom Komparíkom, obaja bytom Predmestská 30, Žilina za cenu 600,– 
Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 4451/43 o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 4947 (Komenského ul.) 
Doc. Ing. Alojzovi Žiačikovi, CSc., bytom Nám. Ľ. Fullu 14 Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6508 o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5339, ev. č. 1339 na 
Rajeckej ceste Anne Hlávkovej, bytom Gabajova 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji rodinného domu č. s. 1013 (ul. 1. mája) spolu s pozemkom parc. č. KN 2442, zast. pl. o výmere 387 m2 
a prislúchajúcim pozemkom záhradou parc. č. KN 2443 o výmere 77 m2 v k. ú. Žilina do podielového spoluvlastníctva Hedvige 
Spitzerovej rod. Haasovej, bytom Peskovej 14, Praha 5, Gabriele Margite Gánikovej, rod. Haasovej, bytom New York, Eranovi 
Haasovi, bytom Izrael a Amitovi Haasovi, bytom Izrael, zastúpení Ing. Lýdiou Cibulovou, trvale bytom Mýtna 27, Bratislava, 
prechodne bytom Smreková 3, Žilina, do 2/6-nového podielu. Záhradu o výmere 77 m2 za cenu 1000,– Sk/m2 a podiel na dome spolu 
s pozemkom za znalecký posudok.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 6281 o výmere cca 990 m2 v k. ú. Žilina (lokalita Junior, ul. Hlinská) za 
účelom výstavby polyfunkčného zariadenia v rámci ktorého budú umiestnené administratívne prevádzky a ďalej predajne 
drogérie, kozmetiky, kvetov a ubytovacieho zariadenia s možnosťou stravovania VEGASTAVu s.r.o., so sídlom Bytčická cesta 32 
Žilina za cenu 900,– Sk/m2 s tým, že Mesto Žilina bude mať predkupné právo a právo spätnej kúpy ak nezapočne s výstavbou 
polyfunkčného zariadenia do 1 roka do nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku a podmienkou zlikvidovania provizórnych 
predajných stánkov a zabezpečenia predaja tovarov z nich v polyfunkčnom objekte.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavy garáže Ľubomírovi 
Mažgútovi, bytom Predmestská 58, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. 
Igorovi Krškovi, bytom Pod Hôrkou 1703/10, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 6795/1 o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže Ing. 
Karin Thielovej, bytom Predmestská 36, Žilina za cenu 600,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6700, zast. pl. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina (lokalita pod nemocnicou – ul. Veľká 
Okružná), pozemok pod garážou č. s. 150 Ing. Andrejovi Sočuvkovi, bytom D. Dlabača 2, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal Ing. Andrej Sočuvka.

