Hlasovanie zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 23. 06. 2003


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bolo zaprezentovaných 29 poslancov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie o návrhu Ing. Jána Slotu, primátora mesta, vypustiť z programu rokovania bod č. 5 – Súhlas k prevodu majetku 
štátneho podniku Reštaurácií v likvidácii priamym predajom a nahradiť ho Dôvodovou správou k nadobudnutiu obchodného podielu 
Mesta Žilina v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili program rokovania tak, ako o ňom dal hlasovať p. 
primátor.

Hlasovanie o návrhovej komisii.
Hlasovaním bola návrhová komisia v zložení JUDr. Karol Gordík, Ing. Milan Gavlák, p. Elena Zubajová, p. Anton Gažica a p. 
Daniel Kováčik poslancami mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválená.

Hlasovanie o Správe o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovaním poslanci Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o Pláne práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Žiline na II. polrok 2003.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Žiline na II. polrok 2003 
jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Františka Bobeniča, aby Mesto Žilina vstúpilo do Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o., Žilina 
s 1/3 vkladom. 
Poslanci mestského zastupiteľstva nasledovným hlasovaní neschválili vstup Mesta Žilina do Žilinskej parkovacej spoločnosti, 
s. r. o., Žilina s 1/3 vkladom. „Za“ hlasovali: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník, Ing. 
Peter Ničík, p. Jozef Badžgoň, p. Elena Zubejová, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. arch. 
Dušan Maňák. „Proti“ hlasovali: MUDr. Ľubomír Bažík, p. Karol Belaník, p. Jozef Blahut, RNDr. Milan Čelko, CSc., PaedDr. 
Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, Ing. 
Ľubomír Kudla, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik. 
Hlasovania „sa zdržali“: Ing. Milan Gavlák, Ing. Andrej Sočuvka a p. Ladislav Belanec.

Hlasovanie o vstupe Mesta Žilina do Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o., Žilina s 25 %-ným vkladom.
Poslanci mestského zastupiteľstva nasledovným hlasovaní schválili vstup Mesta Žilina do Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. 
r. o., Žilina s 25 %-tným vkladom. „Za“ hlasovali: MUDr. Ľubomír Bažík, p. Karol Belaník, p. Jozef Blahut, RNDr. Milan Čelko, 
CSc., PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian 
Janušek, Ing. Ľubomír Kudla, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj Popluhár PhD., p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. 
Martin Zuzik, p. Ladislav Belanec, Ing. Milan Gavlák. „Proti“ hlasovali: Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. František Bobenič a p. 
Jozef Badžgoň. Hlasovania „sa zdržali“: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, 
p. Elena Zubajová, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik a Mgr. Peter Fiabáne.

Hlasovanie o schválení za konateľa Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o., Žilina p. Daniela Kováčika a člena dozornej 
rady Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o., Žilina Mgr. Richarda Hulína.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili za konateľa Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o., Žilina p. 
Daniela Kováčika a člena dozornej rady Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o., Žilina Mgr. Richarda Hulína. Hlasovania sa 
zdržali: Ing. Peter Ničík, Ing. Milan Gavlák, Ing. František Bobenič, p. Daniel Kováčik, p. Jozef Badžgoň a MUDr. Ľubomír 
Kompas. 

Hlasovanie o schválení Správy o činnosti Mestskej polície Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Správu o činnosti Mestskej polície Žilina jednomyseľne schválili.

