Hlasovanie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 09. 07. 2003


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 17 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o schválení programu.
Hlasovaním prítomní poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili program dnešného rokovania.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení JUDr. Karol Gordík, Ing. Marián Janušek, p. Daniel Kováčik, Ing. Jozef Michalko a p. Marta Valachová poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o vstupe Mesta do a. s. Veľkogaráže Na studničkách.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili vstup Mesta do a. s. Veľkogaráže Na studničkách.

Hlasovanie o schválení za člena predstavenstva p. Daniela Kováčika a za člena dozornej rady MUDr. Ľubomíra Bažíka v a. s. 
Veľkogaráže Na studničkách. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto schválili. („Proti“ hlasoval p. Jozef Blahut. Hlasovania „sa zdržali“ MUDr. Ľubomír Bažík a p. Daniel Kováčik.)

Hlasovanie o schválení prevzatia úveru za účelom prefinancovania realizovaných kapitálových výdavkov z Tatra banky a. s. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o odovzdaní k realizácii vodovod Vranie I. stavba, vodovod Vranie II. stavba, plynovod Vranie od investora – 
dodávateľa po ukončení ich realizácií, vykonaní funkčných skúšok stavieb, geodetického zamerania a protokolom z kolaudácií.
Investor – dodávateľ: MOBIKO INVEST s. r. o. Valašské Meziřičí, Agrocentrum Kouty 034, zastúpená p. Jaromírom Hlaváčom, ktorý zaúveruje uvedené stavby. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva toto jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.