Hlasovanie o odpredaji neknihovanej parc. č. 5887 o výmere cca 500 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania obchodnej jednotky 
MYKA spol. s r. o., Bernolákova 60, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o kúpe parc. pk. č. 710/1 od p. Eleny Daniškovej na základe žiadosti Jaroslavy Gažúrovej – ŠK REAL, Národná 13, 
Žilina z dôvodu vybudovania prístupovej komunikácie s prípojkami inžinierskych sietí pri svojom rodinnom dome parc. č. KN 
1543/1 v k. ú. Trnové za cenu 1,– Sk.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili kúpu pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 7739/7, ostat. pl. o výmere 347 m2 v zmysle geometrického plánu č. 68/2003 za účelom 
vybudovania prevádzky pizzeria, ktorá by spĺňala celoročný účel Milanovi Saganovi, bytom J. Silana 11, Žilina za cenu 1000,– 
Sk/m2 s tým, že Mesto Žilina bude mať predkupné právo a právo spätnej kúpy ak nezapočne s výstavbou prevádzky do 1 roka od 
nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o: K+K STAV, s. r. o., Dolné Rudiny 1, Žilina bol uznesením MZ do dňa 11. 11. 2002 bod h) odsúhlasený odpredaj 
časti pozemku v k. ú. Žilina parc. č. KN 7740/1 o výmere cca 2000 m2 za cenu 1000,– Sk/m2. Firma K+K STAV, s. r. o. sa vzdala 
práva na uzatvorenie kúpnej zmluvy v prospech JUDr. Ladislava Kuruca s manž., obaja bytom Podháj 151, Bratislava a Ing. 
Jaroslava Helingera s manž., obaja bytom Wolkerova 11, Bratislava za účelom vybudovania autopredajne OPEL a DAEWOO za cenu 
750,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali MUDr. Juraj Popluhár PhD., 
MUDr. Ľubomír Bažík, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6650/2, ostat. pl. o výmere cca 160 m2 a časť parc. č. KN 6663/1, ostat. pl. o výmere cca 
178 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby rodinného domu Petrovi Nemčíkovi, bytom V. Spanyola 2125/14, Žilina za cenu 500,– 
Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali Ing. Andrej Sočuvka, Ing. 
Ladislav Bittšanský, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 436/3, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina Monike Lichnerovej, bytom Tatranská 3111/9, 
Žilina za cenu 500,– Sk/m2.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji domu č. s. 213 postavený na pozemku parc. č. KN 34, zast. pl. o výmere 424 m2 a záhrady parc. č. KN 35 
o výmere 290 m2 v k. ú. Dlhá nad Kysucou Ing. Jánovi Slotovi, bytom Gaštanová ul., Žilina za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. 4840/2, zast. pl. o výmere 3497 m2, parc. č. 4840/10, zast. pl. o výmere 621 m2 REAL TRADE, 
s. r. o., Nám. Ľ. Štúra 1, Žilina s podmienkou, že kupujúci poskytne bezodplatne prenájom volejbalovým klubom na dobu 15 
rokov. Volejbalové kluby budú uhrádzať len prevádzkové náklady.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemkov. Hlasovania sa zdržali Ing. Ladislav Bittšanský, 
Ing. Peter Ničík, Mgr. Marián Zrník, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák. 

Hlasovanie o schválení Analýzy o zavedení systému plateného parkovania v meste Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili Analýzu o zavedení systému plateného parkovania v meste Žilina. 
Hlasovania sa zdržali Ing. Ladislav Bittšanský, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. František 
Bobenič, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, p. Jozeg Badžgoň.

Hlasovanie o schválení správy o Vytvorení podmienok pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a humanity v meste Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili správu o Vytvorení podmienok pre rozvoj kultúry, 
vzdelávania, športu a humanity v meste Žilina.

Hlasovanie o Plánoch práce komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline na II. polrok 2003.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili Plány práce komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline na 
II. polrok 2003.

Hlasovanie o odvolaní mjr. Mgr. Ľubomíra Hrabovca z funkcie náčelníka mestskej polícii dňom 31. 08. 2003 a menovaní por. 
Miloša Michelčíka do funkcie náčelníka mestskej polície dňom 01. 09. 2003.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne odvolali mjr. Mgr. Ľubomíra Hrabovca z funkcie náčelníka mestskej 
polícii dňom 31. 08. 2003 a menovali por. Miloša Michelčíka do funkcie náčelníka mestskej polície dňom 01. 09. 2003.

Hlasovanie od schválení odmeny vo výške jednomesačného funkčného platu Ing. Jánovi Slotovi, primátorovi mesta pri 
príležitosti životného jubilea (50. narodenín).
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o schválení vypísania medzinárodného tendra na odpredaj Športovej haly s podmienkou zachovania športového vyžitia. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. Proti vypísaniu medzinárodného tendra na odpredaj Športovej haly 
hlasoval Mgr. Anton Šulík a Ing. Jozef Michalko. Ing. arch. Dušan Maňák a Ing. Peter Ničík sa hlasovania zdržali. 

Hlasovanie o schválení zvýšenia rozpočtu Mesta na rok 2003 MsHK Žilina, a. s. o 16 mil. Sk.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili zvýšenie rozpočtu Mesta na rok 2003 MsHK. Hlasovania sa zdržali: MUDr. 
Ľubomír Bažík, Ing. Ladislav Bittšanský, p. Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Kompas, Mgr. Peter Fiabáne, Mgr. Marián Zrník, Ing. 
Peter Ničík, Mgr. Anton Šulík, Ing. arch. Dušan Maňák, MUDr. Juraj Popluhár PhD., Ing. Jozef Michalko, p. Karol Belaník. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.