Hlasovanie o schválení Návrhu zadania urbanistickej štúdie Žilina – Priečne.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva Návrh zadania urbanistickej štúdie Žilina – Priečne schválili. Hlasovania za 
zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, p. Jozef 
Badžgoň, p. Elena Zubajová, MUDr. Ľubomír Kompas, p. Daniel Kováčik, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. arch. Dušan Maňák.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6407, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5247 na 
Rajeckej ceste PhDr. Jozefovi Šujanskému, bytom Lichardova 22, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6397, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 1237 na 
Rajeckej ceste Doc. Ing. Ivovi Milatovi, CSc., bytom Severná 51, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6377, zast. pl. o výmere 18 m²v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5217 na 
Rajeckej ceste MUDr. Ľudmile Grúňovej, bytom Gabajova 20, Žilina, za cenu 500,– Sk/m²
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6380, zast. pl. o výmere 17 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5220 na 
Rajeckej ceste Eve Karabovej, bytom Jarná 2, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6443, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 5274 na 
Rajeckej ceste Františke Michalovej, bytom Hlinská č. 18, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 4451/4, zast. pl. o výmere 19 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou ev. č. 918 
(súp. č. 4918) Doc. Ing. Bernardovi Bednárikovi, CSc., bytom Hlinská 12, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji pozemkov pod stávajúcimi garážami
- parc. č. KN 4451/17, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4939, 
Doc. Ing. Liborovi Paličkovi, bytom Pittsburgská 5, Žilina
- parc. č. KN 4451/41, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4945, 
Ing. Karolovi Doboszovi, bytom Jarná 2, Žilina
- parc. č. KN 4451/42, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4946, 
Ing. Lucii Zaťkovej, bytom Hečkova 40, Žilina
- parc. č. KN 4451/44, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4948,
Antonovi Fedorovi, bytom Nám.Ľ.Fullu 17, Žilina 
- parc. č. KN 4451/45, zast. pl. o výmere 18 m², súp. č. 4949,
Prof. Ing. Dušanovi Kevickému, bytom Jarná 10, Žilina 
za cenu 500,– Sk/m2. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržal MUDr. Ľubomír Kompas.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 381/3, zast. pl. o výmere 20 m² v k. ú. Žilina, pozemok pod garážou č. s. 815 na 
ul. Kalinčiaka Jozefovi Kuchárikovi, bytom Framborská 48, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 6666/1, zast. pl. o výmere cca 80 m² v k. ú. Žilina Dušanovi Dorčíkovi, bytom 
Ľubľanská 7, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali MUDr. Ľubomír Kompas a Ing. 
Milan Gavlák.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 2971/27, zast. pl. o výmere 20 m² v k. ú. Žilina Rade Slovenského rybárskeho zväzu 
Žilina za cenu 100,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 5848/1 o výmere cca 60 m² v k. ú. Žilina do podielového spoluvlastníctva 
každému 1/3 za účelom zlepšenia prístupu na pozemok parc. č. KN 5379/1 vo vlastníctve menovaných žiadateľov:
Marty Klimekovej, bytom Sv. Bystríka č. 1, Žilina, 
Mgr. Nadeždy Zaičková, bytom Medvedzie 150/32-11, Tvrdošín, 
Ing. Michala Hulíka, bytom Alexyho 1, Martin 
za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali: MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. 
Ľubomír Kudla, Ing. Ladislav Bittšanský, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku vo dvorovej časti bytového domu na ul. M.R. Štefánika, parc. č. KN 2673/2 o výmere cca 
80 m² v k. ú. Žilina Róbertovi Závadskému, bytom Okružná 27, Michalovce za cenu 1 000,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6197, zast. pl. o výmere 18 m² v k. ú. Žilina, pozemku pod garážou č. s. 6113 na 
Komenského ul. Vrzgulovej Elene, bytom A. Bernoláka 70, Žilina, za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časť pozemku parc. č. KN 2156/2, ostat. pl. o výmere cca 18 m² pod prefabrikovanú garáž na ul. Veľká 
Okružná v k. ú. Žilina Karolovi Thielovi, bytom Predmestská 36, Žilina za cenu 600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Ing. arch. Dušan Mažák sa hlasovania zdržal. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 463/2, záhrada o výmere 138 m² v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia záhrady pri stávajúcom 
rodinnom dome č. 7/35 (Štaffenovský dvor parc. č. KN 423/1, 423/2) Jurajovi Zuziakovi, bytom Bystrická 46, Žilina – Bytčica 
za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 6811 (pôvodná neknihovaná parc.č. 5999/2-cesta) o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina, pozemku 
pod garážou ev. č. 1135 Antonovi Jandákovi, bytom Hlinská 10, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5982/6, zast. pl. o výmere 13 m² a pozemku parc. č. KN 5982/8, zast. pl. o výmere 37 m2 v 
zmysle geometrického plánu č. 9/2003 v k. ú. Žilina na ul. Tichá firme AKIN s.r.o., Tichá ul. 12, Žilina za cenu 200,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasoval MUDr. Ľubomír Kompas. 
Hlasovania sa zdržali p. Jozef Badžgoň a Ing. František Bobenič. 

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 5982/7 o výmere 123 m² v zmysle geometrického plánu č. 9/2003 v k. ú. Žilina na ul. Tichá 
firme ADS-dverové systémy, Kragujevská č. 4, Žilina za cenu 200,– Sk/ m². 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasoval MUDr. Ľubomír Kompas. 
Hlasovania sa zdržali p. Jozef Badžgoň a Ing. Andrej Sočuvka. 

Hlasovanie o odpredaji časť pozemku parc. č. KN 1235/20 o výmere cca 1,4 m² v k. ú. Závodie za účelom zachovania šírky 
vnútorného priestoru krajnej garáže na parc. č. KN 1235/94 Dušanovi Švantnerovi, bytom Pod sadom 1, Žilina – Závodie za cenu 
600,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili odpredaj pozemku.

Hlasovanie o odpredaji časti pozemku parc. č. KN 5038/5, zast. pl. o výmere cca 1500 m2 v k. ú. Žilina na ul. Internátna za 
účelom vybudovania polyfunkčného administratívno-obslužného objektu s parkovacími plochami pre poskytovanie služieb prevádzky 
požičovne osobných automobilov Jozefovi Kopasovi, bytom ul. Borová 36, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Proti odpredaju hlasoval Ing. arch. Dušan Maňák. 
Hlasovania sa zdržali: MUDr. Ľubomír Kompas, p. Jozef Badžgoň, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič a 
Mgr. Marián Zrník.

Hlasovanie o zámene pozemkov medzi Mestom Žilina, Darinou Jurgovou, bytom Predmestská 28, Žilina a Vladimírom Škvarkom, bytom Jarná 26, Žilina v zmysle geometrického plánu č. 50/2000 v k. ú. Závodie tak, že Mestu Žilina zostane zachovaná výmera 
pozemkov a to nasledovne: pozemok parc. č. KN 1472/143 (diel 6 GP) o výmere 240 m² vo vlastníctve Dariny Jurgovej za pozemok 
parc. č. KN 1472/139 (diel 2 GP) o výmere 185 m² a parc. č. KN 1472/140 (diel 3 GP) o výmere 55 m² vo vlastníctve Mesta 
Žilina. Výsledkom zámeny bude vlastníctvo Mesta Žilina k parc. č. KN 1472/143 o výmere 240 m², vlastníctvo Dariny Jurgovej k 
parc. č. KN 1472/139 o výmere 185 m² a vlastníctvo Vladimíra Škvarku k parc. č. KN 1472/140 o výmere 55 m² v k. ú. Závodie.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili zámenu pozemkov.

Hlasovanie o zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 52/2000 bod n/
- predĺženia termínu k vybudovaniu parkoviska pred obchodnou jednotkou CENTRUM na ul. Vysokoškolákov, sídlisko Vlčince II, 
do troch mesiacov od nadobudnutia, za predpokladu, že PRIMA ZDROJ holding, a. s. uzatvorí kúpnu zmluvu do 30. 09. 2003 a do 
uvedeného termínu zaplatí aj kúpnu cenu. V kúpnej zmluve bude uvedený účel odpredaja pozemku, t. j. vybudovanie parkoviska 
najneskôr do 30. 06. 2004 a predkupné právo Mesta Žilina za tých istých podmienok. 
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva zmenili uznesenie č. 52/2000 bod n/ Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
Hlasovania sa zdržali Ing. Milan Gavlák a Ing. arch. Dušan Maňák.

Hlasovanie o odpredaji parc. č. KN 8130, zast. pl. o výmere 607 m2 v k. ú. Žilina pod stávajúcou predajňou potravín č. s. 
3325 na Smrekovej ul. vo vlastníctve menovanej a o časť pozemku parc. č. KN 8131 ostat. pl. o výmere cca 205 m2 v k. ú. 
Žilina, ktorá sa nachádza v jej blízkosti Janke Porubcovej, bytom ul. Hričovská 237/49, Žilina za cenu 500,– Sk/m² za 
podmienky, že priestor bude slúžiť na predajňu potravín.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku. Hlasovania sa zdržali Ing. Milan Gavlák, Ing. arch. 
Dušan Maňák, Ing. Peter Ničík a p. Jozef Badžgoň.

Hlasovanie o návrhu Ing. arch. Dušana Maňáka o vyhlásení výberového konania na kultúrne domy.
Nasledovným hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. „Za“ schválenie hlasovali: Ing. Ladislav 
Bittšanský, Ing. František Bobenič, Mgr. Marián Zrník, Ing. Peter Ničík, Ing. Milan Gavlák, p. Jozef Badžgoň, p. Elena 
Zubajová, MUDr. Ľubomír Kompas, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. arch. Dušan Maňák. „Proti“ hlasovali: MUDr. Ľubomír Bažík, p. 
Ladislav Belanec, p. Karol Belaník, p. Jozef Blahut, PaedDr. Michal Červený, p. Ľudovít Ďuratný, p. Anton Gažica, JUDr. Karol 
Gordík, Mgr. Richard Hulín, Ing. Marian Janušek, MUDr. Ľubomír Kompas, Ing. Ľubomír Kudla, Ing. Jozef Michalko, MUDr. Juraj 
Popluhár, PhD., p. Marta Valachová, MUDr. Štefan Zelník, MUDr. Martin Zuzik. Hlasovania „sa zdržali“: RNDr. Milan Čelko, 
CSc., Ing. Andrej Sočuvka, p. Daniel Kováčik.

Hlasovanie o odpredaji kultúrnych domov podľa návrhu p. primátora za podmienok, že bude zriadené vecné bremeno – miestnosť 
pre poslanca s rozhlasovou ústredňou a minimálne jednej prevádzky služieb za cenu určenú v zmysle vyhl. č. 86/2002 Z. z.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Proti odpredaju hlasoval Ing. arch. Dušan Maňák. 
Hlasovania sa zdržali títo poslanci: p. Daniel Kováčik, Mgr. Marián Zrník, MUDr. Ľubomír Kompas, Mgr. Peter Fiabáne, p. Jozef 
Badžgoň, Ing. Peter Ničík, Ing. František Bobenič a Ing. Ladislav Bittšanský. 

Hlasovanie o odpredaji pozemku na parc. č. KN 1472 v k. ú. Žilina – Závodie o výmere cca 2200 m² za účelom výstavby bytových 
domov
F1 24 b. j.
F2 24 b. j.
F3 22 b. j.
F4 26 b. j.
G5 22 b. j.
G6 26 b. j.
Slovpanelu a. s., Žilina, Kamenná cesta 3, Žilina za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Peter Ničík, PaedDr. 
Michal Červený.

Hlasovanie o odpredaji pozemku parc. č. KN 4795/4 v k. ú. Žilina o výmere cca 450 m² za účelom využitia záhrady Róbertovi 
Dedičovi a manž. Jarmile, bytom Dubová 4, Žilina s podmienkou zachovania stromovej zelene za cenu 500,– Sk/m².
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva odpredaj pozemku schválili. Hlasovania sa zdržali: Ing. Ladislav Bittšanský, p. 
Jozef Badžgoň, Ing. Peter Ničík, Mgr. Marián Zrník, Ing. František Bobenič, MUDr. Ľubomír Kompas. 

Hlasovanie o vstupe s 25 %-ným podielom a vklade 50 tis. Sk Mesta Žilina do Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Žilina.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o schválení za konateľa Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Žilina Daniela Kováčika a za člena dozornej rady 
Žilinskej parkovacej spoločnosti s. r. o. Žilina Mgr. Richarda Hulína.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o prijatí uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili uznesenie.